Model nauczania MYP
[zobacz pytanie “Jak wygląda nauka w programie MYP?”]

Profil klasy IB-MYP

Przykładowy sprawdzian kompetencji językowych 2020 – V LO Wrocław [pdf]


FAQ, czyli co to jest IB-MYP?

Middle Years Programme (IB-MYP) to międzynarodowy program edukacyjny opracowany przez Organizację Matury Międzynarodowej (IB) i realizowany w ponad 1300 szkół na świecie. W Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu realizowany jest program dwuletni, odpowiadający nauce w pierwszej i drugiej klasie szkoły ponadpodstawowej.

Zrealizowanie programu IB-MYP przygotowuje uczniów do kontynuacji nauki w programie matury międzynarodowej (IB Diploma Programme, czyli IB-DP). IB-MYP kładzie szczególny nacisk na:

 • harmonijny rozwój ucznia poprzez promocję określonych cech charakteru (dociekliwość, wnikliwość, umiejętność krytycznego myślenia, komunikatywność, uczciwość, troskliwość, otwartość, umiejętność podejmowania ryzyka, umiejętność zachowania równowagi, refleksyjność) określonych szczegółowo w profilu ucznia IBIB Learner Profile;
 • działań pro-społecznych (“Service as Action“), w ramach których uczniowie nawiązują kontakt z lokalną społecznością niosąc pomoc osobom jej potrzebującym;
 • samodzielny rozwój zainteresowań poprzez pracę nad wybranym przez ucznia zagadnieniem w ramach Personal Project. Ta długoterminowa praca projektowa stanowi sposobność do konsolidacji nabytych umiejętności i wiedzy oraz wzmocnienia takich cech jak prawidłowe gospodarowanie czasem, twórcze i krytyczne myślenie oraz sprawności badawcze.

Uczniowie realizują zajęcia z języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym a wybrane zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Oceniani są za pomocą punktów przy zastosowaniu kryteriów zróżnicowanych w zależności od przedmiotu. Zasady określa statut szkoły.

W programie MYP przedmioty podzielone są na tzw. grupy przedmiotowe. W naszej szkole realizujemy sześć grup przedmiotowych MYP [plakat]:

 1. język i literatura polska;
 2. ludzie i społeczeństwo (historia, historia i teraźniejszość, geografia, podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie, filozofia);
 3. matematyka;
 4. przedmioty przyrodnicze (biologia, fizyka, chemia);
 5. wychowanie fizyczne i edukacja prozdrowotna (wf i edukacja dla bezpieczeństwa);
 6. nauka języka obcego (j. angielski oraz j. francuski lub j. niemiecki lub j. hiszpański lub j. włoski).

W obrębie grup nauczanie odbywa się w dużym stopniu międzyprzedmiotowo, w oparciu o myślenie konceptualne. Koncepty mają być dla uczniów narzędziem wpierającym proces dociekania, badania problemów indywidualnych, lokalnych, globalnych. Są podstawą holistycznego, międzyprzedmiotowego uchwycenia i pojmowania wiedzy.

Dodatkowo w klasie drugiej uczniowie realizują zajęcia ze wstępu do teorii wiedzy (pre-TOK). Teoria Wiedzy (Theory of Knowledge – TOK) to przedmiot obowiązkowo realizowany w trakcie programu IB-DP.

Pre-TOK ma na celu zainteresować uczniów tematyką przedmiotu TOK, przedstawić jego podstawowe założenia. Dzięki temu uczniowie łatwiej i skuteczniej realizują program nauki TOK w IB-DP.

Główny cel zajęć pre-TOK to zachęta i motywacja do twórczego, krytycznego i analitycznego myślenia w obrębie szerokiej tematyki przedmiotu. 

Tak jak inni kandydaci do naszej szkoły, kandydaci do 1IB-MYP rekrutowani są z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. Zasady przyjmowania kandydatów zostały określone w art. 140 w związku z art. 134 ustawy Prawo Oświatowe.

Do oddziału międzynarodowego 1IB-MYP przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego. W przypadku większej liczby kandydatów brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego i geografii;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych  co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

Kandydaci do oddziału międzynarodowego 1 IB-MYP zobowiązani są do przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną Liceum Ogólnokształcącego nr V. Punkty uzyskane ze sprawdzianu traktowane są jako punkty rekrutacyjne. Termin w/w sprawdzianu określany jest corocznie w harmonogramie rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego nr V we Wrocławiu.

Z przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego zwolnieni są kandydaci, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim z języka angielskiego przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty.

Szczegóły rekrutacji do oddziału międzynarodowego 1 IB-MYP zostały zawarte w Zasadach przyjmowania kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego nr V we Wrocławiu na rok szkolny 2021/2022.

Liczba godzin w tygodniowym planie zajęć ucznia I klasy programu IB-MYP wynosi 33-35, w zależności od chęci udziału w zajęciach z religii lub etyki (2 godziny lekcyjne w tygodniu). W II klasie liczba godzin wynosi 35-37. Może się zdarzyć, że uczniowie spędzają w szkole więcej czasu realizując indywidualnie podjęte zadania związane z Service as Action lub Personal Project.

Uczestnictwo w programie IB-MYP jest bezpłatne, ale rodzice uczestnika programu IB-MYP dobrowolnie przekazują darowiznę na potrzeby realizacji programu MYP na konto Fundacji dla Liceum Ogólnokształcącego Nr V we Wrocławiu w wysokości: w klasie pierwszej 250 zł i w klasie drugiej 250 zł (w przypadku jednorazowej wpłaty darowizna wynosi 400 zł).

Lista podręczników obowiązujących w danym roku szkolnym podawana jest na stronie internetowej szkoły. Są to podręczniki w języku polskim; uczniowie dodatkowo mogą korzystać z podręczników w języku angielskim. Nauczyciele wykorzystują podręczniki dostosowane do realizacji programu.

Szkoła umożliwia uczniom oddziału międzynarodowego IB-MYP przeniesienie się do oddziału polskiego na każdym etapie edukacji. Przejście z oddziału polskiego do oddziału międzynarodowego IB-MYP nie jest możliwe.

Aby ukończyć program IB-MYP, należy:

 • w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymać ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne na koniec II klasy IB-MYP (absolwenci klasy drugiej otrzymują świadectwo promocyjne do klasy trzeciej);
 • zrealizować „Działania dla społeczności” (Service as Action);
 • zrealizować „Mój projekt” (Personal Project).

Absolwenci programu IB-MYP mogą przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego do oddziału realizującego program matury międzynarodowej IB-DP na warunkach określonych w Statucie Liceum Ogólnokształcącego nr V we Wrocławiu (Szczegóły: Statut szkoły, Rozdział IV, §26, ustęp 3a, s.12). Program IB-DP realizowany jest przez dwa lata, co odpowiada trzeciej i czwartej klasie liceum.

Absolwenci programu IB-MYP, którzy nie spełnili warunków określonych w Statucie szkoły  lub nie chcą kontynuować nauki w programie międzynarodowym IB-DP mogą kontynuować naukę w wybranym oddziale polskim w naszej szkole w zależności od dostępności wolnych miejsc.

Uczniowie, którzy nie zrealizowali programu IB-MYP lub zrealizowali go w innych szkołach mogą być przyjęci do programu IB-DP jedynie wtedy, gdy szkoła dysponuje  wolnymi miejscami i zostanie ogłoszone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne do w/w oddziału. Informacja o wolnych miejscach w oddziale międzynarodowym IB-DP jest zamieszczana corocznie na stronie szkoły po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do programu IB-DP absolwentów programu IB-MYP realizowanego w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu. Kwalifikację kandydatów spoza Liceum Ogólnokształcącego nr V we Wrocławiu poprzedza egzamin przeprowadzany na zasadach określonych przez Radę Pedagogiczną.

The Middle Years Programme (IB-MYP) is an international educational programme developed by the International Baccalaureate Organisation (IB) and taught in more than 1,300 schools worldwide. A two-year MYP taught by Wroclaw High School No 5 corresponds to Grade I and II high school curriculum.

The IB-MYP is designed to prepare students to continue their education in the International Baccalaureate Programme (IB Diploma Programme, i.e. IB-DP). IB-MYP places particular emphasis on:
◦ harmonious development of the student’s personality and abilities by promoting specific character traits: inquisitiveness, insight, critical thinking skills, communication skills, honesty, caring, open-mindedness, risk taking, balance and reflectiveness; all as detailed in the IB Learner Profile
◦ pro-social activities (“Service as Action”), during which students interact with the local community to help those in need;
◦ independent development of interests by working on a project selected by the student as part of the Personal Project. This long-term project work is an opportunity to consolidate acquired skills and knowledge and strengthen such qualities as proper time management, creative and critical thinking as well as research skills.

Students take Polish and Mathematics classes at the advanced level, selected classes being taught in English. They are graded using different criteria depending on the subject. For more information on grade distribution see the School’s Charter.

In the MYP program, subjects are divided into the so-called subject groups. In our school, we carry out six MYP subject groups:

 1. Polish Language and Literature
 2. Individuals and Societies (History, Geography, Social Studies, Philosophy)
 3. Mathematics
 4. Sciences (Biology, Physics, Chemistry)
 5. Physical and Health Education
 6. Language Acquisition (English, French, German)

In learning groups, learning is cross-curricular based on conceptual thinking. The concepts are designed to develop students’ ability to research and inquire into individual, local, and global issues. They provide a holistic and cross-curricular foundation for knowledge acquisition. In addition, during the second year, students are inducted into Theory of Knowledge (pre-TOK). Theory of Knowledge is a mandatory subject throughout the IB curriculum.

The main purpose of the pre-TOK class is to encourage and motivate creative, critical, and
analytical thinking within the broad subject matter of the course.

Applicants to 1IB-MYP, like other entrants, are recruited by means of an electronic enrolment system. The admission rules are set out in Article 140 in conjunction with Article 134 of the Education Law.
Primary school graduates who have passed the English language aptitude test are admitted to 1IB-MYP. If there are more applicants, the following criteria apply:

• eighth grade exam results;
• grades awarded for the Polish language, Mathematics, Foreign Language and Geography listed on the primary school leaving certificate;
• primary school leaving certificate with honours;
• special achievements listed in the primary school leaving certificate: a high place or winning title in knowledge, art and sports competitions organised by the superintendent of schools or organised at least at the provincial level by other entities operating within the school, save for the winner or finalist of a nationwide school subject competition and the winner of a provincial or supra-provincial subject competition;
• achievements in social activities, including school milieu related activites, in particular, volunteering.

1IB-MYP applicants are required to take an English language aptitude test in accordance with the rules established by the Teachers’ Council of Wroclaw High School No 5. Their test score is regarded as their recruitment score. The date of the test is determined annually in the recruitment schedule to Wroclaw High School No 5.

The Olympiad winners or finalists or winners of a provincial or supra-regional English language competition organised in accordance with the provisions of Article 22(2)(8) of the Education Law are exempt from the English aptitude test.
The 1IB-MYP recruitment details are spelled out in the Wroclaw High School No 5 Admission Rules for the 2021/2022 School Year.

The number of hours in a student’s weekly schedule during the first year of the IB-MYP is 33-35, depending on whether students choose to attend Religious Education or Ethics classes (2 hours each week). The number of hours during the second year is 35-37. Students may happen to spend more time in school completing individually undertaken Service as Action or Personal Project tasks.

Participation in the IB-MYP is free of charge, but the IB-MYP students’ parents are welcome to make a PLN 250 donation during the first year and a PLN 250 donation during the second year to support the Wroclaw High School No 5 Foundation (alternatively, they are welcome to make a PLN 400 one-off donation).

The list of textbooks are published on the school’s website. They are Polish textbooks; students can also use English textbooks. Teachers use textbooks specifically designed to teach the curriculum.

This school allows the IB-MYP students to transfer to the national curriculum at every stage of their education. However, it is not permitted to transfer from the national curriculum to the IB-MYP.

In order to complete the IB-MYP, the student must:

 • achieve positive final grades in all compulsory education classes as the IB-MYP end-of-second-year results (second year graduates are promoted to third class);
 • complete Service as Action;
 • complete Personal Project.

IB-MYP graduates may enter the IB-DP International Baccalaureate program on terms laid down in the School’s Charter (Chapter IV, §26, Clause 3 (a), p. 12). The two-year IB-DP corresponds to the third and fourth years of high school education.

The IB-MYP graduates who have failed to meet the requirements set out in the Charter, or do not intend to continue their education within the IB-DP may enrol in a national curriculm class, subject to the availability of places.

Students who have not completed the IB-MYP or who have completed it at other schools may be admitted to the IB-DP only if the school has free places and an additional admission procedure is announced. Information concerning the availability of places for the IB-DP is published annually on the school’s website after the admission procedure for the Wroclaw High School No 5 IB-MYP graduates is completed. External applicants are admitted if they successfully pass an exam administered in accordance with the principles laid down by the Teacher’s Council.


Infografiki i dodatkowe informacje