Przetarg na wyposażenie pracowni dydaktycznych

Drukuj
Kategoria: Inne
Opublikowano Odsłony: 3621

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn.: „Wyposażenie pracowni w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu” nr projektu
RPDS.07.02.02-02-003/16

Tytuł projektu:
Wyposażenie pracowni w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS.07.02.02-02-0003/16-00

Źródło finansowania:
Oś priorytetowa:
7 Infrastruktura edukacyjna

Działanie: 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową
Poddziałanie: 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF (Infrastruktura szkół ogólnokształcących) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Opis projektu
Przedmiotem Projektu jest wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni: matematycznych, fizycznych, biologicznych, chemicznych i geograficznych oraz informatycznych w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu.

Celem projektu jest zapewnienie rozwoju infrastruktury edukacyjnej w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

  • Całkowita wartość projektu:  2 634 635,64 PLN
  • Kwota dofinansowania:         2 239 440,30 PLN
  • Wkład własny:                          395 195,34 PLN

Termin realizacji:
Realizację zadania zaplanowano w okresie od 28.03.2017 r. do 30.09.2017 r.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - Część 1 -  Instrukcja dla wykonawców.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - Część 2 - Wzór umowy.

4. Załącznik do SWIZ - Oferta.

5. Załącznik do SWIZ - Tabele wyposażenia pracowni dydaktycznych.

6. Zmiana terminu składania ofert.

7. Ogłoszenie o zmianach terminu.

8. Odpowiedzi na zapytania cz. 1.

9. Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

10. Numer konta dla wpłacających WADIUM przetargowe.

11. Informacja z otwarcia przetargu.

12. Rozstrzygnięcia przetargowe.