Czym jest DSD – DEUTSCHES SPRACHDIPLOM?

DSD B2/C1 jest najwyższym poziomem egzaminu z języka niemieckiego, jaki mogą osiągnąć uczniowie poza granicami Niemiec. DSD B1 jest niższym poziomem tegoż egzaminu, do którego przystępują w Polsce uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej lub pierwszych i drugich klas liceum.

Egzamin przeprowadzany jest tylko w licencjonowanych szkołach partnerskich Republiki Federalnej Niemiec i przystąpić do niego mogą jedynie uczniowie tych szkół.


Dla kogo DSD w naszej szkole?

Poziom DSD B2/C1 jest dla uczniów ostatniej klasy liceum, którzy uczą się języka od ok. 5 lat i osiągnęli odpowiednie kompetencje językowe. Poziom B1 jest dla uczniów klas pierwszych lub drugich, którzy osiągnęli odpowiednie kompetencje językowe. Warunkiem przystąpienia do egzaminu DSD jest uczestnictwo w zajęciach przygotowujących do egzaminu, które organizowane są w LO Nr V.


Dlaczego warto zdawać DSD?

DSD to świadectwo językowe umożliwiające podjęcie studiów w Niemczech, pomaga ubiegać się o stypendium, zwiększa szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy. Uczniowie przygotowujący się do egzaminu mają szanse uzyskać stypendium w Niemczech – uczniowie naszego gimnazjum otrzymali w latach ubiegłych miesięczne stypendia wakacyjne w Niemczech. Co roku kilka osób z Polski, które najlepiej zdały egzamin, uzyskuje pięcioletnie stypendia na wybrane przez siebie studia w Niemczech. W 2008 i 2010 roku stypendium takie uzyskały uczennice naszej szkoły.

Przygotowanie do DSD to nauka zgodnie z międzynarodowymi standardami i nowoczesnymi metodami, motywacja do systematycznej, efektywnej pracy – także samodzielnej.


Jak wygląda egzamin DSD?

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Cztery sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie oceniane są równoważnie – po 25% (4 x 24 punkty). Część pisemna to: słuchanie (HV) – globalne, selektywne i detaliczne, po wysłuchaniu nagrań z płyty CD (jednokrotnym lub dwukrotnym); czytanie (LV) oraz pisanie (SK) – na poziomie B2/C1 – analiza przedstawionego tekstu i grafiki lub statystyki, interpretacja, argumentowanie za i przeciw (rozprawka), wyrażanie opinii; na poziomie B1 – umiejętność streszczania, pisania listu, wyrażania swojej opinii. Część pisemna

sprawdzana jest w Niemczech. Część ustna odbywa się w naszej szkole, składa się z 2 części, na poziomie B2/C1 w pierwszej częścu uczeń otrzymuje wybrany przez nauczyciela temat/impuls – zestaw haseł (zestawy egzaminacyjne przysyłane są przez KMK), po 20 minutach przygotowania prezentuje go i odpowiada na pytania komisji. W etapie następnym prezentuje wybrany przez siebie rok wcześniej temat. Do prezentacji może wykorzystać plakat, może także przygotować ją w formie elektronicznej z wykorzystaniem programu power point itp. Po zakończeniu prezentacji odpowiada na pytania komisji. Cały egzamin ustny trwa ok. 20 minut. Na poziomie B1 egzamin ustny trwa 15 minut i składa się z 2 części – konwersacji wstępnej obejmującej tematy z życia codziennego oraz prezentacji na wybrany przez ucznia temat, po której następuje rozmowa dotycząca prezentacji.

Kto przygotowuje do egzaminu?

Zajęcia prowadzą przeszkoleni w programie nauczyciele szkoły oraz wspierają nauczyciele natywni (native speakers) z ZfA we Wrocławiu

Kiedy odbywa się egzamin?

Egzamin pisemny B2/C1 odbywa się każdego roku w listopadzie/grudniu, zaś część ustna w styczniu. Udział w nim mogą wziąć uczniowie klas maturalnych liceum. Wybór terminu sprzyja treningowi przed egzaminem maturalnym. Natomiast egzamin B1 przeprowadzany jest w marcu. Egzamin przeprowadzany jest tego samego dnia na całym świecie.

Ile kosztuje DSD?

Egzamin dla ucznia LO Nr V we Wrocławiu jest bezpłatny.

Co oznaczają symbole B2/C1 i A2/B1?

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego definiuje trzy podstawowe poziomy kompetencji językowych, które pozwalają na stałą ocenę postępów w nauce języka na każdym poziomie nauczania, umożliwiają porównywanie egzaminów. Osoba posługująca się językiem na poziomie:

A1 – rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego oraz odpowiadać na tego typu pytania

A2 – potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach. Potrafi w prosty sposób poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego

B1 – potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane lub ją interesują. Potrafi opisywać nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany

B2 – rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, rozważać wady i zalety różnych rozwiązań

C1 – dostrzega znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie. Potrafi formułować wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się wskaźnikami zespolenia tekstu/wykazując się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności tekstu

C2 – może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Kto organizuje DSD?

Dyplom jest wspólnym przedsięwzięciem federacji i krajów związkowych Niemiec. Przeprowadzanie, zgoda na przeprowadzanie i zapewnianie jakości oraz wszelkie regulacje leżą w gestii Centralnej Komisji Niemieckiego Dyplomu Językowego przy Konferencji Ministrów Oświaty (Kultusministerkonferenz). Komisja Centralna z siedzibą w Bonn opracowuje zadania egzaminacyjne w części pisemnej i ustnej.

Przydatne linki:

www.kmk.org

www.auslandsschulwesen.de

www.goethe.de

www.pasch-net.de