Model nauczania MYP [zobacz pytanie "Jak wygląda nauka w programie MYP?"]

FAQ, czyli co to jest IB-MYP?

Middle Years Programme (IB-MYP) to międzynarodowy program edukacyjny opracowany przez Organizację Matury Międzynarodowej (IBO) i realizowany w ponad 1500 szkół na świecie. W Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu realizowany jest program dwuletni, odpowiadający nauce w pierwszej i drugiej klasie szkoły ponadpodstawowej.

Zrealizowanie programu IB-MYP przygotowuje uczniów do kontynuacji nauki w programie matury międzynarodowej (IB Diploma Programme, czyli IB-DP). IB-MYP kładzie szczególny nacisk na:

 • harmonijny rozwój ucznia poprzez promocję określonych cech charakteru (dociekliwość, wnikliwość, umiejętność krytycznego myślenia, komunikatywność, uczciwość, troskliwość, otwartość, umiejętność podejmowania ryzyka, umiejętność zachowania równowagi, refleksyjność) określonych szczegółowo w profilu ucznia IB - IB Learner Profile;
 • działań pro-społecznych ("Service as Action"), w ramach których uczniowie nawiązują kontakt z lokalną społecznością niosąc pomoc osobom jej potrzebującym;
 • samodzielny rozwój zainteresowań poprzez pracę nad wybranym przez ucznia zagadnieniem w ramach Personal Project. Ta długoterminowa praca projektowa stanowi sposobność do konsolidacji nabytych umiejętności i wiedzy oraz wzmocnienia takich cech jak prawidłowe gospodarowanie czasem, twórcze i krytyczne myślenie oraz sprawności badawcze.

Uczniowie realizują zajęcia z języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym a wybrane zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Oceniani są za pomocą punktów przy zastosowaniu kryteriów zróżnicowanych w zależności od przedmiotu (więcej informacji o ocenianiu znajdą Państwo w Statucie szkoły - Rozdział XII, §73, ustępy 10-26).

 

Przedmioty podzielone są na siedem grup [plakat]:

 1. język i literatura polska;
 2. ludzie i społeczeństwo (historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, filozofia);
 3. matematyka;
 4. informatyka;
 5. przedmioty przyrodnicze (biologia, fizyka, chemia);
 6. wychowanie fizyczne i edukacja prozdrowotna (wf i edukacja dla bezpieczeństwa);
 7. nauka języka obcego (j. angielski oraz j. francuski lub j. niemiecki).

W obrębie grup nauczanie odbywa się w dużym stopniu międzyprzedmiotowo, w oparciu o myślenie konceptualne. Koncepty mają być dla uczniów narzędziem wpierającym proces dociekania, badania problemów indywidualnych, lokalnych, globalnych. Są podstawą holistycznego, międzyprzedmiotowego uchwycenia i pojmowania wiedzy.

Dodatkowo w klasie drugiej uczniowie realizują zajęcia ze wstępu do teorii wiedzy (pre-TOK). Teoria Wiedzy (Theory of Knowledge - TOK) to przedmiot obowiązkowo realizowany w trakcie programu IB-DP.

Pre-TOK ma na celu zainteresować uczniów tematyką przedmiotu TOK, przedstawić jego podstawowe założenia. Dzięki temu uczniowie łatwiej i skuteczniej realizują program nauki TOK w IB-DP.

Główny cel zajęć pre-TOK to zachęta i motywacja do twórczego, krytycznego i analitycznego myślenia w obrębie szerokiej tematyki przedmiotu. 

Tak jak inni kandydaci do naszej szkoły, kandydaci do 1IB-MYP rekrutowani są z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. Zasady przyjmowania kandydatów zostały określone w art. 140 w związku z art. 134 ustawy Prawo Oświatowe.

Do oddziału międzynarodowego 1IB-MYP przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego. W przypadku większej liczby kandydatów brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego i geografii;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych  co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

Kandydaci do oddziału międzynarodowego 1 IB-MYP zobowiązani są do przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną Liceum Ogólnokształcącego nr V. Punkty uzyskane ze sprawdzianu traktowane są jako punkty rekrutacyjne. Termin w/w sprawdzianu określany jest corocznie w harmonogramie rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego nr V we Wrocławiu.


Z przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego zwolnieni są kandydaci, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim z języka angielskiego przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty.


Szczegóły rekrutacji do oddziału międzynarodowego 1 IB-MYP zostały zawarte w Zasadach przyjmowania kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego nr V we Wrocławiu na rok szkolny 2021/2022.

Liczba godzin w tygodniowym planie zajęć ucznia I klasy programu IB-MYP wynosi 33-35, w zależności od chęci udziału w zajęciach z religii lub etyki (2 godziny lekcyjne w tygodniu). W II klasie liczba godzin wynosi 35-37. Może się zdarzyć, że uczniowie spędzają w szkole więcej czasu realizując indywidualnie podjęte zadania związane z Service as Action lub Personal Project.

Uczestnictwo w programie IB-MYP jest bezpłatne, ale rodzice uczestnika programu IB-MYP dobrowolnie przekazują darowiznę na potrzeby realizacji programu MYP na konto Fundacji dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu w wysokości: w klasie pierwszej 250 zł i w klasie drugiej 250 zł (w przypadku jednorazowej wpłaty darowizna wynosi 400 zł).

Lista podręczników obowiązujących w danym roku szkolnym podawana jest na stronie internetowej szkoły. Są to podręczniki w języku polskim; uczniowie dodatkowo mogą korzystać z podręczników w języku angielskim. Nauczyciele wykorzystują podręczniki dostosowane do realizacji programu.

Szkoła umożliwia uczniom oddziału międzynarodowego IB-MYP przeniesienie się do oddziału polskiego na każdym etapie edukacji. Przejście z oddziału polskiego do oddziału międzynarodowego IB-MYP nie jest możliwe.

Aby ukończyć program IB-MYP, należy:

 • w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymać ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne na koniec II klasy IB-MYP (absolwenci klasy drugiej otrzymują świadectwo promocyjne do klasy trzeciej);
 • zrealizować „Działania dla społeczności” (Service as Action);
 • zrealizować „Mój projekt” (Personal Project).

Absolwenci programu IB-MYP mogą przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego do oddziału realizującego program matury międzynarodowej IB-DP na warunkach określonych w Statucie Liceum Ogólnokształcącego nr V we Wrocławiu (Szczegóły: Statut szkoły, Rozdział IV, §26, ustęp 3a, s.12). Program IB-DP realizowany jest przez dwa lata, co odpowiada trzeciej i czwartej klasie liceum.


Absolwenci programu IB-MYP, którzy nie spełnili warunków określonych w Statucie szkoły  lub nie chcą kontynuować nauki w programie międzynarodowym IB-DP mogą kontynuować naukę w wybranym oddziale polskim w naszej szkole w zależności od dostępności wolnych miejsc.

Uczniowie, którzy nie zrealizowali programu IB-MYP lub zrealizowali go w innych szkołach mogą być przyjęci do programu IB-DP jedynie wtedy, gdy szkoła dysponuje  wolnymi miejscami i zostanie ogłoszone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne do w/w oddziału. Informacja o wolnych miejscach w oddziale międzynarodowym IB-DP jest zamieszczana corocznie na stronie szkoły po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do programu IB-DP absolwentów programu IB-MYP realizowanego w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu. Kwalifikację kandydatów spoza Liceum Ogólnokształcącego nr V we Wrocławiu poprzedza egzamin przeprowadzany na zasadach określonych przez Radę Pedagogiczną.

Profil klasy IB-MYP

Klasa 1 IB-MYP

uczniowie realizują program międzynarodowy Middle Years Programme

Zwiększona liczba godzin z: języka angielskiego w klasie I i II

Języki obce: język angielski oraz do wyboru język francuski lub język niemiecki

Przedmiot dodatkowy: preTOK

Klasa wstępna przygotowująca się do kontynuacji nauki w International Baccalaureate – Diploma Programme (IB-DP) (klasa III i IV)

UWAGA:
Rekrutacja do tej klasy poprzedzona jest pisemnym sprawdzianem kompetencji językowych z języka angielskiego