Model nauczania DP [zobacz pytanie "Jak zorganizowana jest nauka w IB-DP?"]

FAQ, czyli co to jest program IB-DP?

Program matury międzynarodowej IB-DP umożliwia harmonijny rozwój akademicki oraz społeczny ucznia, propagując cechy określone jako profil ucznia IB. W pragmatycznym wymiarze, absolwenci programu mają ułatwioną ścieżkę aplikowania na uczelnie zagraniczne, z których wszystkie honorują dyplom IB. Dyplom ten jest również honorowany przez wszystkie uczelnie polskie.

Uczniowie zakwalifikowani do programu IB-Diploma Programme realizują treści zawarte w programach nauczania opracowanych przez Organizację Matury Międzynarodowej (The International Baccalaureate (IB)).

Uczniowi zakwalifikowanemu do programu matury międzynarodowej przysługuje prawo przeniesienia się do oddziałów realizujących polską podstawę programową na każdym etapie nauki, w miarę posiadanych przez szkołę wolnych miejsc. Przysługuje mu również prawo przystąpienia do narodowego egzaminu maturalnego.

Uczniowie, którzy nie zrealizowali programu IB-MYP lub zrealizowali go w innych szkołach mogą być przyjęci do programu IB-DP jedynie wtedy, gdy szkoła dysponuje  wolnymi miejscami i zostanie ogłoszone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne do w/w oddziału. Informacja o wolnych miejscach w oddziale międzynarodowym IB-DP jest zamieszczana corocznie na stronie szkoły po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do programu IB-DP absolwentów programu IB-MYP realizowanego w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu. Kwalifikację kandydatów spoza Liceum Ogólnokształcącego nr V we Wrocławiu poprzedza egzamin przeprowadzany na zasadach określonych przez Radę Pedagogiczną.

Uczestnictwo w programie wymaga dużej samodyscypliny przejawiającej się umiejętnością samodzielnej organizacji pracy i czasu. Ważna jest również zdolność  podejmowania ryzyka, konsekwencja, otwartość, pozytywna motywacja oraz łatwość współpracy z członkami często zmieniających się grup.

Każdy uczeń indywidualnie decyduje się na swój plan nauki poprzez wybranie po jednym przedmiocie z następujących grup:

 1. literatura języka ojczystego
 2. nauka języka obcego
 3. nauki społeczne (ekonomia, geografia, historia, psychologia)
 4. nauki eksperymentalne (biologia, chemia, informatyka, fizyka)
 5. matematyka (realizowana na trzech poziomach trudności)

oraz szóstego przedmiotu wybranego spośród grup 2-4.


Z wyjątkiem literatury języka ojczystego, wszystkie przedmioty nauczane są w języku angielskim.

Uczniowie obowiązkowo uczestniczą w zajęciach z teorii wiedzy (Theory of Knowledge, tzw. TOK) oraz realizują samodzielnie poza szkołą program CAS-u (Creativity, Activity, Service), który umożliwia im prawidłowy rozwój artystyczny, fizyczny oraz społeczny. 

Theory of Knowledge to przedmiot interdyscyplinarny i zarazem "ponad" dyscyplinami. Bohaterem przedmiotu jest ogólnie rozumiana wiedza, którą uczniowie badają z wielu perspektyw: m.in. osobistej, kulturowej, psychologicznej, etycznej. Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności myślenia krytycznego i analitycznego oraz posługiwania się wiedzą już zdobytą na przedmiotach szkolnych.

Creativity, Action, Service to indywidualny program rozwoju osobistego. Uczniowie organizują i podejmują działania o charakterze społecznym, artystycznym oraz sportowym (fizycznym). Przykładowo, uczniowie realizują wolontariat, rozwijają, odkrywają zainteresowania i pasje oraz dbają o kondycję fizyczną. Przez cały okres przedmiotu zobowiązani są do prowadzenia "Dziennika CAS", w którym opisują swoje działania i badają ich wpływ na nich samych. 

Wybierając przedmioty, uczniowie określają  poziom – HL (rozszerzony) lub SL (podstawowy) na jakim będą się ich uczyć. Zalecana jest realizacja 3 przedmiotów na każdym z poziomów. Przedmioty na poziomie HL realizowane są w wymiarze 6 godzin w tygodniu, a na poziomie SL – 4. Przy uwzględnieniu 2 godzin w tygodniu przedmiotu teoria wiedzy (TOK) oraz 1 godziny w tygodniu z wychowawcą, przeciętna liczba godzin w tygodniowym planie zajęć ucznia programu IB-DP wynosi 33. W praktyce jednak uczniowie spędzają w szkole znacznie więcej czasu, ponieważ ze względu na indywidualizację planów lekcji uczniów nieuniknione są przerwy w realizacji zajęć (tzw. okienka).

Za udział w programie IB-DP nie trzeba zapłacić, ale rodzice odpowiedzialni są za  uiszczenie  opłaty  maturalnej za egzaminy w wysokości € 510(dane za rok 2020).

Ponadto, wpłacają dwukrotnie po 300 złotych na rzecz Fundacji dla ZSO nr 5 we Wrocławiu. Rozpoczynając naukę w programie, uczniowie – niezależnie od wybranego poziomu matematyki – zobowiązani są do zakupu kalkulatora graficznego (cena ok. 800 zł.) oraz podręczników zgodnie z aktualizowaną corocznie listą umieszczoną na stronie szkoły (cena za jeden podręcznik przeznaczony do realizacji dwuletniego kursu wynosi około 28 funtów brytyjskich).

Warunkiem ukończenia programu IB-DP w czwartej klasie licealnej jest spełnienie następujących warunków:

 • uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych;
 • uzyskanie przynajmniej 12 punktów (suma ocen w 7-punktowej skali IB) z przedmiotów na poziomie rozszerzonym;
 • uzyskanie co najmniej 9 punktów (suma ocen  w 7-punktowej skali IB) z przedmiotów na poziomie podstawowym;
 • złożenie w terminie wszystkich wymaganych prac maturalnych, określanych jako Internal Assessment;
 • zaliczenie elementów centralnych programu: esej z teorii wiedzy (TOK), Extended Essay oraz  portfolio z CAS-u.

Po ukończeniu programu jego uczestnik kończy klasę czwartą liceum ogólnokształcącego i otrzymuje świadectwo  ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Matura dzieli się na dwie części, wewnętrzną i zewnętrzną, i zdawana jest ze wszystkich wybranych, a następnie realizowanych przez ucznia przedmiotów. W zależności od przedmiotu, matura wewnętrzna polega na przygotowaniu w trakcie roku szkolnego prac pisemnych (matematyka oraz przedmioty społeczne i eksperymentalne) bądź dokonaniu nagrań wypowiedzi (literatura i języki obce), które oceniane są przez nauczycieli przedmiotu. Matura zewnętrzna to egzamin pisemny odbywający się w maju i oceniany przez wykwalifikowanych egzaminatorów IB poza granicami Polski.

 • Regulaminy
 • Podręczniki dla dla klasy I IB DP
 • Grupy przedmiotowe
 • Math HL
 • Kalkulatory - informacja
 • Internal calendar
 • Wzory dokumentów

Grupy przedmiotowe

Grupa 1 (język ojczysty/pierwszy):
    • j. polski A (literatura) 
    • j. angielski A (literatura)
Grupa 2 (język obcy):
    • j. angielski B (kurs językowy + elementy literatury)
    • j. niemiecki B, j. hiszpański B
Grupa 3 (nauki społeczne):
    • historia
    • geografia
    • psychologia
    • ekonomia
Grupa 4 (nauki eksperymentalne):
    • biologia
    • chemia
    • fizyka
    • informatyka
Grupa 5:                
    • matematyka (Mathematics AA SL, AA HL, AI SL)
Grupa 6:
    • jeden dodatkowy przedmiot z grupy 2, 3, 4

INTERNAL CALENDAR FOR THE SCHOOL YEAR 2020/2021

CLASS 21IB

 

Find an EE supervisor

September

Do your research and find a topic for your EE

October

Start writing your EE

November

 Complete the Introduction

by winter break

Submit the first 1000 words

by the end of March

Submit the next 1000 words

by the end of June

 


 

INTERNAL CALENDAR FOR THE SCHOOL YEAR 2020/2021

CLASS 32IB

EE – submitting 2500-3000 words

                   by the end of September, 2020          

Microeconomics IA

by October the 18th

      EE in experimental sciences – completing an experiment;         

  EE in social sciences/languages – submitting conclusions       

by the end of October

History IA

by November16th

EE – final draft

by November the 16th

Geography IA

by November the 23rd

CAS mid-term check

by mid-December

Psychology

by December the18th

Macroeconomics IA

by December the 20th

Polish WA (HL)

by January the 4th, 2021

Physics IA

by February the 1st

EE final version

by January the 11th

Polish A recordings

January/February

Languages B recordings

February

TOK final version

by January the 15th

Computer Science IA

by February the 15th

International Economics

by February the 21st

Mathematics (all levels)

by February the 28th

CAS third interview

by February the 28th

   Biology IA

by March the 8th

CAS final portfolio

by March the 10th

Chemistry IA

by March the 15th