• Korespondencja elektroniczna
  • Złożenie pisma
  • Rekrutacja dziecka do LO nr V
  • Rekrutacja i zatrudnianie
  • Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM BIEŻĄCEJ KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ Liceum Ogólnokształcące nr V we Wrocławiu

 

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z prowadzeniem korespondencji e-mail z naszymi pracownikami i przedstawicielami.

 

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy jednostką publiczną i nazywamy się Liceum Ogólnokształcące nr V we Wrocławiu, ul. Kuronia 14, 50-550 Wrocław (dalej: My).

Kontakt do naszego inspektora ochrony danych osobowych to: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

 

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie. Podajesz nam swoje dane w związku z prowadzoną korespondencją e-mail. Jednocześnie Twoje dane kontaktowe mogliśmy uzyskać od kogoś w Twojej organizacji (np. poprzez wskazanie Ciebie w umowie o współpracy jako osoby odpowiedzialnej za kontakt lub po prostu poprzez dodanie Ciebie do wiadomości (DW) w ramach bieżącej korespondencji).

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją. Może to być wykonywanie przez nas usług edukacyjnych, świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, zamawianie określonych świadczeń, udział w konkursach rekrutacja, albo inne działanie związane z naszą placówką.

 

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: adres e-mail oraz dane zawarte przez Ciebie w przesyłanej do nas korespondencji (zwyczajowo zagadnienie będące przedmiotem korespondencji oraz stopka z danymi kontaktowymi).

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Twoje dane przetwarzamy w celu:

(1) wywiązania się przez nas z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa albo w ramach realizacji działań w interesie publicznym.

(2) w celu realizacji umowy, która nas wiąże, albo w celu jej zawarcia

(3) jeżeli chcesz się u nas zatrudnić Twoje dane podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą wyraziłeś poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i przesłanie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej.

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane z korespondencji e-mail przetwarzamy przez okres jej przydatności dla wzajemnych kontaktów. Nie mamy sprecyzowanego okresu czasu, po którym bezwzględnie usuwamy korespondencję. Jeżeli jednak zakończymy bieżący kontakt, Twoje dane zamierzamy przechowywać przez okres kolejnych 5 lat (dla potrzeb rozliczalności) i następnie podejmiemy decyzję o zasadności jej usunięcia.

 

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Powinieneś jednak wiedzieć, że Twoje dane mogą być udostępniane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:

a. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne

b. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności

c. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności

d. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności.

Każdemu z podwykonawców przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

Ponadto Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego mogą zostać udostępnione innym jednostkom sektora publicznego w zakresie wykonywania ich zadań.

 

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują: (a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; (b) Prawo do poprawiania danych; (c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych; (d) Prawo do żądania usunięcia danych; (e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Masz również prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Swoje prawa możesz wykonywać poprzez kontakt na adres e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie na adres Liceum Ogólnokształcące nr V we Wrocławiu, ul. Kuronia 14, 50-550 Wrocław.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM PISMA w Liceum Ogólnokształcące nr V we Wrocławiu

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z pismem, które składasz w tut. biurze podawczym.

 

KTO BĘDZIE CZYTAŁ PISMO?

Złożony przez Ciebie dokument zawiera dane osobowe, dla których administratorem jest Liceum Ogólnokształcące nr V we Wrocławiu, ul. Kuronia 14, 50-550 Wrocław (dalej: My). Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod mailem inspektor@coreconsulting.pl lub listownie pod adresem CORE Consulting sp. z o.o., ul. ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

 

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam swoje dane w związku ze złożeniem swojego pisma oraz w związku z dalszą korespondencją, która może wyniknąć w sprawie.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu realizacji procedowania Twojego pisma. Może to być:

(1) udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie lub

(2) rozpoznanie Twojego podania/wniosku o realizację Twojego uprawnienia lub

(3) wszczęcie postępowania w sprawie, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa lub w ramach wykonywania władztwa publicznego lub

(4) rekrutacja – jeżeli Twoje pismo to podanie o pracę lub

(5) inne działanie związane z naszym Liceum Ogólnokształcącym.

 

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, podpis oraz pozostałe dane zawarte przez Ciebie w treści pisma.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Twoje dane przetwarzamy z powołaniem na:

(1) obowiązek wynikający z przepisu prawa – który nakłada na nas zobowiązanie do przyjęcia i rozpoznania Twojego pisma, albo

(2) interes publiczny i wykonywanie władzy publicznej – gdzie mamy prawo i obowiązek podejmować określone działania w interesie lokalnej społeczności.

Jeżeli chcesz się u nas zatrudnić Twoje dane podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą wyraziłeś poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i złożenie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej.

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane powołane w treści złożonego przez Ciebie pisma przetwarzamy przez okres wymagany przez przepisy prawa – który może być różny w zależności od rodzaju składanego przez Ciebie pisma. Szczegółowe informacje w tym zakresie możesz znaleźć w naszej Instrukcji Kancelaryjnej.

 

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym.

Powinieneś jednak wiedzieć, że Twoje dane mogą być udostępniane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:

a. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne

b. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności

c. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności

d. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności

e. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją.

Każdemu z podwykonawców przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

 

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują: (a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; (b) Prawo do poprawiania danych; (c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych; (d) Prawo do żądania usunięcia danych; (e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Masz również prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Swoje prawa możesz wykonywać poprzez kontakt na adres e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie na adres Liceum Ogólnokształcące nr V, ul. Kuronia 14, 50-550 Wrocław.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ UCZNIA Liceum Ogólnokształcące nr V we Wrocławiu

 

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka, w związku z procesem rekrutacyjnym do naszego Liceum Ogólnokształcącego, ale również dalej – w toku całej edukacji w naszej placówce.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych jest Liceum Ogólnokształcące nr V we Wrocławiu , ul. Kuronia 14, 50-550 Wrocław (dalej: My). Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod mailem inspektor@coreconsulting.pl lub listownie pod adresem CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

 

SKĄD MAMY DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe, jak również dane osobowe Twojego dziecka, pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam je w związku ze złożeniem wniosku o przyjęcie Twojego dziecka do naszej placówki, w związku z dalszą korespondencją, która może wyniknąć w toku procesu rekrutacji oraz edukacji w naszej placówce, jak również na potrzeby zapewnienia Twojemu dziecku odpowiednich warunków na czas pobytu w naszej placówce.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu rekrutacji Twojego dziecka do naszej placówki, a w przypadku pozytywnego procesu rekrutacji, przetwarzamy dane w celu świadczenia usług edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych oraz pedagogicznych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe Twojego dziecka (dalej również: kandydata), jak również Twoje dane osobowe (dalej również: rodziców kandydata), w następującym zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL kandydata (w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość); imiona i nazwiska rodziców kandydata; adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata; adres e-mail rodziców; numery telefonu rodziców; preferencje odnośnie placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych oraz pozostałe dane zawarte w załączonych przez Ciebie do wniosku dokumentach i oświadczeniach.

Ponadto, przetwarzamy dane osobowe Twojego dziecka, jakie zostały uznane przez Ciebie za istotne i z tego powodu przekazane naszej placówce, w szczególności o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym, w celu zapewnienia Twojemu dziecku podczas pobytu w naszej placówce, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych / edukacyjnych.

 

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU TWOJEGO DZIECKA

Na gruncie regulacji ochrony danych osobowych, z powołaniem na wykonanie przepisów prawa oświatowego, będziemy wykorzystywać wizerunek Twojego dziecka w celu udostępniania go w ramach społeczności Liceum Ogólnokształcącego – na tablo, w gablotkach, w gazetce itp. W tym zakresie nie będziemy Ciebie pytać o odrębną zgodę, ponieważ działamy w obszarze realizacji zadania publicznego i w wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Wskazujemy, że udostępnianie wizerunku podopiecznych, jest następstwem procesu edukacji, który w szerokim ujęciu może być określany mianem wypełniania misji edukacyjnej, przejawiającej się w kształtowaniu odpowiednich postaw społecznych, pozwalających na prawidłowy rozwój ucznia. Celem systemu oświaty jest m.in. spełnianie roli podmiotu kształcącego, jak i wychowawczego dla młodzieży, dlatego też poza organizowaniem zajęć dydaktycznych, proces wychowywania uczniów może następować poprzez stworzenie poczucia przynależności do danej społeczności, integracji ze środowiskiem Szkoły, a co za tym idzie, dana jednostka kształci w sobie właściwe i pożądane w tej „małej społeczności” postawy, które pozytywnie rzutować będą w przyszłości na odbiór społeczny w ogóle. Przejawem wypełniania założeń systemu oświaty przez poszczególne jednostki, bez wątpienia będzie opracowywanie tzw. tablo, czyli pamiątkowego zdjęcia grupy osób, składającego się z wielu mniejszych zdjęć przedstawiających każdą z tych osób z osobna1. Tego typu zdjęcia pozwalają uczniom poczuć się ważną częścią wspólnoty szkoły, wrócić do wspomnień, jakie umacniają w nim poczucie zintegrowania.

Jednocześnie jeżeli uznasz, że nie chcesz, aby wizerunek Twojego dziecka był wykorzystywany w powyższy sposób i w powyższym celu, wskazujemy, że masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec takiego działania w sekretariacie naszej placówki. Dla potrzeb rozliczalności (art. 5 ust. 2 RODO) poprosimy Cię, aby taki sprzeciw został przez Ciebie wyrażony na piśmie.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE?

Twoje dane i dane Twojego dziecka przetwarzamy z powołaniem na:

(1) obowiązek wynikający z przepisu prawa – który nakłada na nas zobowiązanie do przyjęcia i rozpoznania Twojego wniosku,

(2) interes publiczny i wykonywanie władzy publicznej – gdzie mamy prawo i obowiązek podejmować określone działania w interesie lokalnej społeczności, w tym przypadku zapewnienie edukacji publicznej, oraz

(3) obowiązek zapewnienia profilaktyki zdrowotnej, tam gdzie jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych dotyczących zdrowia, diety i rozwoju psychofizycznego Twojego dziecka.

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe zarówno Twoje, jak i Twojego dziecka, przyjętego do naszego Liceum Ogólnokształcącego, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będziemy przechowywać nie dłużej niż do końca okresu, w którym Twoje dziecko korzysta z edukacji szkolnej.

Dane osobowe Twoje, jak i Twojego dziecka, nieprzyjętego do naszego Liceum Ogólnokształcącego, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będziemy przechowywać przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Liceum Ogólnokształcącego została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Dane powołane w treści złożonego przez Ciebie pisma, składane w toku edukacji w naszym Liceum Ogólnokształcącym, przetwarzamy przez okres wymagany przez przepisy prawa – który może być różny w zależności od rodzaju składanego przez Ciebie pisma. Szczegółowe informacje w tym zakresie możesz znaleźć w naszej Instrukcji Kancelaryjnej.

 

KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH?

Nie udostępniamy na własność Twoich danych, ani danych Twojego dziecka żadnym podmiotom komercyjnym.

Powinieneś jednak wiedzieć, że Twoje dane lub dane Twojego dziecka mogą być udostępniane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:

a. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,

b. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,

c. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,

d. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,

e. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją,

f. firmom wspierającym nas w organizacji wycieczek (np. firmy przewozowe, muzea, kina),

g. w przypadku konkursów – innym jednostkom oświatowym (jeżeli uczniowie z takich jednostek również biorą udział w konkursie),

h. w przypadku monitoringu – agencji ochrony,

Każdemu z takich podmiotów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego mogą zostać udostępnione innym jednostkom administracji publicznej.

 

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują: (a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; (b) Prawo

do poprawiania danych; (c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych; (d) Prawo do żądania usunięcia danych; (e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Masz również prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Swoje prawa możesz wykonywać poprzez kontakt na adres e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie na adres Liceum Ogólnokształcące nr V we Wrocławiu, ul. Kuronia 14, 50-550 Wrocław.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ I ZATRUDNIENIEM w Liceum Ogólnokształcące nr V we Wrocławiu

 

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku procesem rekrutacji i z zatrudnieniem w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu.

 

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy jednostką o nazwie Liceum Ogólnokształcące nr V we Wrocławiu, ul. Kuronia 14, 50-550 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem vlo@lo5.wroc.pl.

Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych osobowych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

 

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam swoje dane w związku z procesem rekrutacji oraz zatrudnienia, jak również w toku wykonywania pracy dla nas.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe oraz podane przez Ciebie dane dotyczące Twojej rodziny przetwarzamy w celu zatrudnienia, w celu rozliczeń podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych, wykonania obowiązków w obszarze dokumentacji prawa pracy.

 

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres kontaktowy, imiona rodziców, adres e-mail, numer telefonu, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, numer dowodu tożsamości, numer rachunku bankowego, obywatelstwo, dotychczasowe doświadczenie, wykształcenie, znajomość języków obcych, prawo jazdy, uprawnienia zawodowe, stosunek do obowiązku obrony, w tym numer książeczki wojskowej oraz przynależność do WKU, imiona, nazwiska i daty urodzenia Twoich dzieci, imię, nazwisko i telefon kontaktowy do osoby w celu powiadomienia w razie wypadku, dane członków Twojej rodziny, zgłoszonych w toku zatrudnienia do ubezpieczenia zdrowotnego (imię, nazwisko, adres, PESEL, data urodzenia, stopień pokrewieństwa, informacje o niepełnosprawności, pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym), Twoje wynagrodzenie, stanowisko, oceny pracownicze, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, informacje o zdolności do wykonywania pracy, o zwolnieniach chorobowych, o prawie o renty lub emerytury, o uprawnieniach do dodatkowych świadczeń lub ulg, Twoje zainteresowania, zdjęcie, właściwy Urząd Skarbowy, właściwy oddział NFZ, Twój podpis, informacje o przystąpieniu do ubezpieczenia grupowego, informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej lub o innym zatrudnieniu.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy. I tak:

a) Twoje dane osobowe podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy

a. w zakresie, w jakim podane przez Ciebie odpowiadają wymaganiom wynikającym z prawa pracy i z Karty Nauczyciela – z powołaniem na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w wykonaniu czynności dążących do zawarcia umowy o pracę;

b. w zakresie pozostałych danych – na podstawie Twojej zgody, która została wyrażona poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i przesłanie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej;

b) Twoje dane osobowe podane w związku z zatrudnieniem przetwarzamy w celu realizacji umowy o pracę, której jesteś stroną;

c) w zakresie rozliczeń podatkowych, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz opracowywania i prowadzenia dokumentacji pracowniczej – te procesy realizujemy ponieważ taki mamy obowiązek wynikający z przepisów prawa;

d) Twoje dane osobowe obejmujące dane identyfikacyjna oraz wizerunek przetwarzamy w celu informowania rodziców, opiekunów o kadrze zatrudnianej w Liceum Ogólnokształcącym, osobach odpowiedzialnych za poszczególne zajęcia itp., a to z powołaniem na klauzulę realizacji interesu publicznego przez nasze Liceum Ogólnokształcące;

e) Twoje dane osobowe obejmujące Twój wizerunek uwieczniony na monitoringu przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa, z powołaniem na klauzulę interesu publicznego realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące.

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres rekrutacji, a w razie podjęcia współpracy, również przez cały okres zatrudnienia i następnie przez okres 10 lat od daty ustania zatrudnienia (tak długi okres przechowywania danych pracowniczych jest obowiązkiem nałożonym na nas przez przepisu prawa pracy).

 

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane związane z zatrudnieniem udostępniamy:

a. firmie szkolącej pracowników w obszarze BHP

b. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,

c. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,

d. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,

e. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,

f. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją,

g. firmom wspierającym nas w organizacji wycieczek (np. firmy przewozowe, muzea, kina),

h. w przypadku konkursów, do których możesz być zaangażowana/y – innym jednostkom oświatowym,

i. w przypadku monitoringu – agencji ochrony.

Każdemu z takich podmiotów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

 

JAKIE ZGODY ZBIERAMY?

Zatrudnianie pracowników generalnie nie wiąże się ze zbieraniem zgód w obszarze przetwarzania danych. Taką zgodę zbieramy jednak od Ciebie na etapie rekrutacji – wyrażasz ją poprzez przesłanie do nas swojego CV. Jeżeli wyrazisz odrębnie dodatkową zgodę, to na jej podstawie zachowamy Twoje CV na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jesteśmy w stanie uwzględnić Cię w rekrutacji tylko jeżeli prześlesz do nas swoje CV. W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę, w tym zażądać, abyśmy już nie przetwarzali danych z Twojego CV, pisząc mail na adres vlo@lo5.wroc.pl lub listownie na adres Liceum Ogólnokształcące nr V, ul. Kuronia 14, 50-550 Wrocław.

Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują: (a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; (b) Prawo do poprawiania danych; (c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych; (d) Prawo do żądania usunięcia danych; (e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Masz również prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Swoje prawa możesz wykonywać poprzez kontakt na adres e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie na adres Liceum Ogólnokształcące nr V , ul. Kuronia 14, 50-550 Wrocław.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY KORZYSTANIU ZE STRONY INTERNETOWEJ www.lo5.wroc.pl

 

Drogi Użytkowniku,

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje danych osobowe, w związku z obsługą serwisu www.lo5.wroc.pl oraz poszczególnych jego funkcjonalności.

 

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy organem publicznym i nazywamy się Liceum Ogólnokształcące nr V we Wrocławiu, ul. Kuronia 14, 50-550 Wrocław (właściciel serwisu www.lo5.wroc.pl/).

Dane naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W ramach naszej organizacji, w trybie art. 37 RODO, powołaliśmy zespół odpowiedzialny za sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: Inspektor).
Adres kontaktowy do Inspektora to: CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

 

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Podajesz nam swoje dane podczas rejestracji w naszym serwisie (na www.lo5.wroc.pl) oraz zapisując się na newsletter. Dodatkowe dane osobowe, otrzymujemy od Ciebie w związku z publikowanymi przez Ciebie wypowiedziami w serwisie, czy też w związku z przesyłaną przez Ciebie korespondencją e-mail.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości zarejestrowania się w serwisie oraz możliwość udzielenia zgody na otrzymywanie od nas komunikatów informacyjnych (newsletter) drogą elektroniczną. Odrębnie, za pośrednictwem serwisu możesz się z nami na bieżąco kontaktować, aby zadawać nam pytania.

 

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

a) adres e-mail,

b) informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego serwisu (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies*),

c) numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem,

d) informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu),

e) historia Twojej komunikacji z nami,

f) udzielone przez Ciebie zgody.

* Czym są pliki cookies ?

To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies).

Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w serwisie.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

· obsługa logowania - weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem. Serwis nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,

· prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,

· obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),

· statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy. I tak:

a) Twoje dane osobowe podane dla potrzeb rejestracji na www.lo5.wroc.pl przetwarzamy w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

b) Jeśli wyraziłeś odrębną zgodę Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wysyłania do Ciebie komunikatów informacyjnych (newsletter) drogą elektroniczną;

c) dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;

d) jeżeli kontaktujesz się z nami, żeby zadać pytanie o tym jak prowadzimy serwis, w jaki sposób zrealizować określone czynności, zbieramy Twoje pytania i związanie z nim dane i udzielamy odpowiedzi z powołaniem na uzasadniony interes, jaki mamy w tym, aby udzielać naszym użytkownikom pełnych informacji i zapewniać im pozytywnych doświadczeń z naszym serwisem.

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

a) rejestracja w naszym serwisie – przez okres jaki jesteś zarejestrowany – do czasu wypisania się z serwisu; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych;

b) zgoda na otrzymywanie komunikatów informacyjnych drogą elektroniczną lub telefoniczną – do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody

c) udzielanie odpowiedzi na pytania – jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem serwisu – przez czas, o którym mowa w lit. a. powyżej; jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem serwisu, przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;

d) pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) – przez cały okres kiedy jesteś użytkownikiem serwisu.

 

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, których wymagasz. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.

Twoje dane osobowe możemy przekazać naszym podwykonawcom, w tym:

a. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne

b. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności

c. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności

d. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności.

Ponadto Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesy publicznego mogą zostać udostępnione innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

 

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują: (a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; (b) Prawo do poprawiania danych; (c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych; (d) Prawo do żądania usunięcia danych; (e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Masz również prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Swoje prawa możesz wykonywać poprzez kontakt na adres e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie na adres Liceum Ogólnokształcące nr V we Wrocławiu, ul. Kuronia 14, 50-550 Wrocław.