Potwierdzenie woli przystąpienia do LO nr V

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do klas pierwszych w LO nr V, aby potwierdzić wolę przystąpienia muszą do godziny 15:00 dnia 29 lipca 2022 złożyć oryginały:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenia wydanego przez OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Niezłożenie ww. dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w LO nr V.


Dodatkowo prosimy o złożenie:

  • karty zdrowia ucznia (którą odebrali Państwo ze szkoły podstawowej),
  • 2 zdjęć legitymacyjnych (podpisanych na odwrocie imieniem, nazwiskiem i klasą kandydata),
  • deklaracji wyboru religii/etyki (do pobrania w szkole).

Dokumenty można składać w sekretariacie uczniowskim (p.35) w godzinach pracy sekretariatu, tj. 10:00 – 14:00.