W ramach akcji charytatywnej „Piątka dla…” uczniowie przez cały grudzień prowadzą zbiórki artykułów pierwszej potrzeby i prezentów bożonarodzeniowych dla tych, którym trudniej poczuć radość Świąt, m.in. dla podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszkotlu, Fundacji Ewy Błaszczyk Akogo?, Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową i Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”.

Jarmark Jasiński to Dzień Drzwi Otwartych szkoły. Rodzice kandydatów spotykają się z dyrektorem, a nasi przyszli uczniowie mają okazję poznać szkołę „od kuchni”. Zapraszamy ich na prezentacje profilów poszczególnych klas, lekcje otwarte, pokazy projektów i doświadczeń przyrodniczych, turnieje łamigłówek matematycznych, wystawy artystyczne, debaty, spektakle teatralne, konkursy wiedzy o języku oraz zawody sprawnościowe.

Od 2012 roku w styczniu odbywa się Koncert Noworoczny, na który wszystkich przyjaciół „Piątki” zapraszają uzdolnieni uczniowie naszej szkoły. Młodzi wokaliści i instrumentaliści czarują tłumnie zgromadzonych widzów muzyką i nastrojem. Muzykują ciepło, lirycznie, z poetycką wrażliwością i kabaretowym zacięciem.

W grudniu uczniowie „Piątki” w ramach obchodów Dni Praw Człowieka biorą udział w Maratonie Pisania Listów Amnesty International. Piszą odręczne listy w obronie kilkunastu osób lub grup osób, których prawa zostały złamane. Listy są następnie wysyłane do władz odpowiedzialnych za sytuację bohaterów Maratonu.

Akcja co roku cieszy się ogromną popularnością — „Piątkowicze” w ciągu kilku godzin potrafią napisać nawet 1500 listów. Maratonowi towarzyszą warsztaty dotyczące praw człowieka i sposobów ich ochrony. 

Największą radością uczestników jest wspólne przygotowywanie Tablicy Dobrych Wiadomości — informacji o bohaterach wcześniejszych edycji Maratonu, których sytuację udało się zmienić na lepsze.

Konferencję WrocMUN organizują w listopadzie każdego roku, począwszy od roku 1994, uczniowie klas programu Matury Międzynarodowej. W młodzieżowej symulacji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych bierze udział 150 uczniów polskich i europejskich liceów, debatujących przez 3 dni w języku angielskim nad współczesnymi problemami światowej polityki.

Jestem lasem, jestem rzeką, więc staję w ich obronie tak samo, jakbym bronił siebie. I nie wynika to z jakiegoś nakazu, powinności czy przymusu, ale z głębokiego rozpoznania tego, kim naprawdę jestem. W tym stanie (jeżeli jest on prawdziwie głęboki) po prostu działam, nawet gdybym miał być jedynym człowiekiem, który tak właśnie robi.”


Ryś Kulik, Odkrywanie natury. Praktyka głębokiej ekologii, Wydawnictwo Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

 

EKO.LOVe to inicjatywa społeczności Liceum Ogólnokształcącego nr 5 we Wrocławiu wynikająca z troski o kondycję naszej planety – nadmiernie eksploatowanej na skutek postępu cywilizacyjnego i niewłaściwego gospodarowania nią przez człowieka –  jak również z poczucia obowiązku wobec zwierząt - naszych “braci mniejszych”, którym kultura i historia przypisały rolę podrzędną wobec gatunku ludzkiego, czego skutki obserwujemy zwłaszcza w wieku XXI.

Cele inicjatywy:

 • zdobywanie i poszerzenie przez uczniów wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej;

 • zapoznanie uczniów ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi;

 • podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska;

 • nauka ekologicznego życia w szkole, we własnym domu, w środowisku;

 • włączenie szkoły w powszechną edukację dotyczącą zasad i korzyści wynikających z segregacji  odpadów i ich przetwarzania oraz rozpowszechniania proekologicznych nawyków  i zachowań, np.  ZERO WASTE;

 • propagowanie na stronie internetowej szkoły różnych działań ekologicznych podejmowanych przez uczniów, np. konkursy, happeningi, wolontariat, itp.

Zachęcamy też młodzież naszego liceum do inicjowania i realizowania własnych ekopomysłów pod naszym patronatem!

 

LIGA KLAS to zdrowe i uczciwe współzawodnictwo między zespołami klasowymi mające na celu:

 • integrację uczniów poprzez wspólne działania,
 • wyzwalanie kreatywności wśród młodzieży,
 • motywowanie uczniów do własnego rozwoju,
 • odkrywanie nowych talentów,
 • aktywizowanie zespołów klasowych do działań na rzecz szkoły i środowiska,
 • wyrabianie poczucia przynależności do grupy.

 

Szczegóły i zasady rywalizacji znajdziecie na stronie Ligi.

Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Destination Imagination związana jest z programem edukacyjnym Destination Imagination (DI). To największy na świecie, interdyscyplinarny program edukacyjny dla dzieci, młodzieży i studentów. 

Jak wskazuje Organizator olimpiady, "program zorientowany jest na rozwój kreatywności oraz umiejętności takich jak:

 • myślenie dywergencyjne, nieszablonowe podejście do rozwiązywania problemów;

 • Design Thinking/myślenie projektowe: research, planowanie strategiczne, kreacja, prototypowanie, wdrożenie, ewaluacja;

 • zarządzanie projektem, czasem, zasobami;

 • ekspresja twórcza (storytelling, aktorstwo, scenografia);

 • współpraca i budowanie zaufania w grupie;

 • diagnoza potrzeb i oczekiwań;

 • prezentacja efektów pracy".

  Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Destination Imagination to wydarzenie które jest niejako podsumowaniem działań kreatywnych uczestników programu.

  Drużyny DI V LO od wielu lat biorą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Destination Imagination. Niektóre wielokrotnie zdobywały najwyższe laury oraz reprezentowały Polskę i nasze liceum w ogólnoświatowych finałach programu Destination Imagination Global Finals w USA. 

Idea

Projekt Świadomy Inwestor oparty jest na ogólnopolskim projekcie Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, której głównym organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uczniowie otrzymują wiedzę dotyczą instrumentów finansowych, m.in. akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych oraz uczą się zasad inwestowania z uwzględnieniem oceny ryzyka inwestycyjnego. 

Projekt skierowany jest do wszystkich zainteresowanych uczniów.

 

Cel

Celem głównym jest nabycie przez uczniów praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu dostępnych instrumentów finansowych i oceny ryzyka. Praktyczne umiejętności uczniowie zdobywają m. in. korzystając ze specjalnie udostępnionej im przez GPW platformy inwestycyjnej, na której inwestuje się w prawdziwe spółki notowane na GPW w rzeczywistym czasie.

Efekty:
 1. Znajomość dostępnych instrumentów finansowych, głównie akcje spółek notowanych na GPW.
 2. Nabycie umiejętności oceny ryzyka inwestycyjnego
 3. Dostrzeżenie zależności miedzy rynkiem instrumentów finansowych (głównie akcji) a polityką, klimatem, socjologią, psychologią.

 

Szkolnym koordynatorem jest nauczyciel matematyki Artur Malina


Ideą Konkursu Union Jack Contest+ jest upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz promowanie języka angielskiego jako środka komunikacji w zjednoczonej Europie i na całym świecie.

Młodzież uczestnicząca w Konkursie, powinna charakteryzować się ciekawością świata oraz chęcią pogłębienia swojej wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, co wiąże się z koniecznością doskonalenia swoich kompetencji językowych.

Union Jack Contest + jest konkursem umieszczonym w wykazie zawodów wiedzy organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły. UJC+ to jeden z konkursów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku 2019/2020.

Regulamin konkursu

Terminarz

Karta zgłoszeniowa

Instrukcja

Czym jest Wrocławski Konkurs Matematyczny?

[Poniższe informacje podajemy za stroną matematyka.wroc.pl]

 

Historia: 

Inicjatorem Wrocławskich Konkursów Matematycznych był nieżyjący już nauczyciel matematyki, założyciel firmy JERSZ - Łowcy Talentów - Zdzisław Słomian. Konkursy organizowane były od 1975 r. dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych (poziom dzisiejszego gimnazjum), a od 1986 r. także dla klas V i VI szkół podstawowych. (...)

Od 2019/20 organizatorem konkursu jest nasze liceum. W latach 2006-2017 organizatorem konkursu było Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W roku szklolnym 2018/19 - wrocławskie VI LO we Wrocławiu.

Jest to konkurs przedmiotowy uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej, wskrzeszony po wieloletniej przerwie. Honorowy patronat nad nim objął Dolnośląski Kurator Oświaty. Zadania ze wszystkich etapów mają charakter otwarty, co wymaga wykazania się umiejętnościami poprawnego argumentowania i zapisu matematycznego. W finale wyłaniani są laureaci I, II i III stopnia, którzy otrzymują nagrody podczas uroczystej gali.

Wymagany zakres wiedzy
1. Treści zawarte w podstawie programowej z matematyki dla uczniów gimnazjów 
2. Treści wykraczające poza podstawę programową z matematyki:

 • wzory skróconego mnożenia,
 • liczby niewymierne, usuwanie niewymierności,
 • geometryczna interpretacja układu równań,
 • kąt środkowy i kąt wpisany,
 • prostopadłość i równoległość w przestrzeni

Dokumenty i dodatkowe informacje:

REGULAMIN

PRZYKŁADOWE ZADANIA

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA UCZESTNIKÓW

Od roku 1988 V LO jest organizatorem Wrocławskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Niemieckojęzycznej. Ostatnie edycje konkursu zostały objęte patronatem Konsulatu RFN, który jest również fundatorem części nagród. Przedstawiciele Konsulatu zasiadają też w jury konkursu. Nagrody zawdzięczamy również Departamentowi Edukacji we Wrocławiu.


Niemal od początku istnienia konkursu organizatorkami są germanistki naszego liceum - Renata Durska i Katarzyna Lisiecka. W konkursie należy wybrać wiersz autora niemieckojezycznego, w oryginale. Należy wykazać się dobrą wymową i interpretacją wskazującą na zrozumienie tekstu.


Spotkania z niemiecką poezją odbywają się tradycyjnie w grudniu.


Olimpiada "Zwolnieni z Teorii"
odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju. Polega na opracowaniu i realizowaniu przez uczniów projektów społecznych, pod okiem specjalnie przygotowanych „Nauczycieli Zwolnionych z Teorii” oraz z wykorzystaniem, od strony technicznej, profesjonalnej platformy.
 
Tematyka projektów społecznych jest dowolna, ale musi uwzględniać aktualne problemy społeczne (sposób ich rozwiązywanie) w kraju i na świecie, 

  

Uczniowie zdobywają międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami, ceniony przez pracodawców na całym świecie, który jest zgodny ze standardami międzynarodowego instytutu Project Management Institute oraz rywalizują o nagrody "Wilki", które są rozdawane podczas Wielkiego Finału, a szkoła zostaje umieszczona w rankingu Szkół Zwolnionych z Teorii. 

W ciągu roku odbywa się jedna edycja tej Olimpiady i kończy się w czerwcu 2021 roku.
 

Aktualnie, w naszej szkole mamy kilka grup uczniów biorących udział w Olimpiadzie. Każda ma inny temat i jest na innym etapie realizacji. 

Tutaj znajdziecie dodatkowe informacje o projekcie: 
Olimpiada "Zwolnieni z Teorii"

 

Czym jest DSD - DEUTSCHES SPRACHDIPLOM?

DSD B2/C1 jest najwyższym poziomem egzaminu z języka niemieckiego, jaki mogą osiągnąć uczniowie poza granicami Niemiec. DSD B1 jest niższym poziomem tegoż egzaminu, do którego przystępują w Polsce uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej lub pierwszych i drugich klas liceum.

Egzamin przeprowadzany jest tylko w licencjonowanych szkołach partnerskich Republiki Federalnej Niemiec i przystąpić do niego mogą jedynie uczniowie tych szkół.

V LO jest licencjonowaną, partnerską szkołą Republiki Federalnej Niemiec i umożliwia uczniom przystąpienie do egzaminu. 

Szczegóły egzaminu znajdziecie w naszym DSD-FAQ (pdf).

Pomysłodawcą projektu "Totalitarian Past and Democratic Present: Lesson for our Future" jest szkoła w Salonikach (Grecja). Pozostali partnerzy to szkoły z Hiszpanii, Rumunii, Włoch i Polski.
Projekt kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.


Korzyści, jakie uczniowie mogą wynieść z projektu to:

 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk - jeden program, a różne doświadczenia krajów partnerskich;
 • kontakty i współpraca pomiędzy uczniami i nauczycielami,
 • nauka i wnioski - "lekcje na przyszłość" (jak wynika to z tytułu projektu),
 • praktyczna nauka j. angielskiego jako głównego języka projektu oraz innych języków obcych,
 • poznanie kultury krajów partnerskich i zwiedzanie.

  Wiadomości z działań projektu znajdziecie TUTAJ


Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
to święto obchodzone 21 lutego, które zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku.

W naszym liceum Dzień ten obchodzimy hucznie, mając na uwadze takie cele jak: 

 • uczestnictwo w życiu szkoły; 

 • ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych; 

 • podnoszenie własnej świadomości językowej; 

 • kształtowanie kultury języka; 

 • kultywowanie tradycji Szkoły; 

 • zdrowe współzawodnictwo;

 • wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę.

Szczegóły i wydarzenia z minionych lat znajdziesz TUTAJ. 

Źródło ilustracji: UNESCO, https://en.unesco.org/commemorations/motherlanguageday 

Addvantage jest programem partnerskim British Council dla szkół, centrów językowych, uczelni wyższych i firm, które każdego roku rejestrują kandydatów na egzaminy za pośrednictwem tej znanej instytucji.

Program Addvantage oferuje uczniom i nauczycielom wsparcie i szkolenia w zakresie przygotowania do egzaminu. Przekazujemy rodzicom informacje i wskazówki dotyczące egzaminów oraz organizujemy imprezy i konkursy w celu zmotywowania uczniów i świętowania ich sukcesów.

W programie Addvantage nie chodzi wyłącznie o egzaminy. Chodzi o pomaganie studentom, nauczycielom i szkołom w pełnym wykorzystaniu ich możliwości oraz całej oferty edukacyjnej British Council - począwszy od wysokiej jakości zasobów do nauki, nauczania i oceny języka angielskiego, po rozwijanie kulturowych relacji z Wielką Brytanią.
 
Program zapewnia:

 • rabaty na egzaminy i możliwość przeprowadzania ich w szkole
 • zestawy testów egzaminacyjnych z poprzednich lat
 • dla kandydatów przystępujących do B2 First, B2 First for Schools i C1 Advanced – bezpłatny dostęp do egzaminacyjnej platformy internetowej British Council
 • certyfikaty, plakaty, naklejki na drzwi potwierdzające współpracę. 

Od roku 1990 współpracujemy z Geschwister-Scholl-Schule w Tübingen, a od 2006 roku z Domgymnasium w Verden.


Uczniowie naszej szkoły biorą udział w kilkudniowej wymianie, mieszkają u niemieckich rodzin, biorą udział w lekcjach, poznają życie codzienne, system szkolnictwa, zwiedzają miasto i region oraz w praktyce sprawdzają swoje umiejętności językowe, a następnie goszczą u siebie swoich rówieśników z Niemiec.


Wymiany dofinansowywane są przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM).

Fragment oficjalnego opisu projektu opublikowanego na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego: 

W latach 2020 – 2022 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii będzie realizowany projekt zatytułowany „Mediacje i dialog w Unii Europejskiej prowadzące do trwałego i sprawiedliwego społecznie porozumienia osiąganego w warunkach rzetelnej i wiarygodnej informacji” o kryptonimie GANESA, którym kierować będzie prof. UWr. dr hab. Magdalena Tabernacka.  (...)

W projekcie będą uczestniczyli także dr hab. Renata Kusiak-Winter z Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii oraz dr Marcin Miodek Instytutu Filologii Germańskiej.  Ponadto w badaniach i części popularyzatorskiej projektu udział wezmą udział pod kierownictwem mgr Anny Tracz-Molasy pracownicy partnera społecznego projektu, którym [jest] Liceum nr 5 im. Jakuba Jasińskiego  we Wrocławiu. (...)


Parlament Europejski przeznaczył na realizację tego projektu kwotę EUR 42.800,00. Projekt ma charakter badawczy, ale jego celem jest także oddziaływanie na społeczne otoczenie Uniwersytetu. 

Przeczytaj cały artykuł nt. projektu

EDU-ARCTIC to projekt , łączący elementy fizyki i geografii oraz  badań naukowych Arktyki, realizowany interdyscyplinarnie m.in. z uczniami klasy 1E (profil matematyczno-fizyczno-geograficzny).
EDU-ARCTIC jest finansowany ze środków UE. Wykorzystywany na lekcjach jako narzędzia do wzmacniania programów nauczania przedmiotów ścisłych, ma na celu zachęcenie uczniów w wieku od 13 do 20 lat do dalszej edukacji w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM).

Projekt wykorzystuje połączenie różnych narzędzi, aby wprowadzić nowe podejście do nauczania przedmiotów ścisłych, w tym mi.in: internetowe lekcje internetowe w wirtualnych klasach z naukowcami polarnymi; program monitorowania środowiska „nauki obywatelskiej itp.


Więcej informacji:

https://edu-arctic.eu/

Ignorantia iuris nocet... to cykl zajęć z zakresu edukacji prawniczej, inicjatywa innowacyjnej klasy humanistycznej z elementami edukacji prawniczej. 

Tematyka zajęć dotyczy prawnych podstaw funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. 

 

Bloki tematyczne:

Relacje prawne w sferze publicznej

Człowiek w obszarze prawa prywatnego

Człowiek wobec regulacji prawa karnego

 

Edukacyjna inicjatywa współpracy V LO z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

To cykliczne wykłady dla uczniów szkół podstawowych, którzy zaproszeni do naszej szkoły, mają okazję uczestniczyć razem z licealistami w serii edukacyjnych spotkań na temat funkcjonowania prawa.
Wykłady prowadzą pracownicy naukowi WPAiE UWr.

Ze strony organizatora:

„Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu stworzył uczniom szkół średnich wyjątkową okazję do uczestnictwa w specjalnie przygotowanych wykładach, ćwiczenia i spotkaniach akademickich. Młodzież jeszcze przed maturą może nie tylko zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni, ale także metodami kształcenia, perspektywami zawodowymi oraz życiem studenckim dzięki:

 • zajęciom prowadzonym przez kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni (Liderzy wiedzy),
 • prelekcjom z praktykami biznesu, absolwentami Uniwersytetu (Liderzy sukcesu),
 • spotkaniom ze studentami zaangażowanymi w działalność organizacji i kół naukowych (Liderzy aktywności).

Zostań studentem przed maturą!

 

Więcej o projekcie znajdziesz na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego.


W 2021 w ramach Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu 2021 odkrywamy najpiękniejsze jaskinie i poszerzamy wiedzę speleologiczną!

Planowane działania obejmują cykl internetowych wykładów popularnonaukowych czy udział w wycieczkach speleologicznych (Speleo-Trip Days).
Celem tych wycieczek i spotkań będzie przekazanie informacji o znaczeniu przyrodniczym oraz gospodarczym stanowisk jaskiniowych i krasowych, racjonalnym ich utrzymaniu oraz sposobach ich ochrony.

Inicjatorem i głównym organizatorem wydarzeń Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu jest Międzynarodowa Unia Speleologiczna (International Union of Speleology – UIS). Polskimi partnerami uczestniczącymi w jego organizacji są: Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz Uniwersytet Wrocławski.

Przewodnik
Ulotka informacyjna (pdf)

Więcej informacji znajdzecie tutaj:

www.iyck2021.org
http://www.speleo.ptpk.org/
https://uni.wroc.pl/rok-jaskin/.

"Piątka w indeksie" - Co to takiego?

To innowacja pedagogiczna opierająca się na współpracy Liceum Ogólnokształcącego nr V we Wrocławiu z Wydziałem Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Fokarium Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Cele innowacji pedagogicznej zamierzamy realizować we współpracy z instytucjami naukowymi i badawczymi. Zależy nam na popularyzowaniu nauki i metod badawczych na lekcjach biologii, zajęciach dodatkowych i eventach naukowych.

Chcemy, aby uczniowie mieli kontakt ze współczesnymi osiągnięciami naukowymi („żywą nauką”). We współpracy z pracownikami głównie Zakładu Paleozoologii Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, planujemy zorganizowanie w szkole Pikniku Naukowego. Będzie to wydarzenie, podczas którego pracowni naukowi przedstawią uczniom zakres i metodykę swoich badań. Zajęcia bogato ilustrowanych filmami i okazami.

Chcemy, aby Piknik Naukowy stał się stałym elementem życia szkoły i coroczną możliwością przybliżenia uczniom nowoczesnych technik badawczych i aktualnych badań biologicznych.

Podczas tego wydarzenia zaproszeni goście zrealizują serię krótkich wykładów, seminariów i zajęć laboratoryjnych poszerzając horyzonty wiedzy biologicznej naszych uczniów. Znajdą się tu zagadnienia dotyczące ewolucjonizmu, zoologii, fizjologii zwierząt i roślin, mikrobiologii.

Istotne jest, aby młodzi ludzie dostrzegali ciągle rozwijające się dziedziny biologii i ich wpływ na życie codzienne.

W swoich działaniach przewidujemy również wyjazd do Fokarium Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii, Uniwersytetu Gdańskiego, która, jako jedyna tego typu placówka w Polsce, otwarta jest na potrzeby badawcze całego środowiska naukowego kraju i stanowi oparcie terenowe dla wszystkich grup badawczych i uczniowskich

Organizatorem "Piątki w indeksie" jest nasze Liceum nr V we Wrocławiu.

Celem innowacji jest rozwijanie w uczniach zainteresowań biologicznych oraz poszerzanie wiedzy o najnowsze badania biologiczne oraz techniki badawcze.

Innowacja skierowana jest do uczniów klasy o profilu biologiczno-chemicznym.


Efekty dla uczestnika:

 • Poszerzenie wiedzy z wyżej wymienionych obszarów biologii,
 • Nabycie umiejętności samodzielnego projektowania i wykonywania doświadczeń,
 • Kształtowanie umiejętność prezentowania uzyskiwanych wyników,
 • Określanie problemów badawczych i formułowanie hipotez naukowych,
 • Nabycie umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych doświadczeń i obserwacji,
 • Nabycie umiejętności odpowiedzialności za pracę wykonaną indywidualnie jak i współodpowiedzialność za pracę grupy,
 • Osiąganie sukcesów w konkursach o tematyce biologicznej i ekologicznej,
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naukowego,
 • Prezentowanie postawy proekologicznej. 

  Zapraszamy!

W ramach akcji charytatywnej „Piątka dla…” uczniowie przez cały grudzień prowadzą zbiórki artykułów pierwszej potrzeby i prezentów bożonarodzeniowych dla tych, którym trudniej poczuć radość Świąt, m.in. dla podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszkotlu, Fundacji Ewy Błaszczyk Akogo?, Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową i Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”.

Jarmark Jasiński to Dzień Drzwi Otwartych szkoły. Rodzice kandydatów spotykają się z dyrektorem, a nasi przyszli uczniowie mają okazję poznać szkołę „od kuchni”. Zapraszamy ich na prezentacje profilów poszczególnych klas, lekcje otwarte, pokazy projektów i doświadczeń przyrodniczych, turnieje łamigłówek matematycznych, wystawy artystyczne, debaty, spektakle teatralne, konkursy wiedzy o języku oraz zawody sprawnościowe.

Od 2012 roku w styczniu odbywa się Koncert Noworoczny, na który wszystkich przyjaciół „Piątki” zapraszają uzdolnieni uczniowie naszej szkoły. Młodzi wokaliści i instrumentaliści czarują tłumnie zgromadzonych widzów muzyką i nastrojem. Muzykują ciepło, lirycznie, z poetycką wrażliwością i kabaretowym zacięciem.

W grudniu uczniowie „Piątki” w ramach obchodów Dni Praw Człowieka biorą udział w Maratonie Pisania Listów Amnesty International. Piszą odręczne listy w obronie kilkunastu osób lub grup osób, których prawa zostały złamane. Listy są następnie wysyłane do władz odpowiedzialnych za sytuację bohaterów Maratonu.

Akcja co roku cieszy się ogromną popularnością — „Piątkowicze” w ciągu kilku godzin potrafią napisać nawet 1500 listów. Maratonowi towarzyszą warsztaty dotyczące praw człowieka i sposobów ich ochrony. 

Największą radością uczestników jest wspólne przygotowywanie Tablicy Dobrych Wiadomości — informacji o bohaterach wcześniejszych edycji Maratonu, których sytuację udało się zmienić na lepsze.

Konferencję WrocMUN organizują w listopadzie każdego roku, począwszy od roku 1994, uczniowie klas programu Matury Międzynarodowej. W młodzieżowej symulacji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych bierze udział 150 uczniów polskich i europejskich liceów, debatujących przez 3 dni w języku angielskim nad współczesnymi problemami światowej polityki.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Jestem lasem, jestem rzeką, więc staję w ich obronie tak samo, jakbym bronił siebie. I nie wynika to z jakiegoś nakazu, powinności czy przymusu, ale z głębokiego rozpoznania tego, kim naprawdę jestem. W tym stanie (jeżeli jest on prawdziwie głęboki) po prostu działam, nawet gdybym miał być jedynym człowiekiem, który tak właśnie robi.”


Ryś Kulik, Odkrywanie natury. Praktyka głębokiej ekologii, Wydawnictwo Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

 

EKO.LOVe to inicjatywa społeczności Liceum Ogólnokształcącego nr 5 we Wrocławiu wynikająca z troski o kondycję naszej planety – nadmiernie eksploatowanej na skutek postępu cywilizacyjnego i niewłaściwego gospodarowania nią przez człowieka –  jak również z poczucia obowiązku wobec zwierząt - naszych “braci mniejszych”, którym kultura i historia przypisały rolę podrzędną wobec gatunku ludzkiego, czego skutki obserwujemy zwłaszcza w wieku XXI.

Cele inicjatywy:

 • zdobywanie i poszerzenie przez uczniów wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej;

 • zapoznanie uczniów ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi;

 • podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska;

 • nauka ekologicznego życia w szkole, we własnym domu, w środowisku;

 • włączenie szkoły w powszechną edukację dotyczącą zasad i korzyści wynikających z segregacji  odpadów i ich przetwarzania oraz rozpowszechniania proekologicznych nawyków  i zachowań, np.  ZERO WASTE;

 • propagowanie na stronie internetowej szkoły różnych działań ekologicznych podejmowanych przez uczniów, np. konkursy, happeningi, wolontariat, itp.

Zachęcamy też młodzież naszego liceum do inicjowania i realizowania własnych ekopomysłów pod naszym patronatem!

 

Od roku 1988 V LO jest organizatorem Wrocławskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Niemieckojęzycznej. Ostatnie edycje konkursu zostały objęte patronatem Konsulatu RFN, który jest również fundatorem części nagród. Przedstawiciele Konsulatu zasiadają też w jury konkursu. Nagrody zawdzięczamy również Departamentowi Edukacji we Wrocławiu.


Niemal od początku istnienia konkursu organizatorkami są germanistki naszego liceum - Renata Durska i Katarzyna Lisiecka. W konkursie należy wybrać wiersz autora niemieckojezycznego, w oryginale. Należy wykazać się dobrą wymową i interpretacją wskazującą na zrozumienie tekstu.


Spotkania z niemiecką poezją odbywają się tradycyjnie w grudniu.

LIGA KLAS to zdrowe i uczciwe współzawodnictwo między zespołami klasowymi mające na celu:

 • integrację uczniów poprzez wspólne działania,
 • wyzwalanie kreatywności wśród młodzieży,
 • motywowanie uczniów do własnego rozwoju,
 • odkrywanie nowych talentów,
 • aktywizowanie zespołów klasowych do działań na rzecz szkoły i środowiska,
 • wyrabianie poczucia przynależności do grupy.

 

Szczegóły i zasady rywalizacji znajdziecie na stronie Ligi.

Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Destination Imagination związana jest z programem edukacyjnym Destination Imagination (DI). To największy na świecie, interdyscyplinarny program edukacyjny dla dzieci, młodzieży i studentów. 

Jak wskazuje Organizator olimpiady, "program zorientowany jest na rozwój kreatywności oraz umiejętności takich jak:

 • myślenie dywergencyjne, nieszablonowe podejście do rozwiązywania problemów;

 • Design Thinking/myślenie projektowe: research, planowanie strategiczne, kreacja, prototypowanie, wdrożenie, ewaluacja;

 • zarządzanie projektem, czasem, zasobami;

 • ekspresja twórcza (storytelling, aktorstwo, scenografia);

 • współpraca i budowanie zaufania w grupie;

 • diagnoza potrzeb i oczekiwań;

 • prezentacja efektów pracy".

  Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Destination Imagination to wydarzenie które jest niejako podsumowaniem działań kreatywnych uczestników programu.

  Drużyny DI V LO od wielu lat biorą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Destination Imagination. Niektóre wielokrotnie zdobywały najwyższe laury oraz reprezentowały Polskę i nasze liceum w ogólnoświatowych finałach programu Destination Imagination Global Finals w USA. 

Idea

Projekt Świadomy Inwestor oparty jest na ogólnopolskim projekcie Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, której głównym organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uczniowie otrzymują wiedzę dotyczą instrumentów finansowych, m.in. akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych oraz uczą się zasad inwestowania z uwzględnieniem oceny ryzyka inwestycyjnego. 

Projekt skierowany jest do wszystkich zainteresowanych uczniów.

 

Cel

Celem głównym jest nabycie przez uczniów praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu dostępnych instrumentów finansowych i oceny ryzyka. Praktyczne umiejętności uczniowie zdobywają m. in. korzystając ze specjalnie udostępnionej im przez GPW platformy inwestycyjnej, na której inwestuje się w prawdziwe spółki notowane na GPW w rzeczywistym czasie.

Efekty:
 1. Znajomość dostępnych instrumentów finansowych, głównie akcje spółek notowanych na GPW.
 2. Nabycie umiejętności oceny ryzyka inwestycyjnego
 3. Dostrzeżenie zależności miedzy rynkiem instrumentów finansowych (głównie akcji) a polityką, klimatem, socjologią, psychologią.

 

Szkolnym koordynatorem jest nauczyciel matematyki Artur Malina


Ideą Konkursu Union Jack Contest+ jest upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz promowanie języka angielskiego jako środka komunikacji w zjednoczonej Europie i na całym świecie.

Młodzież uczestnicząca w Konkursie, powinna charakteryzować się ciekawością świata oraz chęcią pogłębienia swojej wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, co wiąże się z koniecznością doskonalenia swoich kompetencji językowych.

Union Jack Contest + jest konkursem umieszczonym w wykazie zawodów wiedzy organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły. UJC+ to jeden z konkursów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku 2019/2020.

Czym jest Wrocławski Konkurs Matematyczny?

[Poniższe informacje podajemy za stroną matematyka.wroc.pl]

 

Historia: 

Inicjatorem Wrocławskich Konkursów Matematycznych był nieżyjący już nauczyciel matematyki, założyciel firmy JERSZ - Łowcy Talentów - Zdzisław Słomian. Konkursy organizowane były od 1975 r. dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych (poziom dzisiejszego gimnazjum), a od 1986 r. także dla klas V i VI szkół podstawowych. (...)

Od 2019/20 organizatorem konkursu jest nasze liceum. W latach 2006-2017 organizatorem konkursu było Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W roku szklolnym 2018/19 - wrocławskie VI LO we Wrocławiu.

Jest to konkurs przedmiotowy uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej, wskrzeszony po wieloletniej przerwie. Honorowy patronat nad nim objął Dolnośląski Kurator Oświaty. Zadania ze wszystkich etapów mają charakter otwarty, co wymaga wykazania się umiejętnościami poprawnego argumentowania i zapisu matematycznego. W finale wyłaniani są laureaci I, II i III stopnia, którzy otrzymują nagrody podczas uroczystej gali.

Wymagany zakres wiedzy
1. Treści zawarte w podstawie programowej z matematyki dla uczniów gimnazjów 
2. Treści wykraczające poza podstawę programową z matematyki:

 • wzory skróconego mnożenia,
 • liczby niewymierne, usuwanie niewymierności,
 • geometryczna interpretacja układu równań,
 • kąt środkowy i kąt wpisany,
 • prostopadłość i równoległość w przestrzeni

Dokumenty i dodatkowe informacje:

REGULAMIN

PRZYKŁADOWE ZADANIA

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA UCZESTNIKÓW


Olimpiada "Zwolnieni z Teorii"
odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju. Polega na opracowaniu i realizowaniu przez uczniów projektów społecznych, pod okiem specjalnie przygotowanych „Nauczycieli Zwolnionych z Teorii” oraz z wykorzystaniem, od strony technicznej, profesjonalnej platformy.
 
Tematyka projektów społecznych jest dowolna, ale musi uwzględniać aktualne problemy społeczne (sposób ich rozwiązywanie) w kraju i na świecie, 

  

Uczniowie zdobywają międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami, ceniony przez pracodawców na całym świecie, który jest zgodny ze standardami międzynarodowego instytutu Project Management Institute oraz rywalizują o nagrody "Wilki", które są rozdawane podczas Wielkiego Finału, a szkoła zostaje umieszczona w rankingu Szkół Zwolnionych z Teorii. 

W ciągu roku odbywa się jedna edycja tej Olimpiady i kończy się w czerwcu 2021 roku.
 

Aktualnie, w naszej szkole mamy kilka grup uczniów biorących udział w Olimpiadzie. Każda ma inny temat i jest na innym etapie realizacji.

 

Czym jest DSD - DEUTSCHES SPRACHDIPLOM?

DSD B2/C1 jest najwyższym poziomem egzaminu z języka niemieckiego, jaki mogą osiągnąć uczniowie poza granicami Niemiec. DSD B1 jest niższym poziomem tegoż egzaminu, do którego przystępują w Polsce uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej lub pierwszych i drugich klas liceum.

Egzamin przeprowadzany jest tylko w licencjonowanych szkołach partnerskich Republiki Federalnej Niemiec i przystąpić do niego mogą jedynie uczniowie tych szkół.

V LO jest licencjonowaną, partnerską szkołą Republiki Federalnej Niemiec i umożliwia uczniom przystąpienie do egzaminu. 

Szczegóły egzaminu znajdziecie w naszym DSD-FAQ (pdf).

Pomysłodawcą projektu "Totalitarian Past and Democratic Present: Lesson for our Future" jest szkoła w Salonikach (Grecja). Pozostali partnerzy to szkoły z Hiszpanii, Rumunii, Włoch i Polski.
Projekt kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.


Korzyści, jakie uczniowie mogą wynieść z projektu to:

 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk - jeden program, a różne doświadczenia krajów partnerskich;
 • kontakty i współpraca pomiędzy uczniami i nauczycielami,
 • nauka i wnioski - "lekcje na przyszłość" (jak wynika to z tytułu projektu),
 • praktyczna nauka j. angielskiego jako głównego języka projektu oraz innych języków obcych,
 • poznanie kultury krajów partnerskich i zwiedzanie.

  Wiadomości z działań projektu znajdziecie TUTAJ


Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
to święto obchodzone 21 lutego, które zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku.

W naszym liceum Dzień ten obchodzimy hucznie, mając na uwadze takie cele jak: 

 • uczestnictwo w życiu szkoły; 

 • ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych; 

 • podnoszenie własnej świadomości językowej; 

 • kształtowanie kultury języka; 

 • kultywowanie tradycji Szkoły; 

 • zdrowe współzawodnictwo;

 • wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę.

Szczegóły i wydarzenia z minionych lat znajdziesz TUTAJ. 

Źródło ilustracji: UNESCO, https://en.unesco.org/commemorations/motherlanguageday

Addvantage jest programem partnerskim British Council dla szkół, centrów językowych, uczelni wyższych i firm, które każdego roku rejestrują kandydatów na egzaminy za pośrednictwem tej znanej instytucji.

Program Addvantage oferuje uczniom i nauczycielom wsparcie i szkolenia w zakresie przygotowania do egzaminu. Przekazujemy rodzicom informacje i wskazówki dotyczące egzaminów oraz organizujemy imprezy i konkursy w celu zmotywowania uczniów i świętowania ich sukcesów.

W programie Addvantage nie chodzi wyłącznie o egzaminy. Chodzi o pomaganie studentom, nauczycielom i szkołom w pełnym wykorzystaniu ich możliwości oraz całej oferty edukacyjnej British Council - począwszy od wysokiej jakości zasobów do nauki, nauczania i oceny języka angielskiego, po rozwijanie kulturowych relacji z Wielką Brytanią.
 
Program zapewnia:

 • rabaty na egzaminy i możliwość przeprowadzania ich w szkole
 • zestawy testów egzaminacyjnych z poprzednich lat
 • dla kandydatów przystępujących do B2 First, B2 First for Schools i C1 Advanced – bezpłatny dostęp do egzaminacyjnej platformy internetowej British Council
 • certyfikaty, plakaty, naklejki na drzwi potwierdzające współpracę. 

Od roku 1990 współpracujemy z Geschwister-Scholl-Schule w Tübingen, a od 2006 roku z Domgymnasium w Verden.


Uczniowie naszej szkoły biorą udział w kilkudniowej wymianie, mieszkają u niemieckich rodzin, biorą udział w lekcjach, poznają życie codzienne, system szkolnictwa, zwiedzają miasto i region oraz w praktyce sprawdzają swoje umiejętności językowe, a następnie goszczą u siebie swoich rówieśników z Niemiec.


Wymiany dofinansowywane są przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM).

Fragment oficjalnego opisu projektu opublikowanego na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego: 

W latach 2020 – 2022 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii będzie realizowany projekt zatytułowany „Mediacje i dialog w Unii Europejskiej prowadzące do trwałego i sprawiedliwego społecznie porozumienia osiąganego w warunkach rzetelnej i wiarygodnej informacji” o kryptonimie GANESA, którym kierować będzie prof. UWr. dr hab. Magdalena Tabernacka.  (...)

W projekcie będą uczestniczyli także dr hab. Renata Kusiak-Winter z Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii oraz dr Marcin Miodek Instytutu Filologii Germańskiej.  Ponadto w badaniach i części popularyzatorskiej projektu udział wezmą udział pod kierownictwem mgr Anny Tracz-Molasy pracownicy partnera społecznego projektu, którym [jest] Liceum nr 5 im. Jakuba Jasińskiego  we Wrocławiu. (...)


Parlament Europejski przeznaczył na realizację tego projektu kwotę EUR 42.800,00. Projekt ma charakter badawczy, ale jego celem jest także oddziaływanie na społeczne otoczenie Uniwersytetu. 

Przeczytaj cały artykuł nt. projektu

EDU-ARCTIC to projekt , łączący elementy fizyki i geografii oraz  badań naukowych Arktyki, realizowany interdyscyplinarnie m.in. z uczniami klasy 1E (profil matematyczno-fizyczno-geograficzny).
EDU-ARCTIC jest finansowany ze środków UE. Wykorzystywany na lekcjach jako narzędzia do wzmacniania programów nauczania przedmiotów ścisłych, ma na celu zachęcenie uczniów w wieku od 13 do 20 lat do dalszej edukacji w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM).

Projekt wykorzystuje połączenie różnych narzędzi, aby wprowadzić nowe podejście do nauczania przedmiotów ścisłych, w tym mi.in: internetowe lekcje internetowe w wirtualnych klasach z naukowcami polarnymi; program monitorowania środowiska „nauki obywatelskiej itp.


Więcej informacji:

https://edu-arctic.eu/

Ignorantia iuris nocet... to cykl zajęć z zakresu edukacji prawniczej, inicjatywa innowacyjnej klasy humanistycznej z elementami edukacji prawniczej. 

Tematyka zajęć dotyczy prawnych podstaw funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. 

 

Bloki tematyczne:

Relacje prawne w sferze publicznej

Człowiek w obszarze prawa prywatnego

Człowiek wobec regulacji prawa karnego

 

Edukacyjna inicjatywa współpracy V LO z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

To cykliczne wykłady dla uczniów szkół podstawowych, którzy zaproszeni do naszej szkoły, mają okazję uczestniczyć razem z licealistami w serii edukacyjnych spotkań na temat funkcjonowania prawa.
Wykłady prowadzą pracownicy naukowi WPAiE UWr.

Ze strony organizatora:

„Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu stworzył uczniom szkół średnich wyjątkową okazję do uczestnictwa w specjalnie przygotowanych wykładach, ćwiczenia i spotkaniach akademickich. Młodzież jeszcze przed maturą może nie tylko zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni, ale także metodami kształcenia, perspektywami zawodowymi oraz życiem studenckim dzięki:

 • zajęciom prowadzonym przez kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni (Liderzy wiedzy),
 • prelekcjom z praktykami biznesu, absolwentami Uniwersytetu (Liderzy sukcesu),
 • spotkaniom ze studentami zaangażowanymi w działalność organizacji i kół naukowych (Liderzy aktywności).

Zostań studentem przed maturą!

 

Więcej o projekcie znajdziesz na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego.


W 2021 w ramach Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu 2021 odkrywamy najpiękniejsze jaskinie i poszerzamy wiedzę speleologiczną!

Planowane działania obejmują cykl internetowych wykładów popularnonaukowych czy udział w wycieczkach speleologicznych (Speleo-Trip Days).
Celem tych wycieczek i spotkań będzie przekazanie informacji o znaczeniu przyrodniczym oraz gospodarczym stanowisk jaskiniowych i krasowych, racjonalnym ich utrzymaniu oraz sposobach ich ochrony.

Inicjatorem i głównym organizatorem wydarzeń Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu jest Międzynarodowa Unia Speleologiczna (International Union of Speleology – UIS). Polskimi partnerami uczestniczącymi w jego organizacji są: Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz Uniwersytet Wrocławski.

Przewodnik
Ulotka informacyjna (pdf)

Więcej informacji znajdzecie tutaj:

www.iyck2021.org
http://www.speleo.ptpk.org/
https://uni.wroc.pl/rok-jaskin/.

"Piątka w indeksie" - Co to takiego?

To innowacja pedagogiczna opierająca się na współpracy Liceum Ogólnokształcącego nr V we Wrocławiu z Wydziałem Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Fokarium Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Cele innowacji pedagogicznej zamierzamy realizować we współpracy z instytucjami naukowymi i badawczymi. Zależy nam na popularyzowaniu nauki i metod badawczych na lekcjach biologii, zajęciach dodatkowych i eventach naukowych.

Chcemy, aby uczniowie mieli kontakt ze współczesnymi osiągnięciami naukowymi („żywą nauką”). We współpracy z pracownikami głównie Zakładu Paleozoologii Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, planujemy zorganizowanie w szkole Pikniku Naukowego. Będzie to wydarzenie, podczas którego pracowni naukowi przedstawią uczniom zakres i metodykę swoich badań. Zajęcia bogato ilustrowanych filmami i okazami.

Chcemy, aby Piknik Naukowy stał się stałym elementem życia szkoły i coroczną możliwością przybliżenia uczniom nowoczesnych technik badawczych i aktualnych badań biologicznych.

Podczas tego wydarzenia zaproszeni goście zrealizują serię krótkich wykładów, seminariów i zajęć laboratoryjnych poszerzając horyzonty wiedzy biologicznej naszych uczniów. Znajdą się tu zagadnienia dotyczące ewolucjonizmu, zoologii, fizjologii zwierząt i roślin, mikrobiologii.

Istotne jest, aby młodzi ludzie dostrzegali ciągle rozwijające się dziedziny biologii i ich wpływ na życie codzienne.

W swoich działaniach przewidujemy również wyjazd do Fokarium Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii, Uniwersytetu Gdańskiego, która, jako jedyna tego typu placówka w Polsce, otwarta jest na potrzeby badawcze całego środowiska naukowego kraju i stanowi oparcie terenowe dla wszystkich grup badawczych i uczniowskich

Organizatorem "Piątki w indeksie" jest nasze Liceum nr V we Wrocławiu.

Celem innowacji jest rozwijanie w uczniach zainteresowań biologicznych oraz poszerzanie wiedzy o najnowsze badania biologiczne oraz techniki badawcze.

Innowacja skierowana jest do uczniów klasy o profilu biologiczno-chemicznym.


Efekty dla uczestnika:

 • Poszerzenie wiedzy z wyżej wymienionych obszarów biologii,
 • Nabycie umiejętności samodzielnego projektowania i wykonywania doświadczeń,
 • Kształtowanie umiejętność prezentowania uzyskiwanych wyników,
 • Określanie problemów badawczych i formułowanie hipotez naukowych,
 • Nabycie umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych doświadczeń i obserwacji,
 • Nabycie umiejętności odpowiedzialności za pracę wykonaną indywidualnie jak i współodpowiedzialność za pracę grupy,
 • Osiąganie sukcesów w konkursach o tematyce biologicznej i ekologicznej,
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naukowego,
 • Prezentowanie postawy proekologicznej. 

  Zapraszamy!