Organizacja sprawdzianu kompetencji językowych – kandydaci do oddziałów międzynarodowych IB-MYP

ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR V WE WROCŁAWIU
W DNIU 3 CZERWCA 2022 r. O GODZINIE 10:00

 1. Do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego mogą przystąpić wyłącznie kandydaci zdrowi, tzn. bez objawów  choroby zakaźnej.
 2. Kandydaci  przystępujący do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego posiadający opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) mogą, na podstawie zaleceń zawartych w opinii PPP, skorzystać  z dostosowania warunków przeprowadzenia sprawdzianu tj. wydłużenia czasu do 20 minut. Warunkiem skorzystania z w/w jest dostarczenie do sekretariatu szkoły (osobiście lub listownie) opinii  PPP  potwierdzającej specyficzne trudności w uczeniu się kandydata w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 2 czerwca 2022 r. do godziny 14:00. Kandydaci, którzy dostarczyli ww. opinię wraz z deklaracją przystąpienia do sprawdzianu, nie muszą przynosić ponownie tego dokumentu.
 1. Kandydaci przystępujący do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego powinni mieć :
  • długopis/pióro z CZARNYM LUB NIEBIESKIM TUSZEM;
  • DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ (legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport);
  • ewentualnie małą butelka wody (0,5 l).
 2. Kandydaci przystępujący do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego wchodzą na teren szkoły od godz. 9:15 trzema wejściami:
  – od. ul. Jacka Kuronia,
  – od ul. Jacka Kuronia od strony parkingu,
  – od ul. Ślężnej od strony zajezdni.
  Niezwłocznie udają się do wskazanych im sal. Informacja wskazanych salach umieszczona będzie przy każdym z wejść.
 1. Sale nr 5, 6, 7, 8, 9, 10,17, 21 – PARTER;
  sale nr 107, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 124, 125, 126 – I PIĘTRO;
  sale nr 208, 210, 211, 212, 213, 214, 220, 240 – II PIĘTRO.
 1. Kandydaci przystępujący do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego wchodzą do sali pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość; nauczyciel nadzorujący przebieg sprawdzianu losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować i przekazuje kody niezbędne do odczytania wyniku sprawdzianuzalecamy zachowanie kodów na czas publikacji wyników.
  Okrycia wierzchnie, torby, plecaki i wyłączone urządzenia telekomunikacyjne kandydaci odkładają w wyznaczonym miejscu.
 1. Punktualnie o godz. 10:00  kandydat otrzymuje arkusz sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego i postępuje zgodnie z instrukcją.
 2. Po rozdaniu kandydatom arkuszy sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu), decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego kandydata podejmuje nauczyciel nadzorujący przebieg sprawdzianu.
 3. Kandydat przystępujący do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego nie powinien opuszczać sali; w uzasadnionych sytuacjach nauczyciel nadzorujący przebieg sprawdzianu zezwala na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków uniemożliwiających kontakt z innymi osobami.
 4. Kandydat przystępujący do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego może ukończyć pracę z arkuszem przed czasem, zgłasza ten fakt przez podniesienie ręki.
 5. Po zakończeniu pracy z arkuszem, oddaje kartę odpowiedzi nauczycielowi nadzorującemu przebieg sprawdzianu, a arkusz sprawdzianu pozostawia na stoliku
  i opuszcza budynek szkoły.