Model nauczania DP [zobacz pytanie “Jak zorganizowana jest nauka w IB-DP?”]

FAQ, czyli co to jest program IB-DP?

Program matury międzynarodowej IB-DP umożliwia harmonijny rozwój akademicki oraz społeczny ucznia, propagując cechy określone jako profil ucznia IB. W pragmatycznym wymiarze, absolwenci programu mają ułatwioną ścieżkę aplikowania na uczelnie zagraniczne, z których wszystkie honorują dyplom IB. Dyplom ten jest również honorowany przez wszystkie uczelnie polskie.

Uczniowie zakwalifikowani do programu IB-Diploma Programme realizują treści zawarte w programach nauczania opracowanych przez Organizację Matury Międzynarodowej (The International Baccalaureate (IB)).

Uczniowi zakwalifikowanemu do programu matury międzynarodowej przysługuje prawo przeniesienia się do oddziałów realizujących polską podstawę programową na każdym etapie nauki, w miarę posiadanych przez szkołę wolnych miejsc. Przysługuje mu również prawo przystąpienia do narodowego egzaminu maturalnego.

Uczniowie, którzy nie zrealizowali programu IB-MYP lub zrealizowali go w innych szkołach mogą być przyjęci do programu IB-DP jedynie wtedy, gdy szkoła dysponuje  wolnymi miejscami i zostanie ogłoszone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne do w/w oddziału. Informacja o wolnych miejscach w oddziale międzynarodowym IB-DP jest zamieszczana corocznie na stronie szkoły po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do programu IB-DP absolwentów programu IB-MYP realizowanego w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu. Kwalifikację kandydatów spoza Liceum Ogólnokształcącego nr V we Wrocławiu poprzedza egzamin przeprowadzany na zasadach określonych przez Radę Pedagogiczną.

Co należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do programu IB-DP?

Uczestnictwo w programie wymaga dużej samodyscypliny przejawiającej się umiejętnością samodzielnej organizacji pracy i czasu. Ważna jest również zdolność  podejmowania ryzyka, konsekwencja, otwartość, pozytywna motywacja oraz łatwość współpracy z członkami często zmieniających się grup.

Uczestnictwo w programie wymaga dużej samodyscypliny przejawiającej się umiejętnością samodzielnej organizacji pracy i czasu. Ważna jest również zdolność  podejmowania ryzyka, konsekwencja, otwartość, pozytywna motywacja oraz łatwość współpracy z członkami często zmieniających się grup.

Każdy uczeń indywidualnie decyduje się na swój plan nauki poprzez wybranie po jednym przedmiocie z następujących grup:

 1. literatura języka ojczystego
 2. nauka języka obcego
 3. nauki społeczne (ekonomia, geografia, historia, psychologia, zarządzanie biznesem)
 4. nauki eksperymentalne (biologia, chemia, informatyka, fizyka)
 5. matematyka (realizowana na trzech poziomach trudności)

oraz szóstego przedmiotu wybranego spośród grup 2-4.

Z wyjątkiem literatury języka ojczystego, wszystkie przedmioty nauczane są w języku angielskim.

Uczniowie obowiązkowo uczestniczą w zajęciach z teorii wiedzy (Theory of Knowledge, tzw. TOK) oraz realizują samodzielnie poza szkołą program CAS-u (Creativity, Activity, Service), który umożliwia im prawidłowy rozwój artystyczny, fizyczny oraz społeczny. 

Theory of Knowledge to przedmiot interdyscyplinarny i zarazem “ponad” dyscyplinami. Bohaterem przedmiotu jest ogólnie rozumiana wiedza, którą uczniowie badają z wielu perspektyw: m.in. osobistej, kulturowej, psychologicznej, etycznej. Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności myślenia krytycznego i analitycznego oraz posługiwania się wiedzą już zdobytą na przedmiotach szkolnych.

Creativity, Action, Service to indywidualny program rozwoju osobistego. Uczniowie organizują i podejmują działania o charakterze społecznym, artystycznym oraz sportowym (fizycznym). Przykładowo, uczniowie realizują wolontariat, rozwijają, odkrywają zainteresowania i pasje oraz dbają o kondycję fizyczną. Przez cały okres przedmiotu zobowiązani są do prowadzenia “Dziennika CAS”, w którym opisują swoje działania i badają ich wpływ na nich samych. 

Wybierając przedmioty, uczniowie określają  poziom – HL (rozszerzony) lub SL (podstawowy) na jakim będą się ich uczyć. Zalecana jest realizacja 3 przedmiotów na każdym z poziomów. Przedmioty na poziomie HL realizowane są w wymiarze 6 godzin w tygodniu, a na poziomie SL – 4. Przy uwzględnieniu 2 godzin w tygodniu przedmiotu teoria wiedzy (TOK) oraz 1 godziny w tygodniu z wychowawcą, przeciętna liczba godzin w tygodniowym planie zajęć ucznia programu IB-DP wynosi 33. W praktyce jednak uczniowie spędzają w szkole znacznie więcej czasu, ponieważ ze względu na indywidualizację planów lekcji uczniów nieuniknione są przerwy w realizacji zajęć (tzw. okienka).

Za udział w programie IB-DP nie trzeba zapłacić, ale rodzice odpowiedzialni są za  uiszczenie  opłaty  maturalnej za egzaminy w wysokości € 510 (dane za rok 2020).

Ponadto, wpłacają dwukrotnie po 300 złotych na rzecz Fundacji dla Liceum Ogólnokształcącego nr V we Wrocławiu. Rozpoczynając naukę w programie, uczniowie – niezależnie od wybranego poziomu matematyki – zobowiązani są do zakupu kalkulatora graficznego (cena ok. 800 zł.) oraz podręczników zgodnie z aktualizowaną corocznie listą umieszczoną na stronie szkoły (cena za jeden podręcznik przeznaczony do realizacji dwuletniego kursu wynosi około 28 funtów brytyjskich).

Warunkiem ukończenia programu IB-DP w czwartej klasie licealnej jest spełnienie następujących warunków:

 • uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych;
 • uzyskanie przynajmniej 12 punktów (suma ocen w 7-punktowej skali IB) z przedmiotów na poziomie rozszerzonym;
 • uzyskanie co najmniej 9 punktów (suma ocen  w 7-punktowej skali IB) z przedmiotów na poziomie podstawowym;
 • złożenie w terminie wszystkich wymaganych prac maturalnych, określanych jako Internal Assessment;
 • zaliczenie elementów centralnych programu: esej z teorii wiedzy (TOK), Extended Essay oraz  portfolio z CAS-u.

Po ukończeniu programu jego uczestnik kończy klasę czwartą liceum ogólnokształcącego i otrzymuje świadectwo  ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Matura dzieli się na dwie części, wewnętrzną i zewnętrzną, i zdawana jest ze wszystkich wybranych, a następnie realizowanych przez ucznia przedmiotów. W zależności od przedmiotu, matura wewnętrzna polega na przygotowaniu w trakcie roku szkolnego prac pisemnych (matematyka oraz przedmioty społeczne i eksperymentalne) bądź dokonaniu nagrań wypowiedzi (literatura i języki obce), które oceniane są przez nauczycieli przedmiotu. Matura zewnętrzna to egzamin pisemny odbywający się w maju i oceniany przez wykwalifikowanych egzaminatorów IB poza granicami Polski.

The DP is an internationally acclaimed educational program which fosters students’ social, personal, and academic development. It promotes a set of attributes described as the IB learner’s profile. The IB graduates are thinkers, inquirers, communicators, principled, open-minded, caring, while at the same time being risk-takers, reflective and understanding the need for balance in their lives people. The IB diploma is recognized and appreciated by the prestigious colleges and universities both in Poland and worldwide.

The IBDP students take six obligatory subjects (6 hours each) whose choice is dictated by their future career. The Polish curriculum does not give the opportunity to narrow the number of subjects taken to the most desired ones.

The IB DP students are expected to fulfil the requirements and expectations outlined in the IBO curriculum. However, DP students can withdraw from the programme and join the Polish national curriculum classes at any stage of their education, provided there are places available. Consequently, the students sit the Polish national Matura (school leaving) exam.

The students who are not the MYP graduates and those who completed the MYP in other schools can be accepted into our IB-DP class only if there are places available and an additional admission procedure is announced. The relevant information is posted on the school website after the admissions for our MYP students are closed. The DP candidates are required to take an additional exam prepared in accordance with the regulations specified by our School Faculty (Rada Pedagogiczna).

As the DP offers a challenging, rigorous educational experience, the candidates should be self-disciplined and possess excellent time-management skills. Other essential qualities include determination, openness, motivation, and the ability to cooperate with frequently changing groups.

Students decide individually on a series of courses from the following selection:

 1. Language A literature
 2. Language B
 3. Individuals and societies (economics, geography, history, psychology, business management)
 4. Sciences (biology, chemistry, physics, computer science)
 5. Mathematics

Other than Language A literature, all subjects are taught in English.
All DP students must take a TOK course (Theory of Knowledge) and undertake a CAS project (Creativity, Activity, Service).

Theory of Knowledge is devoted to the nature of knowledge – how we know what we claim to know. Students are required to inquire into different kinds of knowledge through discussions of a variety of questions. The primary goal of the course is to be able to use critical and analytical thinking skills.

Creativity, Activity, Service is learning through experience for self-development. Throughout the project, students keep journals to record their actions and monitor their personal growth. Students may e.g. do unpaid voluntary work, improve health thorough some lifestyle changes.

When choosing their courses, students must opt for either HL (higher level) or SL (standard level) version of a given subject. Students are advised to take at least three (but no more than four) subjects at both higher and standard level. HL subjects 6 hours / week, SL subjects 4 hours / week, TOK 2 hours / week and 1 hour with your form teacher all add up to 33 hours of instruction a week. In practice, however, DP students spend more time at school as they may have free periods due to their individual timetables.

Becoming a DP student is free of charge. However, there are fees connected with final assessments, course books. The parents are required to pay € 500 for final exams. On top of that, the parents must pay 300zl twice and make it payable to Fundacja dla Liceum Ogólnokształcącego nr V we Wrocławiu. On starting their education, students, irrespective of the Maths level they choose, are requested to purchase a graphical calculator (ca. 800zł). In addition, the students should also buy a set of course books listed annually on our website. Each course book is priced at ca.£28 and shall last for the entire two-year course.

In order to graduate the programme in year 4, the student must meet the following criteria:

 • earn a positive grade in each of the respective exam subjects;
 • earn at least 12 points in subjects at higher level
 • earn at least 9 points in subjects at standard level
 • hand in all required assignments in due time, so-called Internal Assessment
 • complete all core elements of the programme: an essay in TOK, Extended Essay and CAS portfolio
  After graduating from the programme, each student is awarded with the certificate of finishing secondary school.

There are two parts of the final exam. The first part is internal and the second one is external. Each student must take the exams in all of his / her chosen subjects. As for subjects such as: Individuals and societies, Sciences and Mathematics, the internal part of the final exam is comprised of a series of written assignments set throughout a given school year. With respect to Language A literature and Language B subjects, there is an oral assessment which is professionally recorded and then assessed by the teachers of a particular subject. External final exams take place in May and are assessed by highly qualified IB examiners abroad.


Informacje dla uczniów IB-DP

SCHOOL YEAR 2021/2022 – CLASS 1IB-DP COUREBOOKS:

Polish A: no coursebook;

Recommended additional sources:

 • Adam Kulawik. Poetyka.
 • Bożena Chrząstowska, Seweryna Wysłouch. Poetyka stosowana.
 • Michał Głowiński i inni. Zarys teorii literatury.


Languages B
– no coursebook.

Economics:
J. Blink, I. Dorton. Economics Course Companion. (edition 2020)

Geography:
Garrett Nagle, Briony Cooke. OUP,  ISBN / EAN:     9780198396031

History:
P. Oxley, Russia 1855-1991,OUP; A. Kitson, Germany 1858-1990

Psychology
Alexey Popov, Lee Parker, Darren Seath.  Oxford IB Diploma Programme: Psychology Course Companion. Second Edition. ISBN: 9780198398110

Biology:
A. Allott, D. Mindorff. Biology. Course companion. OUP

Chemistry:
Chemistry
2nd Edition Pearson Baccalaureate (two separate versions, for HL and SL students) – can be downloaded

Computer Science: no coursebook.

Physics:
K.A. Tsokos. Physics for the IB Diploma. CUP (6th edition) – accessible online

Mathematics AA HL:
The coursebook will be presented in September 2022.

Mathematics AA SL:
Paul La Rondie,  Jill Stevens, Natasha Awada, Jennifer Chang Wathall,  Ellen Thompson, Laurie Buchanan, Ed Kemp. IB Mathematics: analysis and approaches, Standard Level. OUP

Mathematics AI SL:
Nadya Stoyanova Kennedy (+ five more authors).  Mathematics: Applications and Interpretation. Course Companion. OUP

Grupa 1 (język ojczysty/pierwszy):
 • j. polski A (literatura) 
 • j. angielski A (literatura)
Grupa 2 (język obcy):
 • j. angielski B (kurs językowy + elementy literatury)
 • j. niemiecki B, j. hiszpański B
Grupa 3 (nauki społeczne):
 • historia
 • geografia
 • psychologia
 • ekonomia
 • zarządzanie biznesem
Grupa 4 (nauki eksperymentalne):
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • informatyka
Grupa 5:                
 • matematyka (Mathematics AA SL, AA HL, AI SL)
Grupa 6:
 • jeden dodatkowy przedmiot z grupy 2, 3, 4