Sprawdzian do 1IB-MYP – 04.08.2023r. – POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE [aktualizacja 03.08.2023]

ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
z języka angielskiego do oddziałów 1IB-MYP na rok szkolny 2023/2024
w Liceum Ogólnokształcącym nr V we WrocławiuPOSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE,

W DNIU 4 SIERPNIA 2023 r. O GODZINIE 10:00

1. Kandydaci przystępujący do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego, którzy do 03.08.2023 r. złożyli deklarację przystąpienia do sprawdzianu wraz z kopią opinii/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) mogą, na podstawie zaleceń zawartych w ww. dokumencie, skorzystać z dostosowania warunków przeprowadzenia sprawdzianu tj. wydłużenia czasu do 15 minut. 

2. Kandydaci przystępujący do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego powinni mieć :

  • długopis/pióro z CZARNYM LUB NIEBIESKIM TUSZEM;
  • DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ (legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport);
  • ewentualnie małą butelka wody (0,5 l).

3. Kandydaci przystępujący do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego wchodzą na teren szkoły od godz. 9:20 wejściami:
od ul. Ślężnej – od strony zajezdni lub 
wejściem bocznym – od strony parkingu.

Tablice z listami kandydatów umieszczone będą przy każdym z wejść.

Kandydaci niezwłocznie udają się na II piętro pod salę nr 200 w celu potwierdzenia przybycia.

Przy sali nr 200 Komisja Rekrutacyjna sprawdzi tożsamość kandydata, przekaże kod kandydata, oraz wskaże salę, w której dany kandydat przystąpi do sprawdzianu.

4. Kandydaci przystępujący do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego wchodzą do sali pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość; nauczyciel nadzorujący przebieg sprawdzianu losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować i przekazuje kody niezbędne do odczytania wyniku sprawdzianuzalecamy zachowanie kodów na czas publikacji wyników (zob. pkt. 11).

URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE: przed wejściem do wyznaczonej sali należy wyłączyć urządzenia.

5. Punktualnie o godz. 10:00 kandydat otrzymuje arkusz sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego i postępuje zgodnie z instrukcją.

6. Czas trwania sprawdzianu: 60 minut lub 75 minut – dla kandydatów korzystających z dostosowania warunków przeprowadzenia sprawdzianu.

7. Po rozdaniu kandydatom arkuszy sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego i karty odpowiedzi, spóźnieni kandydaci nie zostają wpuszczeni do sali. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu), decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego kandydata podejmuje nauczyciel nadzorujący przebieg sprawdzianu.

8. Kandydat przystępujący do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego nie powinien opuszczać sali; w uzasadnionych sytuacjach nauczyciel nadzorujący przebieg sprawdzianu zezwala na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków uniemożliwiających kontakt z innymi osobami.

9. Kandydat przystępujący do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego może ukończyć pracę z arkuszem przed czasem, zgłasza ten fakt przez podniesienie ręki.

10. Po zakończeniu pracy z arkuszem, oddaje kartę odpowiedzi nauczycielowi nadzorującemu przebieg sprawdzianu, a arkusz sprawdzianu pozostawia na stoliku i opuszcza budynek szkoły. Prosimy o włączanie telefonów po opuszczeniu gmachu szkoły, aby nie przeszkadzać innym kandydatom.

11. Zakodowana lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu zostanie opublikowana tego samego dnia, 04.08.2023 po godzinie 15.00. Szczegółową informację o godzinie publikacji przekażemy w osobnym komunikacie na stronie internetowej szkoły.

Przypominamy: indywidualne kody zostaną wręczone każdemu z kandydatów przy wejściu do sali egzaminacyjnej w dniu sprawdzianu.