DSD

Drukuj
Kategoria: Inne
Opublikowano Odsłony: 11899
Uczniowie LO Nr V we Wrocławiu, po zrealizowaniu programu DSD mają prawo  przystąpić do ubiegania się o certyfikat językowy z języka niemieckiego. 

Czym jest DSD - DEUTSCHES SPRACHDIPLOM? 

DSD B2/C1 jest najwyższym poziomem egzaminu z języka niemieckiego, jaki mogą osiągnąć uczniowie poza granicami Niemiec. DSD A2/B1 jest niższym poziomem tegoż egzaminu, do którego przystępują w Polsce uczniowie gimnazjum, we Wrocławiu są dwa takie gimnazja. 

Dla kogo DSD w naszej szkole? 
Poziom DSD B2/C1 jest dla uczniów liceum, którzy  uczą się języka co najmniej od gimnazjum i osiągnęli odpowiednie kompetencje językowe. Poziom A2/B1 jest dla uczniów  ostatniej klasy Gimnazjum Dwujęzycznego nr 26. 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu DSD jest uczestnictwo w zajęciach przygotowujących do egzaminu, które organizowane są w LO Nr V.

Dlaczego warto zdawać DSD? 
DSD to świadectwo językowe umożliwiające podjęcie studiów w Niemczech pomaga ubiegać się o stypendium, zwiększa szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy. Uczniowie przygotowujący się do egzaminu mają szanse uzyskać stypendium w Niemczech - uczniowie naszego gimnazjum otrzymali w latach ubiegłych miesięczne stypendia wakacyjne w Niemczech. Co roku kilka osób z Polski, które najlepiej zdały egzamin, uzyskują pięcioletnie stypendia na wybrane przez siebie studia w Niemczech. W 2008 i 2010 roku stypendium takie uzyskały uczennice naszej szkoły. 

Przygotowanie do DSD to nauka zgodnie z międzynarodowymi standardami i nowoczesnymi metodami, motywacja do systematycznej, efektywnej pracy - także samodzielnej.  W 2013 roku na całym świecie do  egzaminu DSD I (A2/B1) przystąpiło ok. 15 000 uczniów, zaś do egzaminu DSD II (B2/C1) ok. 13 000 uczniów.
 
 
Jak wygląda egzamin DSD? 
Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Cztery sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie oceniane są równoważnie - po 25% (4 x 24 punkty). Część pisemna to: słuchanie (HV) - globalne, selektywne i detaliczne, po wysłuchaniu nagrań z płyty CD (jednokrotnym lub dwukrotnym); czytanie (LV) oraz pisanie (SK) - analiza przedstawionego tekstu i grafiki lub statystyki, interpretacja, argumentowanie za i przeciw (rozprawka), wyrażanie opinii. Część pisemna sprawdzana jest w Niemczech. Część ustna odbywa się w naszej szkole, składa się z 2 części, w pierwszej uczeń otrzymuje wybrany przez nauczyciela temat/impuls - zestaw haseł (zestawy egzaminacyjne przysyłane są przez KMK), po 20 minutach przygotowania prezentuje go i odpowiada na pytania komisji. W etapie następnym prezentuje wybrany przez siebie rok wcześniej temat. Do prezentacji może wykorzystać plakat, może także przygotować ją w formie elektronicznej z wykorzystaniem programu power point itp. Po zakończeniu prezentacji odpowiada na pytania komisji. Cały egzamin ustny trwa ok. 20 minut.
 
Kto przygotowuje do egzaminu? 
Zajęcia prowadzą przeszkoleni w programie nauczyciele szkoły oraz wspierają nauczyciele natywni (native speakers) z ZfA we Wrocławiu 
 
Kiedy odbywa się egzamin? 
Egzamin pisemny B2/C1 odbywa się  każdego roku w grudniu, zaś część ustna w styczniu. Udział w nim mogą wziąć uczniowie klas trzecich liceum. Wybór terminu sprzyja treningowi przed egzaminem maturalnym. Natomiast egzamin A2/B1 (gimnazjum) przeprowadzany jest w marcu. Egzamin przeprowadzany jest tego samego dnia na całym świecie.
 
Ile kosztuje DSD? 
Egzamin dla ucznia LO Nr V we Wrocławiu jest bezpłatny. 
 
Co oznaczają symbole B2/C1 i A2/B1? 
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego definiuje trzy podstawowe poziomy kompetencji językowych, które pozwalają na stałą ocenę postępów w nauce języka na każdym poziomie nauczania, umożliwiają porównywanie egzaminów. Osoba posługująca się językiem na poziomie: 
 
A1 - rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego oraz odpowiadać na tego typu pytania 
A2 - potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach. Potrafi w prosty sposób poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego 
 
B1 - potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane lub ją interesują. Potrafi opisywać nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany 
B2 - rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, rozważać wady i zalety różnych rozwiązań 

C1 - dostrzega znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie. Potrafi formułować wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się wskaźnikami zespolenia tekstu/wykazując się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności tekstu 
C2 - może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.
 
Kto organizuje DSD? 
Dyplom jest wspólnym przedsięwzięciem federacji i krajów związkowych Niemiec. Przeprowadzanie, zgoda na przeprowadzanie i zapewnianie jakości oraz wszelkie regulacje leżą w gestii Centralnej Komisji Niemieckiego Dyplomu Językowego przy Konferencji Ministrów Oświaty (Kultusministerkonferenz). Komisja Centralna z siedzibą w Bonn opracowuje zadania egzaminacyjne w części pisemnej i ustnej. 
 
U nas . . . ? 
Nasza szkoła pierwszy raz przystąpiła do egzaminu DSD w roku 1999. Od tej pory zdały go 154 osoby. W roku 2006 Patryk Szostak i w roku 2007 Monika Górny uzyskali najlepsze indywidualne wyniki w całym regionie, w roku 2009 Anna Kauza, uczennica klasy 3IB uzyskała drugi wynik na Dolnym Śląsku zaś Marta Kunecka, uczennica klasy 3d uzyskała wyróżnienie i znalazła się w pierwszej dwunastce.

Przydatne linki: