Sprawdzian do 1IB-MYP – 12.06.2023 r. [aktualizacja 07.06.2023]

ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
z języka angielskiego do oddziałów 1IB-MYP na rok szkolny 2023/2024
w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu

W DNIU 12 CZERWCA 2023 r. O GODZINIE 10:00

1. Kandydaci przystępujący do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego, którzy do 31.05.2023 r. złożyli deklarację przystąpienia do sprawdzianu wraz z kopią opinii/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) mogą, na podstawie zaleceń zawartych w ww. dokumencie, skorzystać z dostosowania warunków przeprowadzenia sprawdzianu tj. wydłużenia czasu do 15 minut. 

2. Kandydaci przystępujący do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego powinni mieć :

  • długopis/pióro z CZARNYM LUB NIEBIESKIM TUSZEM;
  • DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ (legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport);
  • ewentualnie małą butelka wody (0,5 l).

3. Kandydaci przystępujący do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego wchodzą na teren szkoły od godz. 9:15 trzema wejściami:
– od. ul. Jacka Kuronia,
– od ul. Jacka Kuronia od strony parkingu,
– od ul. Ślężnej od strony zajezdni.
Niezwłocznie udają się do wskazanych na listach sal. Tablice z listami kandydatów i przyporządkowanymi im salami umieszczone będą przy każdym z wejść.

4. Kandydaci przystępujący do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego wchodzą do sali pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość; nauczyciel nadzorujący przebieg sprawdzianu losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować i przekazuje kody niezbędne do odczytania wyniku sprawdzianuzalecamy zachowanie kodów na czas publikacji wyników.

URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE: przed wejściem do wyznaczonej sali należy wyłączyć urządzenia.

5. Punktualnie o godz. 10:00 kandydat otrzymuje arkusz sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego i postępuje zgodnie z instrukcją.

6. Czas trwania sprawdzianu: 60 minut lub 75 minut – dla kandydatów korzystających z dostosowania warunków przeprowadzenia sprawdzianu.

7. Po rozdaniu kandydatom arkuszy sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu), decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego kandydata podejmuje nauczyciel nadzorujący przebieg sprawdzianu.

8. Kandydat przystępujący do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego nie powinien opuszczać sali; w uzasadnionych sytuacjach nauczyciel nadzorujący przebieg sprawdzianu zezwala na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków uniemożliwiających kontakt z innymi osobami.

9. Kandydat przystępujący do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego może ukończyć pracę z arkuszem przed czasem, zgłasza ten fakt przez podniesienie ręki.

10. Po zakończeniu pracy z arkuszem, oddaje kartę odpowiedzi nauczycielowi nadzorującemu przebieg sprawdzianu, a arkusz sprawdzianu pozostawia na stoliku i opuszcza budynek szkoły. Prosimy o włączanie telefonów po opuszczeniu gmachu szkoły, aby nie przeszkadzać innym kandydatom.

11. We wtorek, 13.06.2023 r. o godzinie 12:00 na stronie szkoły zostanie opublikowana zakodowana lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu – indywidualne kody zostaną wręczone każdemu z kandydatów przy wejściu do sali egzaminacyjnej w dniu sprawdzianu.