Regulamin IB

Drukuj
Kategoria: IB
Opublikowano Odsłony: 14689

 

General Regulations:

Diploma Programme

Przepisy ogólne

Program dyplomowy

International Baccalaureate, Baccalauréat International and Bachillerato Internacional are registered trademarks of the International Baccalaureate Organization.

Published February 2014

Published on behalf of the International Baccalaureate Organization, a not-for-profit educational foundation of 15 Route des Morillons, 1218 Le Grand-Saconnex, Geneva, Switzerland by the

International Baccalaureate Organization (UK) Ltd

Peterson House, Malthouse Avenue, Cardiff Gate

Cardiff, Wales CF23 8GL

United Kingdom

Website: www.ibo.org

© International Baccalaureate Organization 2014

International Baccalaureate, Baccalauréat International and Bachillerato Internacional są zastrzeżonymi znakami towarowymi fundacji International Baccalaureate Organization.

Opublikowano w lutym 2014r.

Opublikowano w imieniu International Baccalaureate Organization, fundacji edukacyjnej non-profit z siedzibą przy

15 Route des Morillons, 1218 Le Grand-Saconnex, Genewa, Szwajcaria

przez International Baccalaureate Organization (UK) Ltd

Peterson House, Malthouse Avenue, Cardiff Gate

Cardiff, Wales CF23 8GL

Wielka Brytania

Website: www.ibo.org

© International Baccalaureate Organization 2014

The International Baccalaureate Organization (known as the IB) offers four high-quality and challenging educational programmes for a worldwide community of schools, aiming to create a better, more peaceful world. This publication is one of a range of materials produced to support these programmes.

The IB may use a variety of sources in its work and checks information to verify accuracy and authenticity, particularly when using community-based knowledge sources such as Wikipedia. The IB respects the principles of intellectual property and makes strenuous efforts to identify and obtain permission before publication from rights holders of all copyright material used. The IB is grateful for permissions received for material used in this publication and will be pleased to correct any errors or omissions at the earliest opportunity.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior written permission of the IB, or as expressly permitted by law or by the IB’s own rules and policy. See http://www.ibo.org/copyright.

IB merchandise and publications can be purchased through the IB store at

http://store.ibo.org.

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

International Baccalaureate Organization (dalej zwana IB) prowadzi cztery firmowe i ambitne programy edukacyjne przeznaczone dla światowej społeczności szkół, mające na celu stworzenie lepszego i bardziej pokojowego świata. Publikacja ta jest jednym z wielu materiałów stworzonych do wspierania tych programów.  W swojej działalności IB korzysta z różnych źródeł informacji weryfikując je w celu sprawdzenia ich dokładności i wiarygodności, w szczególności przy korzystaniu ze źródeł wiedzy zgromadzonej przez społeczność sieciową takich jak Wikipedia. IB szanuje zasady własności intelektualnej i czyni usilne starania w celu zidentyfikowania i uzyskania zezwolenia od właścicieli praw autorskich wszystkich materiałów używanych przed ich publikacją. IB wyraża wdzięczność za udzielenie zezwolenia na korzystanie z materiału użytego w tej publikacji i wyraża gotowość skorygowania wszelkch ewentualnych błędów lub braków w możliwie najkrótszym czasie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody IB, lub w sposób wyraźnie dozwolony prawem lub zgodnie z zasadami i polityką IB. Zob.  http://www.ibo.org/copyright.

Produkty i pubikacje IB są do nabycia na stronie http://store.ibo.org. Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Diploma Programme

General regulations: Diploma Programme

Program Dyplomowy

Przepisy ogólne: Program Dyplomowy

I. General

Postanowienia Ogólne

Article 1: Scope

1.1 International Baccalaureate Organization (hereinafter together with its affiliates “IB Organization”) is a foundation that has developed and offers four programmes of international education: the Primary Years Programme (“PYP”), the Middle Years Programme (“MYP”), the Diploma Programme (“DP”) and the International Baccalaureate Career-related Certificate (“IBCC”). It authorizes schools (known as IB World Schools and hereinafter “schools”) to offer one or more of these programmes to their students (hereinafter “candidates”)

Art. 1 Zakres

1.1  International Baccalaureate Organization[1] (dalej zwana „Organizacją IB”) jest fundacją, która opracowała i prowadzi cztery programy edukacji międzynarodowej: dla szkół podstawowych - PYP, dla szkół gimnazjalnych - MYP, dla szkół średnich DP (dalej zwany DP[2] ) oraz program zawodowy - IBCC. Organizacja udziela autoryzacji szkołom (dalej zwanym szkołami świata IB) na prowadzenie jednego lub kilku takich programów dla swoich uczniów (dalej zwanych „kandydatami”).

1.2 This document describes the regulations that apply to those schools that have been authorized as IB

World Schools to offer the DP and is intended for schools, candidates and their legal guardians. When

used herein the term “legal guardians” encompasses parents and individuals with legal guardianship of any candidate enrolled in the DP. If a candidate is of legal age, the school’s duties towards legal guardians specified herein also apply towards the candidate.

1.2 Dokument ten przedstawia przepisy obowiązujące te szkoły, które – działając jako szkoły świata realizujące program IB - uzyskały autoryzację na prowadzenie DP i jest przeznaczony dla szkół, kandydatów oraz ich opiekunów prawnych. Termin "opiekunów prawnych" obejmuje rodziców i osoby sprawujące opiekę prawną nad kandydatem przyjętym do DP. W przypadku kandydata pełnoletniego zobowiązania szkoły względem opiekunów prawnych określonych w niniejszym dokumencie odnoszą się również do takiego kandydata.

1.3 The IB Organization has developed the DP as a pre-college/pre-university programme aimed at

candidates in the 16–19 age range. It is implemented in the last two years of secondary education. The DP is designed to lead to “The Diploma of the International Baccalaureate” (hereinafter “IB Diploma”)

or “Diploma Programme Course Results” (hereinafter “DP Course Results”) for subjects/elements

forming part of the DP.

1.3 Opracowany przez Organizację IB program dyplomowy przygotowuje ucznia szkoły średniej do studiów na uczelniach wyższych i jest przeznaczony dla kandydatów w wieku 16-19 lat. Program jest realizowany w dwóch ostatnich latach/klasach szkoły średniej. DP ma na celu doprowadzić ucznia do uzyskania “Dyplomu Matury Międzynarodowej”  (zwanego dalej "dyplomem IB") lub  „Wyników kursu programu dyplomowego" (DP Course Results)  z przedmiotów / części przedmiotów/egzaminów DP.

1.4 These regulations are intended as guidance for schools about their roles and responsibilities, and as information for candidates and legal guardians about the IB Organization and the DP.

1.4 Niniejsze przepisy winny służyć jako wytyczne dla szkół, określające ich zadania i obowiązki, a także jako materiał informacyjny dla kandydatów i opiekunów prawnych dotyczący Organizacji IB i programu dyplomowego.

Article 2: Role and responsibilities of schools

2.1 In addition to articles in these General regulations: Diploma Programme (hereinafter “general regulations”) schools must comply with the Rules for IB World Schools: Diploma Programme, available in a separate document, as well as with the administrative requirements detailed in the Handbook of procedures for the Diploma Programme (hereinafter “handbook”), which is the handbook for DP coordinators and teachers and is supplied to schools by the IB Organization.

Art. 2 Zadania i obowiązki szkół

2.1 Oprócz obowiązku stosowania się do przepisów ogólnych DP (zwanych dalej "przepisami ogólnymi"), szkoły winny się stosować do uregulowań obowiązujących w szkołach świata IB realizujących DP,  udostępnionych w osobnym dokumencie, jak również do wymogów administracyjnych opisanych w regulaminie procedur przeznaczonych dla DP, (zwanych dalej "regulaminem"), stanowiącym regulamin dla koordynatorów DP oraz nauczycieli, dostarczany szkołom przez Organizację IB.

2.2 Because the IB Organization is not a teaching institution and does not provide teaching services to candidates, the DP is implemented and taught by IB World Schools. The schools are entirely independent from the IB Organization and are responsible for the implementation and quality of

teaching of the DP, whether courses are provided solely in the classroom or by means of a combination

of classroom-based and online courses offered by an IB Organization-approved online course provider.

2.2 W związku z tym, iż Organizacja IB nie jest placówką dydaktyczną i nie świadczy usług dydaktycznych dla kandydatów, DP jest realizowany i prowadzony przez szkoły świata IB. Szkoły te są całkowicie niezależne od Organizacji IB i same odpowiadają za realizację i jakość nauczania DP, bez względu na to, czy przedmioty nauczane są w gabinecie szkolnym czy też - w drodze łączenia przedmiotów realizowanych w klasie i online - prowadzone przez zatwierdzony przez Organizację IB podmiot prowadzący nauczanie online.

2.3 Schools are responsible for informing candidates and legal guardians regarding the general characteristics of the DP and how the school implements it. Additionally, schools must inform candidates and legal guardians of the assessment services offered by the IB Organization and any restrictions or prohibitions that apply to the DP.

2.3 Na szkołach spoczywa obowiązek informowania kandydatów i opiekunów prawnych w zakresie kwestii ogólnych dotyczących DP i sposobu jego realizacji przez szkołę. Nadto szkoła zobowiązna jest do informowania kandydatów i opiekunów prawnych o usługach ocenienia prowadzonych przez Organizację IB oraz wszelkich ograniczeniach i zakazach związanych z DP.

2.4 The IB Organization cannot guarantee that a school will remain capable and willing to implement the DP. Consequently, schools bear sole responsibility towards candidates and legal guardians if, for any reason, a school’s authorization to implement the DP is withdrawn by the IB Organization or a school decides to terminate its authorization.

2.4 Organizacja IB nie udziela gwarancji, iż szkoła będzie mieć możliwości i wolę ciągłego realizowania DP. W związku z tym szkoły same przyjmują odpowiedzialność wobec kandydatów i opiekunów prawnych w przypadku, gdy Organizacja IB z jakiegokolwiek powodu wycofa autoryzację dla realizacji DP w danej szkole lub sama szkoła zrezygnuje z takiej autoryzacji.

2.5 The IB Organization sets the curriculum and assessment requirements leading to the award of the IB Diploma or DP Course Results and is the sole organization entitled to award them. The IB Diploma or DP Course Results is awarded to candidates who have satisfied the assessment requirements in accordance with these general regulations and the administrative requirements detailed in the handbook. Schools must comply with the details, deadlines and procedures stated in the handbook for the relevant examination session.

2.5 Organizacja IB ustala program nauczania oraz formy zaliczeń pozwalające na uzyskanie Matury Międzynarodowej lub DP Course Results. Organizacja IB jest nadto jedyną organizacją uprawnioną do wydawania takich dokumentów. Dyplom Matury Międzynarodowej/IB lub DP Course Results przyznawane są kandydatom, którzy zrealizowali program nauczania zgodnie z ogólnymi przepisami i wymogami administracyjnymi opisanymi w regulaminie. Zadaniem szkół jest stosowanie się do szczegółowych wytycznych, dotrzymywanie terminów i przestrzeganie procedur zawartych w regulaminie danej sesji egzaminacyjnej.

2.6 Schools are responsible for ensuring that candidates comply with all assessment requirements for the DP. If candidates do not comply with these requirements, then no grade will be awarded in the subject(s)/requirement(s) concerned.

2.6 Zadaniem szkół jest uzyskanie pewności, że kandydaci spełnili wszystkie wymogi DP i uzyskali niezbędne zaliczenia. Kandydaci, którzy nie spełnili tych wymogów nie otrzymują ocen z określonych przedmiotów lub zaliczeń.

2.7 To qualify for the award of the IB Diploma a candidate must follow the course of study and assessment for the DP at a school authorized to offer the DP or via an IB Organization-approved online course provider. In addition to subject requirements, the IB Diploma has the further requirements (collectively known as the “core”) of an extended essay and theory of knowledge, which are both assessed, as well as activities known as creativity, action, service (hereinafter “CAS”) that must be successfully completed.

2.7 W celu spełnienia wymogów niezbędnych do uzyskania dyplomu (IB Diploma) kandydat winien ukończyć naukę i uzyskać oceny wg systemu przewidzianego dla DP w szkole uprawnionej do prowadzenia DP lub prowadzonego przez zatwierdzony przez Organizację IB podmiot prowadzący nauczanie online. Poza wymogami przedmiotowymi, IB Diploma wymaga zaliczenia (również "obowiązkowej")  podlegającej ocenie pracy dyplomowej i teorii wiedzy/poznania, jak również zaliczenia zajęć z kreatywności, działania, usług (dalej zwane jako "CAS ").

2.8 A candidate will be awarded DP Course Results if they follow the course of study and assessment for the selected subject(s) and/or one or more core elements. Subjects of the DP normally include both internal and external assessment.

2.9 Kandydat uzyska DP Course Results, jeśli ukończy naukę i zaliczy wybrane przedmioty i/lub jedną lub wiele części obowiązkowych. Przedmioty w Programie Dyplomowym Matury Międzynarodowej podlegają ocenie wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

2.9 Schools are responsible for appointing a DP coordinator to manage the implementation of the DP in the school who will be available during the written examinations in May/November and when results are issued to ensure that all candidates receive their results. Additionally, schools must ensure that an appropriate contact person, who may or may not be the coordinator, is available after results have been issued to candidates to request the enquiry upon results service on their behalf and/or register them for the forthcoming examination session, if appropriate.

2.9 Szkoły odpowiadają za wyznaczenie koordynatora DP, którego zadaniem jest - zarządzanie realizacją DP w szkole, będącego do dyspozycji kandydatów w trakcie egzaminów pisemnych w maju / listopadzie oraz w chwili ogłaszania wyników oraz - przypilnowanie, aby wszyscy kandydaci otrzymali swoje wyniki. Nadto obowiązkiem szkoły jest zapewnienie, aby odpowiednia osoba kontaktowa, która – jako koordynator lub w innym charakterze - była do dyspozycji kandydatów po ogłoszeniu wyników w celu złożeniu wniosku o weryfikacje wyników w ich imieniu i/lub zapisania ich - w razie potrzeby - na kolejną sesję egzaminacyjną.

2.10 Schools are responsible for the secure storage of IB Organization examination stationery and examination papers for a forthcoming examination session. The school must immediately notify the IB Organization via IB Answers of any breach in the procedure for the secure storage of such material. The school must provide the IB Organization with statements and other relevant information concerning the breach and reasonably cooperate with the IB Organization in investigating and addressing such a breach.

2.10 Szkoły odpowiedają za bezpieczne przechowywanie materiałów oraz arkuszy egzaminacyjnych Organizacji IB  przeznaczonych na kolejną sesję egzaminacyjną. Obowiązkiem szkoły jest niezwłoczne powiadomienie Organizacji IB na serwis IB Answers o jakichkolwiek naruszeniach procedury bezpiecznego przechowywania materiałów. Szkoła zobowiązana jest do dostarczenia Organizacji IB oświadczeń i innych istotnych informacji dotyczących wykroczeń oraz do wzajemnej współpracy z Organizacją IB przy prowadzeniu dochodzenia po stwierdzeniu naruszenia. 

Article 3: Candidates and their legal guardian(s)

3.1 Except where provided otherwise in these general regulations or the handbook, candidates and their

legal guardian(s) must use the school’s DP coordinator as the intermediary for any communication with the IB Organization. If either a candidate or his/her legal guardian(s) has a question about the general characteristics of the DP, its administration or how the School implements it, they must raise the matter with the School’s DP coordinator.

Art. 3 Kandydaci i ich opiekunowie prawni

3.1 O ile przepisy ogólne i regulamin nie stanowią inaczej, kandydaci i ich opiekunowie komunikują się z Organizacją IB za pośrednictwem szkolnego koordynatora DP. Wszelkie pytania dotyczące kwestii ogólnych dotyczących DP, administracji lub realizacji programu, kandydat lub jego opiekunowie prawnu winni kierować do szkolnego koordynatora DP Szkoły.

3.2 Candidates, whether for the IB Diploma or DP Course Results, must complete all requirements within

the two-year period of the programme or within an extended period of study when a candidate retakes one or more subjects.

3.2 Kandydaci do dyplomu IB lub uzyskania DP Course Results winni spełnć wszystkie wymogi w dwuletnim okresie trwania programu lub - w przypadku konieczności powtarzania jednego lub kilku przedmiotów - w okresie dłuższym.

3.3 Candidates are required to act in a responsible and ethical manner throughout their participation in the DP, as determined by the IB Organization at its sole discretion, which includes not engaging in academic misconduct (as defined in article 20), and must be in good standing at the school at the time of the examinations.

3.3 Kandydaci winni przestrzegać obowiązujących norm etycznych oraz sprawować się odpowiedzialnie w całym okresie uczestnictwa w DP, zgodnie z zaleceniami Organizacji IB, w tym również unikać nieuczciwych praktyk akademickich (zdefiniowanych w art. 20), a przystępując do egzaminów - legitymować się nienaganną opinią.

3.4 The IB Organization is entitled to refuse to mark or moderate assessment submissions if a candidate has acted in an irresponsible or unethical manner in connection with that part of assessment for the DP, as determined by the IB Organization at its sole discretion, including, but not limited to, engaging in academic misconduct, or if a candidate includes offensive or obscene material that is unrelated to the content of the assessment. In such cases the Final Award Committee (defined in article 16) is entitled to award a mark of zero for the component or part(s) of the component that are not marked or moderated due to such irresponsible or unethical behaviour.

3.4 Organizacja IB ma prawo odmówić sprawdzania lub oceniania (moderowania) prac kandydata w przypadku, gdy postąpił on w sposób nieodpowiedzialny lub nieetyczny, naruszając zasady oceniania przewidziane dla DP, określone przez Organizację IB, a przy tym dopuścił się nieuczciwych praktyk akademickich; lub gdy w swoich pracach zawarł treści obraźliwe lub obsceniczne, niezwiązane z treścią pracy. W takich przypadkach Komisja Maturalna (zdefiniowana w art. 16), ma prawo ocenić na „0” tę część pracy lub jej fragment, który nie został sprawdzony lub oceniony z powodu nieodpowiedzialnego lub nieetycznego zachowania kandydata.

Article 4: Equal opportunities statement

4.1 It is the practice of the IB Organization to make its programmes available to all students from IB World

Schools. No student will be excluded by the IB Organization on the grounds of race, nationality or national origin, ethnicity, culture, gender, age, sexual orientation, religious affiliation, political beliefs, disability or any other personal characteristic as prohibited by law. Schools must implement their duties under these rules in a manner that enables this practice to be upheld.

Art. 4 Przestrzeganie zasady równych szans

4.1 Praktyką Organizacji IB jest zapewnienie wszystkim uczniom prawa do przystąpienia do programu IB w szkołach świata IB. Żaden uczeń nie może być wykluczony przez Organizację IB ze względu na rasę, narodowość lub pochodzenie narodowe bądź etniczne, kulturę, płeć, wiek, orientację seksualną, wyznanie religine, przekonania polityczne, niepełnosprawność lub inne cechy osobowe prawnie zakazane. Szkoły mają obowiązek realizować swoje zadania zgodnie z w/w przepisami, w sposób umożliwiający skuteczne stosowanie tej praktyki.

4.2 It is the practice of the IB Organization to make its assessment available to all candidates from IB World Schools who have fulfilled the school’s and the IB Organization’s academic requirements and paid the required fees to register for an IB examination session. No candidate will be excluded by the IB Organization on the grounds of race, nationality or national origin, ethnicity, culture, gender, age, sexual orientation, religious affiliation, political beliefs, disability or any other personal characteristic as prohibited by law. Schools must implement their duties under these rules in a manner that enables this practice to be upheld. The IB Organization will make all reasonable efforts and/or accommodations, or as may otherwise be required by law, to enable candidates to participate in its assessments.

4.2 Zgodnie z praktyką Organizacji IB wszyscy kandydaci ze szkół świata IB, którzy spełnili wymogi akademickie szkoły i organizacji IB oraz dokonali wymaganych opłat wpisowych na sesje egzaminacyjne IB mają prawo do wglądu do swoich ocen. Żaden kandydat nie może zostać wykluczony przez Organizację IB z powodu rasy, narodowości lub pochodzenia narodowego lub etnicznego, kultury, płci, wieku, orientacji seksualnej, wyznania religijnego, przekonań politycznych, niepełnosprawności i innych cech osobowych, zakazanych prawem. Szkoły mają obowiązek realizowania swoich zadań zgodnie z tymi przepisami w sposób umożliwiający skuteczne stosowanie tej praktyki. Organizacja IB dołoży wszelkich starań i/lub poczyni odpowiednie ustępstwa, o ile będzie to wymagane prawem, aby umożliwić kandydatom dostęp do wyników.

Article 5: Recognition of the IB Diploma

The IB Organization actively promotes wide recognition and acceptance of the IB Diploma as a basis for the exit of secondary/high school education and/or entry to courses at universities and other institutions of higher/further education, but the requirements of individual institutions and the relevant authorities of a country are beyond the IB Organization’s control and subject to change. The IB Organization, therefore, does not guarantee recognition of the IB Diploma or DP Course Results, and does not accept responsibility for the consequences of any change in recognition practice by a university or other institution or relevant authorities in a country. Consequently, candidates and legal guardians bear the sole responsibility for verifying the entry requirements of the universities and other institutions of higher/further education to which they are interested in applying.

Art. 5 Uznawalność dypomu IB

Organizacja IB na całym świcie aktywnie promuje uznawalność i akceptację Dyplomu IB jako podstawy ukończenia szkoły średniej i/lub wstępu na studia uniwersyteckie i inne wyższe uczelnie i placówki, jednakże wymagania poszczególnych uczelni i odpowiednich władz danego kraju znajdują się poza kontrolą Organizacji IB i podlegają zmianom. W związku z tym Organizacja IB nie gwarantuje uznawalności dyplomu IB lub DP Course Results, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki wszelkich ewentualnych zmian w zakresie uznawalności jej dyplomów przez uniwersytety lub inne instytucje lub odpowiednie władze kraju. W związku z tym kandydaci i opiekunowie prawni sami ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z wymogami przyjęcia na uniwersytety i inne uczelnie i placówki, na których kandydaci chcieliby studiować.

Article 6: Property and copyright in materials produced by candidates

6.1 Candidates produce materials in a variety of forms that are submitted to the IB Organization as part of the assessment requirements. These assessment materials (hereinafter “materials”) include all forms of written work, audio and visual materials, computer programs and data and, in certain cases, may contain images or voices of the candidates.

Art. 6 Własność i prawa autorskie do materiałów tworzonych przez kandydatów

6.1 Kandydaci są twórcami materiałow w różnych postaciach, które są następnie przedkładane Organizacji IB w celu uzyskania zaliczenia.  Materiały do oceny (dalej zwane "materiałami") obejmują wszystkie formy pracy pisemnej, materiały audiowizualne, programy komputerowe, dane oraz, w niektórych przypadkach, również zdjęcia lub głosy kandydatów.

6.2 Candidates retain copyright in all materials submitted for assessment purposes, but by submitting those materials, subject to article 6.4, candidates and their legal guardians thereby grant the IB Organization a non-exclusive, charge-free, worldwide licence, for the duration of the applicable jurisdiction’s copyright protection, to reproduce submitted materials, to use the image and voice of the candidate where they appear on audio or video materials and to reproduce any musical performances in any medium for assessment, educational, training, commercial and/or promotional purposes relating to the IB Organization’s activities, or to those related activities of which it approves. Such licences shall become effective from the date of submission to the IB Organization.

6.2 Kandydaci zachowują prawa autorskie do wszystkich materiałów przedłożonych organizacji do oceny. Jednakże przedkładając te materiały w myśl artykułu 6.4, kandydaci i ich prawni opiekunowie przyznają Organizacji IB - na czas obowiązywania ochrony praw autorskich w danej jurysdykcji - niewyłącznego, bezpłatnego, międzynarodowego prawa na odtwarzanie przedłożonych materiałów, wykorzystywanie wizerunku i głosu kandydata występującego  w materiałach audiowizualnych oraz odtwarzanie wszelkich występów muzycznych na dowolnym nośniku dla celów sprawdzających, dydaktycznych, szkoleniowych, komercyjnych i/lub promocyjnych związanych z działalnością Organizacji IB, lub firmowaną przez nią działalnością towarzyszącą. Tego rodzaju licencja /prawo wchodzi w życie z chwilą przedłożenia materiału Organizacji IB.

6.3 Where the IB Organization uses these materials for purposes other than assessment, it may modify, translate or otherwise change them to meet particular needs and will, in most cases, anonymize them before publication in print or in electronic form. If the purpose of the publication is to focus on work of a particularly high standard, then the candidate and school may be identified. In such cases, the IB Organization shall inform the school beforehand and the school shall inform the candidate.

6.3 W przypadku, gdy Organizacja IB korzysta z materiałów kandydatów do innych celów aniżeli proces oceniania, wówczas ma prawo je modyfikować, tłumaczyć na inne języki lub w inny sposób zmieniać dla swoich potrzeb. W większości przypadków ma również prawo do utajnienia ich autorstwa przed publikacją w wersji drukowanej lub w postaci elektronicznej. Jeśli jednak celem publikacji jest wyróżnienie pracy wybitnej, wówczas autorstwo kandydata i dane szkoły zostaną ujawnione. W takich przypadkach Organizacja IB powiadamia szkołę odpowiednio wcześniej, szkoła zaś powiadamia kandydata.

6.4 Under exceptional circumstances a candidate and/or a candidate’s legal guardian may withdraw the aspects of the licence relating to use of a candidate’s work outside of an assessment context as referred to in article 6.3 for a specific piece of work. In such cases the IB Organization must be notified in accordance with the procedure described in the handbook. The candidate must submit a written notification to the school’s DP coordinator who has the duty to inform the IB Organization by the due date set forth in the handbook. In these cases the IB Organization will use the material only for assessment purposes as defined in article 6.5.

6.4 W wyjątkowych okolicznościach kandydat i/lub opiekun prawny kandydata mogą odmówić w pewnym zakresie prawa do wykorzystywania pracy kandydata poza obszarem oceniania, o czym mowa w art 6.3, w kontekście konkretnego dzieła. W takich przypadkach Organizacja IB winna zostać powiadomiona zgodnie z procedurą opisaną w regulaminie. Kandydat ma obowiązek pisemnego poinformowania szkolnego koordynatora DP, który z kolei ma obowiązek poinformowania Organizacji IB w terminie określonym w regulaminie. W takich przypadkach Organizacja IB będzie korzystać z tego materiału wyłącznie do oceny, zgodnie z art. 6.5.

6.5 Under the licence granted upon submission for assessment purposes, the IB Organization can electronically scan, store or reproduce submitted materials in any media in order to allow the materials

to be communicated to examiners, moderators and any other persons involved in the assessment process or any subsequent appeals (including third-party vendors and/or services providers). The materials may also be used in the training of examiners. Materials for which a candidate has withdrawn the aspects of the licence relating to use of candidate work outside of an assessment context will not be placed in any IB Organization publications or for any commercial or promotional purposes.

6.5 Na mocy prawa udzielonego Organizacji poprzez złożenie materiałów do oceny, Organizacja IB może je elektronicznie skanować, przechowywać lub odtwarzać na dowolnych nośnikach w celu umożliwienia przekazania ich egzaminatorom, moderatorom i innym osobom zaangażowanym w procesie oceniania lub ewentualnym procesie odwoławczym (w tym również zewnętrznym zleceniobiorcom  i/lub dostawcom usług). Materiały te mogą być również wykorzystywane do szkolenia egzaminatorów. Materiały, co do których kandydat częściowo nie udzielił prawa w zakresie wykorzystania  poza procesem oceniania, nie będą umieszczane w żadnych publikacjach Organizacji IB ani wykorzystywane w jakichkolwiek celach komercyjnych lub promocyjnych.

6.6 Materials submitted for assessment, or reproductions of them, are either internally assessed by teachers in the schools (whose marks are moderated) or externally assessed by IB examiners. Wherever the materials or reproductions are held during their assessment, for example, by the school or a third party, they are always held on behalf of the IB Organization and in a manner that is compliant with applicable privacy regulations.

6.6 Materiały przedłożone do oceny lub też ich kopie, podlegają ocenie wewnętrznej przeprowadzanej przez nauczycieli szkoły (których oceny są weryfikowane/moderowane) lub zewnętrznej przeprowadzanej przez egzaminatorów IB. Bez względu na to, gdzie znajdują się materiały lub ich kopie (na przykład, w szkole lub u osób trzecich), zawsze znajdują się one w posiadaniu podmiotu działającego w imieniu Organizacji IB oraz w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ochrony prywatności.

6.7 All materials submitted to the IB Organization for assessment, and reproductions of such materials,

become the property of the IB Organization. Once the materials have been assessed, the IB is entitled

to retain the materials for record-keeping purposes or to eventually destroy them according to its

needs and legal obligations.

6.7 Wszystkie materiały przedłożone do oceny Organizacji IB oraz ich kopie stają się własnością Organizacji IB. Po ocenieniu materiałów IB ma prawo do zatrzymania ich w celach ewidencyjnych lub do zniszczenia ich zgodnie z potrzebami i zobowiązaniami prawnymi Organizacji IB.

6.8 Candidates are entitled to request the return of their externally assessed work, including a copy of

their examination scripts, provided such application is made for a May session by 15 September in the

same year and for a November session by 15 March of the following year. In all cases, to be valid the

application must be submitted to the IB Organization by the school’s DP coordinator according to the

procedures stated in the handbook.

6.8 Kandydaci mają prawo żądać zwrotu swoich prac ocenianych przez egzaminatorów zewnętrznych, w tym kopii arkuszy egzaminacyjnych, pod warunkiem że złożyli podanie na sesję majową do 15 września w tym samym roku, oraz sesję listopadową do 15 marca, w następnym roku. We wszystkich przypadkach kandydat winien - pod rygorem nieważności - przedłożyć Organizacji IB podanie za pośrednictwem szkolnego koordynatora DP, zgodnie z procedurami określonymi w regulaminie.

Article 7: Use of candidate data

a. “Candidate data” under these general regulations is any information or data relating to a candidate that can identify the candidate or make the candidate identifiable, whether by itself or in combination with other information, such as name, address, email addresses, date of birth, phone numbers, financial information, assessment results, materials, image, voice, and/or mental and physical health information.

Art. 7 Przetwarzanie danych kandydata

a. W rozumieniu niniejszych przepisów ogólnych "dane kandydata" stanowią wszelkie informacje lub dane dotyczące kandydata, pozwalające na stwierdzenie jego tożsamości, na podstawie dokumentu tożsamości lub w połączeniu z innymi informacjami takimi jak nazwisko, adres, e-mail, data urodzenia, numery telefonów, informacje finansowe, wyniki, materiały, zdjęcie lub obraz, głos i/lub informacje o zdrowiu psychicznym i fizycznym.

b. The IB Organization operates globally and is subject to a variety of legal requirements about personal data, personal information and privacy, so it manages protecting candidate data on a global basis. Schools are based all over the world and are subject to data protection and privacy laws and regulations regarding candidate data in their respective countries. Each school hereby represents and warrants to the IB Organization that it complies with the applicable data protection and privacy laws in its respective country with respect to candidate data, and will fully cooperate with the IB Organization in complying with any such laws.

b. Organizacja IB prowadzi działalność globalnie i podlega rozmaitym przepisom prawnym dotyczącym danych i informacji osobowych oraz prawa do prywatności, wobec czego Organizacja zobowiązuje się do ochrony danych kandydatów w skali globalnej. Szkoły funkcjonują na całym świecie i podlegają ochronie danych osobowych i prawa do prywatności oraz przepisom chroniącym dane kandydatów w poszczególnych krajach. Każda szkoła niniejszym oświadcza i zapewnia Organizację IB, iż przestrzega obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności w swoim państwie, zapewnia poufność danych kandydata oraz zobowiązuje się do wszechstronnej współpracy z Organizacją IB w zakresie przestrzegania takich praw.

c. The IB Organization shall not be responsible for schools’ compliance with any data protection or

privacy law applicable to them, and schools undertake to hold the IB Organization harmless with

regard to any legal action taken by candidates, their legal guardians or other third parties with

respect to any data protection or privacy law.

c. Organizacja IB nie bierze odpowiedzialności za przestrzeganie obowiązujących na danym obszarze praw ochrony danych osobowych lub prawa do prywatności przez szkoły.  Szkoły zobowiązują się do zabezpieczenia Organizacji IB przed skutkami prawnymi jakichkolwiek działań o charakterze prawnym podjętych przez kandydatów, ich opiekunów prawnych lub inne osoby trzecie w związku z ochroną danych lub prawem do prywatności.

d. Each school hereby represents and warrants to the IB Organization that any collection, processing and/or sharing of candidate data with the IB Organization is done in accordance with all data protection and privacy laws that may be applicable to them. To the extent required under data protection or privacy law applicable to them, each school undertakes to seek express consent from candidates and/or their legal guardians for processing of candidate data for the purposes listed in article 7.1(f) below.

d. Każda szkoła niniejszym oświadcza i zapewnia Organizację IB, że gromadzenie, przetwarzanie i/lub udostępnianie danych kandydatów Organizacji IB odbywa się zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. W zakresie obowiązku ochrony danych i prawa do prywatności każda szkoła zobowiązuje się uzyskać wyraźną zgodę kandydatów i/lub ich opiekunów prawnych na przetwarzanie danych kandydata dla potrzeb określonych w art. 7 pkt. 1 (f) poniżej.

e. Each school hereby undertakes, to the extent required under the applicable law of its respective country, to only use or process the candidate data as necessary for the purpose for which it was collected as defined in article 7.1(f) below. Each school further hereby undertakes that, to the extent required under applicable law, they have implemented appropriate technical and General Regulations: Diploma Programme 5 organizational measures to protect candidate data against unauthorized or unlawful processing and against accidental loss, destruction, damage, alteration or disclosure, and that they have taken reasonable measures to ensure the reliability of, and compliance by, any employees who have access to candidate data.

e. W zakresie wymaganym przepisami prawa danego kraju każda szkoła zobowiązuje się do wykorzystywania lub przetwarzania danych kandydatów wyłącznie w celach określonych w art. 7 pkt. 1 (f) poniżej. Nadto w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisy prawa każda szkoła zobowiązuje się do wdrożenia w życie odpowiednich przepisów technicznych i ogólnych: tj. Programu Dyplomowego 5: środków organizacyjnych stosowanych w celu ochrony danych przed niezatwierdzonym lub nielegalnym przetwarzaniem danych oraz na wypadek przypadkowej utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zmiany i ujawnienia danych, a nadto zaręcza, że podjęła stosowne środki i uzyskała pewność, iż pracownicy mający dostęp do danych kandydatów będą postępować odpowiedzialnie i zgodnie z prawem.

f. Candidate data may be used for the following purposes:

• registering candidates in the DP and administering the DP and its requirements for the candidate and school, including sensitive personal data if making determinations about assessment accommodations

• to provide DP support and services for the candidate and school, including website services and online forums, assessment services and accommodations, delivery of courses online to the candidate and assisting candidates and their school with providing information to institutions of higher education (such as universities and colleges or governmental authorities related to admission to institutions of higher education)

• research and statistical analysis related to the IB Organization’s mission, including research

on assessments and results and the effectiveness of the DP

• advertising and promotional purposes for the IB Organization (such as student and/or alumni networks and social media platforms)

• educational, training, commercial and other compatible purposes

• to engage in and process transactions with the candidate or school

• to fulfill statutory, regulatory, reporting and/or legal obligations.

f. Dane kandydatów mogą być wykorzystywane do następujących celów:

• do rejestracji kandydatów w DP i administrowania DP w zakresie wymogów obowiązujących kandydata i szkołę, w tym wrażliwych danych osobowych w procesie ustalania ocen

• do zapewnienia wsparcia i usług dla kandydata i szkoły w ramach DP, w tym do prowadzenia serwisów i forów internetowych, oraz usług oceniania i weryfikacji prac kandydatów; do prowadzenia kursów online dla kandydata oraz do pomocy kandydatom i ich szkołom w przekazywaniu informacji szkołom wyższym (takim jak uniwersytety i college lub organom rządowym uczestniczącym w procesie dopuszczania do studiów na uczelniach wyższych)

• do prowadzenia badań i analiz statystycznych dotyczących zadań Organizacji IB, w tym badań na temat ocen, wyników i skuteczności DP

• do celów reklamowych i promocyjnych Organizacji IB (takich jak sieci studentów i/lub absolwentów i platformy społecznościowe)

• do celów edukacyjnych, szkoleniowych, komercyjnych i innych z nimi związanych

• do komunikacji z kandydatem lub szkołą

• do wypełniania zobowiązań ustawowych, przepisowych, sprawozdawczych i/lub prawnych.

g. To the extent required under data protection or privacy law applicable to them, schools undertake to fully and duly inform, and obtain the consent of, each candidate and/or their legal guardian, that the schools and/or the IB Organization may transfer candidate data outside of the country in which it was initially collected and to a country which may not have sufficient and adequate or comparable levels of data protection, in some cases to third parties, for the

purposes discussed above. To the extent required under applicable law, the schools shall inform candidates about third parties to whom their candidate data may be transferred. With regard to the IB Organization, such third parties include schools, approved online course providers, institutions of higher education (such as colleges and universities or governmental authorities related to admission to institutions of higher education), ministries and departments of education, assessment service providers (such as examiners, moderators, third-party vendors, and other persons involved in the assessment process or any subsequent appeals), and other contractors of the IB Organization. Each school shall ensure that any transfers are done in compliance with requirements governing international and onward data transfers. Each school represents and warrants to the IB Organization that any candidate data transferred to the IB Organization by the school may be further transferred as described above without violating the privacy or data protection rights of any candidates.

g. W zakresie obowiązku ochrony danych i prawa do prywatności szkoły zobowiązują się do wyczerpującego i należytego informowania każdego kandydata i/lub opiekuna prawnego oraz do uzyskania ich zgody na przesyłanie danych kandydatów poza granice kraju, w którym zostały pierwotnie zebrane, do kraju, który może nie posiadać wystarczających i odpowiednich lub porównywalnych poziomów ochrony danych jak również do osób trzecich w celach opisanych powyżej. W zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa szkoły powiadamiają kandydatów o osobach trzecich, do których mogą być przekazywane dane kandydatów. W przypadku Organizacji IB tego rodzaju strony trzecie to m.in. inne szkoły, firmowani dostawcy kursów online, instytucje szkolnictwa wyższego (takie jak college, uniwersytety oraz organy rządowe, związane z dopuszczeniem do szkół wyższych), ministerstwa i departamenty edukacji, podmioty wyznaczone do oceniania prac (egzaminatorzy, moderatorzy, inni dostawcy usług i inne osoby zaangażowane w proces ustalania ocen i ewentualny proces odwoławczy) oraz inni kontrahenci Organizacji IB. Każda szkoła ma obowiązek przypilnować, aby przekaz wszelkich danych odbywał się zgodnie z wymogami dotyczącymi międzynarodowego przesyłu danych. Każda szkoła oświadcza i zapewnia Organizację IB, że wszelkie dane kandydatów przekazane Organizacji IB przez szkołę mogą być przekazane dalej, jak opisano powyżej, bez naruszania prawa kandydatów do prywatności i do ochrony danych osobowych.

h. Candidates or their legal guardians may inquire as to the nature of the candidate data processed about him or her by their school to the extent permitted under data protection or privacy law applicable to the candidate and their respective School.

Each school undertakes that a candidate or their legal guardian may direct their requests to the school in accordance with their local legal requirements. Schools may not generally make requests from the IB Organization for candidate data on behalf of a candidate. In the event that the IB Organization receives a request regarding candidate data from a candidate or their legal guardian, each school undertakes to provide the IB Organization with full cooperation and assistance.

h. Kandydatom lub ich opiekunom prawnym przysługuje prawo zapoznania się ze sposobem przetwarzania danych osobowych kandydata przez szkołę w zakresie, w jaki zezwala na to prawo do ochrony danych osobowych i do prywatności właściwe dla kandydata i jego szkoły. Każda szkoła zobowiązuje się umożliwić kandydatowi lub jego opiekunowi prawnemu składanie wniosków do szkoły zgodnie z miejscowymi wymogami prawa. Przyjmuje się zasadę, że szkoły nie mają prawa prosić Organizacji IB o dane kandydata w imieniu kandydata. W przypadku, gdy Organizacja IB otrzyma wniosek dotyczący danych kandydata od kandydata lub opiekuna prawnego, każda szkoła zobowiązuje się zapewnić Organizacji IB wszechstronną współpracę i pomoc.

II. The Diploma Programme

Article 8: Content and requirements of the IB Diploma

8.1 Candidates for the IB Diploma must satisfy assessment requirements in six subjects and the core. All higher level subjects, the core and at least one standard level subject must be taught over the two years of the programme. Should circumstances require, up to two standard level subjects may be taught during the first year and assessed at the end of that first year as anticipated subjects. It is also permissible, should circumstances require, to teach one standard level subject during the first year and one standard level during the second year, with assessment requirements met at the end of each corresponding year. Language ab initio and pilot subjects must always be taught throughout the two years of the programme.

II. Program Dyplomowy

Art. 8 Treści i wymogi uzyskania dyplomu IB

8.1 Kandydaci do dyplomu IB muszą uzyskać zaliczenia z sześciu przedmiotów i programu obowiązkowego. Wszystkie przedmioty na poziomie rozszerzonym, program obowiązkowy i co najmniej jeden przedmiot na poziomie podstawowym winny zostać zaliczone w ciągu dwóch lat nauki. Jeżeli wymagają tego okoliczności w ciągu pierwszego roku mogą być realizowane, a następnie ocenione pod koniec pierwszego roku jako przedmioty przewidziane programowo, dwa przedmioty na poziomie podstawowym. Dopuszczalne jest również - jeżeli wymagają tego okoliczności - realizowanie jednego przedmiotu na poziomie podstawowym na pierwszym roku oraz jednego przedmiotu na poziomie podstawowym na drugim roku, przy czym zaliczenia należy uzyskać na koniec każdego roku. W okresie dwóch lat kandydat winien programowo opanować język nauczany od zera i zaliczyć przedmioty pilotażowe.

8.2 The six subjects must be selected from six groups as described in the relevant handbook for the examination session, with at least three and not more than four subjects being offered at higher level and the others at standard level. Recommended teaching time is 240 hours for higher level courses and 150 hours for standard level courses.

8.2 Zgodnie z wytycznymi opisanymi w regulaminie sesji egzaminacyjnej należy wybrać sześć przedmiotów z sześciu grup,  przy czym przynajmniej trzy, jednak nie więcej niż cztery przedmioty winny być realizowane na poziomie rozszerzonym, natomiast pozostałe na poziomie podstawowym. Zalecana ilość godzin nauczania dla poziomu rozszerzonego wynosi 240, a dla poziomu podstawowego 150.

8.3 In addition to the six subjects, candidates for the IB Diploma must complete the following core requirements:

a. a course in theory of knowledge including the required assessment, for which the IB Organization

recommends at least 100 hours of teaching over the two-year period of the DP

b. CAS activities, for which the IB Organization recommends at least 150 hours for the required

combination of activities

c. an extended essay in a subject available for this purpose to be submitted for assessment, for which the IB Organization recommends approximately 50 hours of work by candidates.

8.3 Oprócz sześciu wybranych przedmiotów kandydaci do dyplomu IB winni spełnić następujące wymogi obowiązkowe:

a. zaliczyć kurs teorii wiedzy, dla którego Organizacja IB przewiduje co najmniej 100 godzin nauczania w ciągu dwuletniego DP

b. zaliczyć ćwiczenia z kreatywności, działania, usług (CAS), dla których Organizacja IB przewiduje co najmniej 150 godzin wymaganych ćwiczeń miedzydyscyplinarnych

c. napisać pracę dyplomową z przedmiotu do oceny, dla którego Organizacja IB przewiduje około 50 godzin nauki kandydatów.

8.4 A subject or subjects (or core requirement) taken by a candidate in addition to the six subjects for the IB Diploma cannot contribute to the award of an IB Diploma.

8.4 Przedmiot lub przedmioty (lub wymóg obowiązkowy) wybrane przez kandydata oprócz sześciu przedmiotów niezbędnych do uzyskania dyplomu IB nie liczą się do dyplomu IB.

8.5 It is the school’s responsibility to ensure that each candidate submitting an extended essay is supervised by a teacher at the school with appropriate qualifications and/or experience in the subject chosen by the candidate and is familiar with the DP. The supervisor may not be a relative of the candidate nor a person who is not a teacher at the school.

8.5 Obowiązkiem szkoły jest przypilnować, aby każdy kandydat składający pracę dyplomową był prowadzony przez nauczyciela zatrudnionego w szkole posiadającego odpowiednie kwalifikacje i/lub znajomość przedmiotu wybranego przez kandydata i że zapoznał się z DP. Prowadzący nie może być krewnym kandydata, ani osobą nie będącą nauczycielem w szkole.

8.6 An IB Diploma candidate must be registered for an extended essay in one of the DP subjects listed in the handbook as available for the relevant examination session. The extended essay does not have to be written in a subject that has been selected as one of that candidate’s six diploma subjects, subject

to the advice and approval of the school.

8.6 Kandydat do dyplomu IB winien zarejestrować się na pisanie pracy pisemnej z jednego z przedmiotów DP wymienionych w regulaminie, zatwierdzonych w danej sesji egzaminacyjnej. Praca dyplomowa nie musi być napisana z przedmiotu, który został wybrany jako jeden z sześciu przedmiotów dyplomowych kandydata, po konsultacji i uzyskaniu zgody szkoły.

8.7 Extended essays in group 2 are intended for language acquisition learners. Candidates are not permitted to submit a group 2 extended essay in their group 1 language(s).

8.7 8.7 Prace dyplomowe w grupie 2 przeznaczone są dla uczniów przyswajających sobie język obcy. Kandydaci nie mogą pisać pracy dyplomowej grupy 2 w języku grupy 1.

8.8 Retake candidates (as defined in 11.4) wishing to improve the grade for their extended essay may submit either a revised or a new extended essay. If a higher grade is not obtained the grade from the original essay will stand. A new extended essay can be registered in the same or in a different DP subject.

8.8 Repetenci (patrz pkt. 11.4), pragnący poprawić ocenę z pracy dyplomowej mogą przedłożyć poprawioną lub nową pracę dyplomową. W przypadku nieuzyskania wyższej oceny, uczeń zachowuje dotychczas uzyskaną ocenę. Kandydat może pisać nową pracę dyplomową z tego samego lub innego przedmiotu DP.

8.9 The IB Organization may develop new subjects on a pilot basis which a limited number of schools may offer on the understanding that the syllabus content and assessment methods may change during the lifetime of the syllabus. A pilot subject must be taught over the two years of the programme and therefore cannot be taken as an anticipated subject. A pilot subject in groups 1, 2, 3 or 4 can contribute to the award of a Bilingual IB Diploma (defined in article 14.2).

8.9 Organizacja IB może na zasadzie pilotażowej opracowywać nowe przedmioty. Przedmioty te mogą być nauczane w wyznaczonych szkołach z tym, że treść programu nauczania i metody oceniania mogą ulec zmianie w trakcie realizacji programu. Przedmiot pilotażowy winien zostać zrealizowany w ciągu dwóch lat i dlatego nie może się liczyć jako przedmiot przewidziany programowo. Przedmiot pilotażowy nauczany w grupach 1, 2, 3 lub 4 może liczyć się do dyplomu IB dwujęzycznego (opisanego w art. 14.2).

8.10 An interdisciplinary subject meets the requirements of two groups through a single subject. In accordance with article 8.4, a further subject must then be chosen to meet the requirement of six subjects for the IB Diploma. The additional subject may be chosen from any group, including one already covered by the interdisciplinary subject. An interdisciplinary subject can contribute to the award of a Bilingual IB Diploma.

8.10 Przedmiot międzydyscyplinarny spełniający wymogi przewidziane dla obu grup jest traktowany jako jeden przedmiot. Zgodnie z art 8 pkt. 4, chcąc spełnić wymóg zaliczenia sześciu przedmiotów do dyplomu IB należy wybrać dodatkowy przedmiot. Dodatkowy przedmiot można wybrać z każdej grupy, w tym również przedmiot już realizowany w ramach przedmiotu międzydyscyplinarnego. Przedmiot międzydyscyplinarny może liczyć się do dyplomu dwujęzycznego IB.

8.11 A school-based syllabus (hereinafter “SBS”) may be designed by a school according to its own needs and teaching resources and is developed in consultation with and approved by the IB Organization. A SBS may only be offered at standard level. Only schools that have already entered candidates for two

DP examination sessions may offer a SBS. The syllabuses have to be approved by the IB Organization before teaching can commence and are subject to periodic review. Subject to the appropriate group criteria being satisfied, a SBS may be authorized as an alternative to a subject in groups 2, 3 4 or 6. In such circumstances an individual candidate may use the subject to fulfill the requirements of either group, but not both. No candidate may be registered for more than one SBS, or for a SBS and a pilot subject for the IB Diploma. A SBS cannot contribute to the award of a Bilingual IB Diploma.

8.11 Szkolny autorski program nauczania (dalej "SBS") może być stworzony przez samą szkołę według jej własnych potrzeb i zasobów dydaktycznych oraz opracowany w porozumieniu z  Organizacją IB i przez nią zatwierdzony. SBS może być prowadzony wyłącznie na poziomie podstawowym. Program SBS mogą prowadzić wyłącznie te szkoły, które już zapisały kandydatów do dwóch sesji egzaminacyjnych DP. Programy nauczania winny być zatwierdzone przez Organizację IB przed rozpoczęciem nauczania i podlegają okresowej kontroli. Pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów właściwych dla grupy, SBS może być dopuszczony jako alternatywa dla przedmiotu w grupach 2, 3, 4 lub 6. W takim przypadku dany kandydat może wybrać przedmiot z jednej z grup, aczkolwiek nie oba. Nie można rejestrować kandydata na więcej niż jeden SBS lub na SBS i przedmiot pilotażowy w celu uzyskania dyplomu IB. SBS nie liczy się do dyplomu dwujęzycznego IB.

8.12 If the special conditions of entry into an institution of higher/further education require an IB Diploma candidate to have completed subjects different from that specified in the current handbook, a candidate may be allowed to make a reasonable substitution on presentation of appropriate university admissions documentary evidence to the IB Organization by the DP coordinator at the candidate’s school. This is referred to as a “non-regular” diploma and the combination of subjects must be authorized by the IB Organization.

8.12 W przypadku, gdy z powodu szczególnych warunków przyjęcia na uczelnię wyższą okaże się, że kandydat do dyplomu IB powinien mieć zaliczone inne przedmioty aniżeli te wymienione w obecnie obowiązującym regulaminie, wówczas kandydat może uzyskać stosowny dokument zastępczy po przedłożeniu Organizacji IB przez koordynatora DP w szkole kandydata odpowiedniej dokumentacji dotyczącej przyjęć na uczelnię. Taki dokument określa się mianem dyplomu "szczególnego", wybór przedmiotów zaś winien być zatwierdzony przez Organizację IB.

Article 9: Diploma Programme Course Candidates

9.1 Candidates who study and are assessed for subjects, but choose not to take the entire IB Diploma,

are referred to as Diploma Programme Course Candidates (“DP Course Candidates”). The subjects chosen are referred to as DP courses and may include the core requirements of theory of knowledge, the extended essay and/or completion of a CAS programme. DP Course Candidates receive Diploma Programme Course Results (DP Course Results). The grades for theory of knowledge and the extended essay will be recorded on the DP Course Results and the completion of CAS, if appropriate.

Art. 9 Kandydaci Kursu Programu Dyplomowego

9.1 Kandydaci, realizujący przedmioty w systemie stałego oceniania, którzy nie zamierzają realizować całego programu do dyplomu IB, są określani mianem kandydatów kursu Programu Dyplomowego ("DP Course Candidates"). Wybrane przedmioty są określane jako kursy DP i mogą zawierać wymogi obowiązkowe z zakresu teorii wiedzy, pracy dyplomowej i/lub zrealizowania programu CAS. Kandydaci Kursu DP otrzymują  zaświadczenie DP Course Results. Oceny z teorii wiedzy i pracy dyplomowej są odnotowywane w zaświadczeniu DP Course Candidates  oraz, o ile dotyczy, zaświadczeniu o zrealizowaniu programu CAS.

9.2 With regards to DP core requirements, a DP Course Candidate may register for more than one extended essay in the same session. An IB Diploma Candidate may register for a second extended essay as a DP Course Candidate, if this is required for exceptional reasons. No candidate, regardless of their registration category, is permitted to register for theory of knowledge or the CAS programme more than once in the same session.

9.2 W zakresie wymogów obowiązkowych DP, Kandydat Kursu DP może się zapisać na więcejniżjedną pracę dyplomową w tej samej sesji. Kandydat do dyplomu IB może się zapisać na drugą pracę dyplomową jako kandydat do DP Course Results, o ile jest to konieczne z ważnych powodów. Żaden kandydat, bez względu na kategorię rejestracji, nie może się zapisać na teorię wiedzy lub program CAS więcej niż raz w tej samej sesji.

9.3 Any subject or core requirement taken by a DP Course Candidate cannot subsequently contribute to the award of an IB Diploma.

9.3 Żaden przedmiot lub wymóg obowiązkowy Kandydata Kursu Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej w żadnym razie nie liczy się do dyplomu IB.

9.4 The regulations and procedures that apply to IB Diploma Candidates in respect of theory of knowledge,

the extended essay and CAS, also apply to DP Course Candidates.

9.4 Przepisy i procedury mające zastosowanie do kandydatów do dyplomu IB w zakresie teorii wiedzy, pracy dyplomowej i CAS stosują się również do kandydatów Kursu DP.

Article 10: Response languages

10.1 Candidates must write their examinations and other forms of assessment in subjects in groups 3, 4, 5

and 6 of the DP in English, French or Spanish as the response language. (In specified subjects, German is available as a response language.) Assessed work in theory of knowledge and the extended essay must also be presented in English, French or Spanish, except that an extended essay in a group 1 or group 2 subject must be written in the language of the subject chosen. An extended essay in Latin or classical Greek (group 2) must be written in English, French or Spanish.

Art. 10 Języki odpowiedzi

10.1 Kandydaci muszą pisać swoje prace egzaminacyjne i inne formy sprawdzające z przedmiotów w grupach 3, 4, 5 i 6 DP w językach: angielskim, francuskim lub hiszpańskim jako językach odpowiedzi. (Z niektórych przedmiotów językiem odpowiedzi może być język niemiecki.) Podlegające ocenie prace z teorii wiedzy i prace dyplomowe muszą być również przedstawiane w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim, o ile praca dyplomowa z grupy 1 lub grupy 2 nie jest pisana w języku przedmiotu wybranego. Praca dyplomowa z łaciny lub greki (grupa 2) musi być pisana w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim.

10.2 Candidates may be permitted to write their examinations and other forms of assessment in languages other than English, French or Spanish for certain IB projects in groups 3 and 4, theory of knowledge and the extended essay. If the conditions detailed in article 13 are met, this will lead to the award of a Bilingual IB Diploma. The IB Organization reserves the right to make such languages for such projects

mainstream from time to time and therefore available to all candidates as response languages upon notice by the IB Organization.

10.2 Kandydaci mogą również uzyskać zezwolenie na  pisanie swoich prac egzaminacyjnych i innych form sprawdzających w językach innych niż angielski, francuski lub hiszpański w przypadku niektórych projektów IB z grup 3 i 4, teorii wiedzy i pracy dyplomowej. O ile spełnione zostaną warunki określone w art. 13,  pozwoli to kandydatowi uzyskać dyplom dwujęzycznego IB. Organizacja IB zastrzega sobie prawo do czasowego ustanawiania różnych języków projektów językami głównego nurtu, a zatem dostępnymi dla wszystkich kandydatów jako języki odpowiedzi, w drodze ogłoszenia przez Organizację IB.

10.3 The same response language must be used for all components of a subject. However, if a subject is being retaken and the desired response language is not available in the target session for the subject concerned, internal assessment can be carried over from a previous session resulting in more than one response language for the same subject.

10.3 Wszystkie zaliczane części przedmiotu winny być zdawane w tym samym języku odpowiedzi. Jeśli jednak dany przedmiot jest powtarzany i preferowany język odpowiedzi nie jest dostępny w danej sesji docelowej z danego przedmiotu, można przenieść ocenę wewnętrzną z poprzedniej sesji, prowadzonej w więcej niż jednym języku odpowiedzi z tego samego przedmiotu.

III. Assessment

Article 11: Candidate registration

11.1 Candidate registration is an application by a candidate to take DP assessments. The registration process is conducted using the IB information system (IBIS), a secure web-based service used by DP coordinators. Registration must be undertaken by the school’s DP coordinator. No other method is available to register candidates. Candidates cannot register themselves for an examination session or make amendments to an existing registration. This cannot be done on their behalf by their legal guardian(s) either.

III. Zaliczenia przedmiotowe

Art. 11 Rejestracja kandydata

11.1 Rejestracja kandydata polega na złożeniu wniosku przez kandydata o możliwość zaliczania Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej. Proces rejestracji jest prowadzony przy użyciu systemu informatycznego IB (IBIS), bezpiecznego serwisu internetowego używanego przez koordynatorów DP. Rejestracja musi być przeprowadzona przez szkolnego koordynatora DP. Jest to jedyny możliwy sposób rejestrowania kandydatów. Kandydaci nie mogą sami zapisać się na sesję egzaminacyjną lub zmienić dokonanej rejestracji. Nie może tego zrobić również za nich ich opiekun prawny.

11.2 A candidate for the IB Diploma or DP Course Results must be registered by a school for each intended examination session and must take the requisite courses and assessments at that school. The school must complete the registration requirements on behalf of the candidate and pay the related fees by

the relevant deadlines. It is the sole responsibility of the school to ensure that candidates are registered correctly for an examination session.

11.2 Obowiązek zarejestrowania kandydata do dyplomu IB lub DP Course Results na każdą planowaną sesję egzaminacyjną spoczywa na szkole, kandydat zaś winien zaliczyć wszelkie niezbędne przedmioty. Szkoła musi spełnić wymogi rejestracyjne w imieniu kandydata i dokonać opłat w odpowiednich terminach. Dopilnowanie, aby kandydat został należycie zarejestrowany na sesję egzaminacyjną jest wyłącznym obowiązkiem szkoły.

11.3 A school may accept an external candidate from another IB World School authorized to offer the DP if the school the candidate normally attends does not offer a particular IB subject. However, all academic and administrative responsibility for that candidate will remain with the school that has registered or will register that candidate for a DP examination session. The candidate must not be registered by both schools, unless advised to do so by the IB Organization. Similarly, in the case of a retake candidate, the school at which he or she is registered must accept all academic and administrative responsibility for that candidate and cannot be delegated elsewhere. Candidates taking online courses with an IB approved online provider are subject to the conditions specified in the current handbook.

11.3 Szkoła może przyjąć kandydata z zewnątrz, z innej szkoły świata IB prowadzącej DP, o ile szkoła, do której kandydat regularnie uczęszcza nie prowadzi wybranego przedmiotu IB. Pełną odpowiedzialność dydaktyczną i administracyjną za tego kandydata ponosi jednakże szkoła, która zarejestrowała lub zamierza zarejestrować kandydata do sesji egzaminacyjnej DP. Kandydat nie może być zarejestrowany przez obie szkoły, chyba że Organizacja IB wyda inne zalecenia. Podobnie w przypadku repetenta, szkoła, w której jest on zarejestrowany, musi podjąć odpowiedzialność dydatkyczną oraz administracyjną za kandydata i nie może odsyłać go nigdzie indziej. Kandydaci realizujący kursy prowadzone przez zatwierdzony przez Organizację IB podmiot prowadzący nauczanie online stosują się do warunków określonych w obowiązującym regulaminie.

11.4 The following categories of registration are available.

a. Anticipated: for candidates intending to complete the requirements for one or two standard level subjects (excluding languages ab initio and pilot subjects) at the end of their first year of the DP

b. Diploma: for candidates intending to complete the requirements for the award of an IB Diploma

c. Course: for candidates taking one or more subjects and/or core requirements who are not seeking the award of the IB Diploma

d. Retake: for previous IB Diploma Candidates who are seeking to improve on their results.

11.4 Dostępne są następujące rodzaje rejestracji:

a. Przewidziana programowo: dla kandydatów, którzy chcą zaliczyć jeden lub dwa przedmioty na poziomie podstawowym (z wyłączeniem języków nauczanych od zera i przedmiotów pilotażowych) na koniec pierwszego roku DP

b. Dyplomowa: dla kandydatów ubiegających się o dyplom IB

c. Kursowa: dla kandydatów realizujących jeden lub wiele przedmiotów i/lub wymogów obowiązkowych, którzy nie ubiegają się o dyplom IB

d. Powtórkowa: dla poprzednich kandydatów do dyplomu IB, kórzy chcą poprawić swoje wyniki.

11.5 If an IB Diploma Candidate retakes a subject to improve his/her results, the highest grade for the subject/core requirement will contribute to the award of the IB Diploma. Similarly, if an anticipated candidate retakes a subject in their IB Diploma session, the highest grade will normally contribute to the award of the IB Diploma.

11.5 W przypadku, gdy kandydat do dyplomu IB powtarza przedmiot w celu poprawienia swoich wyników, najwyższa ocena przewidzana za zaliczenie przedmiotu lub spelnienie wymogu obowiązkowego liczy się do dyplomu IB. Podobnie, gdy kandydat przewidywany powtarza przedmiot w sesji dyplomowej IB, najwyższa ocena z reguły liczy się do dyplomu IB.

Article 12: Grades

Performance in each subject is graded on a scale of 7 points (maximum) down to 1 point (minimum). Performance in theory of knowledge and the extended essay are each graded on a scale of A (maximum) to E (minimum). The CAS requirement is not assessed. For the IB Diploma, a maximum of 3 points is awarded for combined performance in theory of knowledge and the extended essay. The maximum total DP points score is 45.

Art. 12 Oceny

Wyniki z każdego przedmiotu są oceniane w skali od maks. 7 punktów do min. 1 punktu. Wyniki z teorii wiedzy i pracy dyplomowej są oceniane w skali od A (maks.) do E (min.). CAS nie podlega ocenie. W przypadku dyplomu IB przyznawane są maks. 3 punkty za wyniki z teorii wiedzy i pracy dyplomowej ocenianych łącznie. Maksymalna łączna liczba punktów za DP wynosi 45.

Article 13: Award of the IB Diploma

13.1 All assessment components for each of the six subjects and the additional Diploma requirements must be completed in order to qualify for the award of the IB Diploma, except under the conditions stipulated in articles 18 and 19 of these regulations.

Art. 13 Uzyskanie dyplomu IB

13.1 Aby zakwalifikować się do dyplomu IB należy zaliczyć wszystkie części egzaminu z sześciu przedmiotów oraz spełnić dodatkowe wymogi dyplomowe, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 18 i 19 niniejszego regulaminu.

13.2 The IB Diploma will be awarded to a candidate provided all the following requirements have been met.

a. CAS requirements have been met.

b. The candidate’s total points are 24 or more.

c. There is no “N” awarded for theory of knowledge, the extended essay or for a contributing subject.

d. There is no grade E awarded for theory of knowledge and/or the extended essay.

e. There is no grade 1 awarded in a subject/level.

f. There are no more than two grade 2s awarded (HL or SL).

g. There are no more than three grade 3s or below awarded (HL or SL).

h. The candidate has gained 12 points or more on HL subjects (for candidates who register for four

HL subjects, the three highest grades count).

i. The candidate has gained 9 points or more on SL subjects (candidates who register for two SL subjects must gain at least 5 points at SL).

13.2 Kandydat uzyska dyplom IB pod warunkiem spełnienia  wszystkich poniższych wymogów:

a. pomyślnie zaliczy CAS.

b. uzyska w sumie 24 lub więcej punktów.

c. z teorii wiedzy, pracy dyplomowej lub przedmiotu liczonego do dyplomu nie otrzyma oceny „N”

d. z teorii wiedzy i/lub pracy dyplomowej nie otrzyma oceny „E”.

e.  z żadnego przedmiotu / poziomu nie otrzyma oceny 1.

f. otrzyma nie więcej aniżeli dwie oceny „2” (poziom rozszerzony lub podstawowy).

g. otrzyma nie więcej aniżeli trzy oceny „3” lub niższe (poziom rozszerzony lub podstawowy).

h. otrzyma 12 punktów lub więcej z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (w przypadku kandydatów, którzy zapisują się na cztery przedmioty na poziomie roszerzonym, liczą się trzy najwyższe oceny).

i. zdobył 9 lub więcej punktów z przedmiotów na pozimoie podstawowym (kandydaci, którzy zapiszą się na dwa przedmioty na poziomie podstawowym winni uzyskać co najmniej 5 punktów z przedmiotów na poziomie podstawowym).

13.3 A maximum of three examination sessions is allowed in which to satisfy the requirements for the award of the IB Diploma. The examination sessions need not be consecutive.

13.3 Uzyskanie dyplomu IB następuje po pomyślnym zakończeniu nie więcej aniżeli trzech sesji egzaminacyjnych. Kolejność sesji egzaminacyjnych jest dowolna.

Article 14: Form of the results

14.1 Successful IB Diploma Candidates will receive an IB Diploma and a document entitled “Diploma Programme (DP) Results” listing the total IB Diploma points score, the subject grades, confirmation of the completion of all CAS requirements and any points awarded and individual grades for the combination of theory of knowledge and the extended essay.

Art. 14 Forma wyników

14.1 Kandydaci, którzy pomyślnie spełnili wszystkie wymogi otrzymują dyplom IB oraz dokument zatytułowany „Diploma Programme (DP) Results” [Program Dyplomowy (Wyniki)], przedstawiający sumę wszystkich zdobytych punktów, oceny z przedmiotów, potwierdzenie zaliczenia CAS oraz wszelkie inne punkty oraz indywidualną ocenę łączną za teorię wiedzy i pracę dyplomową.

14.2 A Bilingual IB Diploma will be awarded to a successful candidate who fulfills one or both of the

following criteria:

a. completion of two languages selected from group 1 with the award of a grade 3 or higher in both

b. completion of one of the subjects from group 3 or group 4 in a language that is not the same as the candidate’s group 1 language. The candidate must attain a grade 3 or higher in both the group 1 language and the subject from group 3 or 4.

14.2 Dyplom dwujęzycznego IB zostanie przyznany kandydatowi, który pomyślnie spełnił jedno lub oba następujące kryteria:

a. ukończył naukę dwóch języków wybranych z grupy 1 z oceną 3 lub wyższej z obu języków

b. zaliczył jeden przedmiot z grupy 3 lub 4 grupy, w języku, który nie jest taki sam jak język grupy 1 kandydata. Kandydat winien uzyskać ocenę 3 lub wyższą zarówno w języku grupy 1 i przedmiotu z grupy 3 lub 4.

14.3 An IB Diploma Candidate who fails to satisfy the requirements for the award of an IB Diploma will receive DP Course Results indicating the grades obtained in individual subjects, together with results in theory of knowledge and the extended essay, and confirmation of the completion of all CAS requirements, as appropriate.

14.3 Kandydat do dyplomu IB, który nie spełnia wymogów, aby uzyskać dyplom IB uzyska DP Course Results z wykazem ocen uzyskanych w poszczególnych przedmiotów wraz z wynikami z teorii wiedzy i pracy dyplomowej, oraz odpowiednio potwierdzenie zaliczenia CAS.

14.4 DP Course Candidates receive Diploma Programme Course Results (DP Course Results) indicating the

results obtained in individual subjects and the core requirements, as appropriate.

Kandydaci do uzyskania DP Course Results otrzymują DP Course Results odpowiednio z wykazem wyników z poszczególnych zrealizowanych przedmiotów i za wymogi obowiązkowe.

10 General Regulations: Diploma Programme

Article 15: Enquiry upon results

15.1 A candidate’s assessment material may be re marked, returned to the school (in electronic format or as a photocopy) and/or subject to re-moderation (for internal assessment) as part of the enquiry upon results service, the details and fees for which are specified in the relevant handbook. The categories and conditions of this service are subject to change and therefore are in accordance with the details given in the handbook for the examination session concerned. All enquiries upon results must be submitted by the school on behalf of the candidate.

10 Przepisy ogólne: Program dyplomowy

Artykuł 15 Weryfikacja wyników

15.1 Praca kandydata przesłana do oceny może zostać ponownie sprawdzana, odesłana do szkoły (w formie elektronicznej lub kserokopii) i/lub poddana ponownej weryfikacji/moderacji (w celu uzyskania oceny wewnętrznej) w ramach tzw. usługi weryfikacji wyników. Szczegółowe informacje i opłaty z tym związane przedstawiono w regulaminie. Kategorie i warunki tej usługi mogą ulec zmianie i dlatego jest ona stosowana zgodnie z szczegółowymi informacjami podanymi w regulaminie obowiązującym w danej sesji egzaminacyjnej. Wszelkie wnioski o weryfikację wyników są składane przez szkołę w imieniu kandydata.

15.2 Re-marking a candidate’s assessment material may lead to a higher or a lower grade for the subject. Therefore, before submitting a request for an enquiry upon results service that may result in a change of grade, the school must obtain the written consent of the candidate or his/her legal guardian ensuring that the candidate and/or the legal guardian are aware that the grade may go up or down.

15.2 Ponowne sprawdzanie pracy kandydata może skutkować przyznaniem wyższej lub niższej oceny z danego przedmiotu. W związku z tym przed złożeniem wniosku o weryfikację wyników, mogącą skutkować zmianą oceny, szkoła winna uzyskać pisemną zgodę kandydata lub jego opiekuna prawnego oraz zapewnienie, że kandydat i/lub opiekun prawny zdają sobie sprawę z tego, iż ocena może ulec powyższeniu lub obniżeniu.

15.3 If the school’s DP coordinator believes the process leading to the grade upon re-marking or remoderation did not respect the procedures defined in these general regulations and/or the handbook, the coordinator may request, on behalf of the candidate, a report on the re-mark. Before requesting a report the school must obtain the consent of the candidate(s) or his/her legal guardian(s).

15.3 W przypadku, gdy szkolny koordynator DP uzna, iż w procesie skutkującym uzyskaniem nowej oceny po ponownym sprawdzeniu lub weryfikacji nie przestrzegano procedur określonych w niniejszych przepisach ogólnych i/lub regulaminie, może on zażądać w imieniu kandydata sprawozdania z przeprowadzonej ponownej oceny pracy. Przed wystąpieniem o sprawozdanie szkoła winna uzyskać zgodę kandydata lub jego prawnego opiekuna.

15.4 Beyond the enquiry upon results service, the coordinator may not request a subsequent re-marking of work or a further moderation of marks for internal assessment. However, the candidate is entitled to submit an appeal under the conditions defined in article 22.

15.4 Po weryfikacji wyników koordynator nie może żądać ponownego sprawdzania pracy lub dalszej weryfikacji/moderacji ocen dla potrzeb oceny wewnętrznej. Kandydat jednak ma prawo do wniesienia odwołania na warunkach określonych w art. 22.

Article 16: IB DP Final Award Committee

16.1 The IB DP Final Award Committee is the body that formally awards the IB Diploma and DP Course

Results on the basis of the grades determined by grade award procedures. The award is made by the committee on behalf of the IB Board of Governors.

16.2 The Final Award Committee consists of representatives of the IB Board of Governors, of the Examining Board and of senior IB assessment staff, and is chaired by the chair of the Examining Board. The IB

Board of Governors has established the Examining Board, which comprises senior IB examiners, with the principal aim of safeguarding and enhancing the academic standards of the DP.

16.3 The Final Award Committee may delegate decisions on cases of alleged academic misconduct to a sub-committee, but the Final Award Committee is the body that has authority to make the final decision in all special cases (as defined in Section IV) with respect to the award of the IB Diploma and DP Course Results.

Art. 16 Komisja maturalna IB DP

16.1 Komisja maturalna IB DP jest organem, formalnie wydającym dyplom IB lub zaświadczenie o wynikach kursu programu dyplomowego na podstawie ocen przyznanych zgodnie z procedurami. Komisja wydaje dyplom w imieniu Zarządu IB.

16.2 Komisja maturalna składa się z przedstawicieli Zarządu IB, komisji egzaminacyjnej oraz wyższej kadry oceniającej IB, a na jej czele stoi przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Zarząd IB wyznacza komisję egzaminacyjną, która składa się z egzaminatorów IB wyższych rangą, a jej głównym celem jest zapewnienie i podnoszenie standardów akademickich DP.

16.3 Komisja maturalna może przekazać ostateczne decyzje w sprawach nieuczciwych praktyk akademickich do podkomisji, jednak to komisja maturalna jest organem, który ma prawo do podjęcia ostatecznej decyzji we wszystkich szczególnych przypadkach (zgodnie z postanowieniami części IV) dotyczącej wydania dyplomu IB i DP Course Results.

IV. Special cases

Article 17: Candidates with assessment access requirements

17.7 A learning support requirement(s) is any permanent or temporary requirement(s) that could put a candidate at a disadvantage and prevent him or her from being able to demonstrate their skills and knowledge adequately or as may otherwise be defined by law.

IV. Przypadki szczególne

Art. 17 Kandydaci z wymogami dostępu do oceniania[3]

17.7 Wymóg wsparcia pedagogicznego ma charakter stały lub tymczasowy. Jego celem jest umożliwienie kandydatowi odpowiedniego wykazania się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Wymóg ten może być nadto ukonstytuowany prawem.

17.2 The IB Organization is able to offer minimal guidance on the teaching of candidates with learning support requirements. However, it is the responsibility of the school to identify and meet the individual needs of candidates enrolled in the school.

17.2 Organizacja IB może udzielić szkole pewnych wytycznych w zakresie traktowania kandydatów z wymogami wsparcia pedagogicznego[4]. Obowiązek stwierdzenia i zaspokojenia tych potrzeb w indywidualnych przypadkach spoczywa jednak na samej szkole.

17.3 A learning support requirement(s) often necessitates assessment access arrangements. The IB

Organization is able to authorize inclusive assessment arrangements for a candidate with assessment access requirements.

17.3 Wymóg wsparcia pedagogicznego często powoduje konieczność stworzenia warunków dostępu do oceniania. Organizacja IB może zezwolić na inkluzywne warunki oceniania[5] poza wymogami szczególnego traktowania.

17.4 If a candidate needs inclusive assessment arrangements, the DP coordinator must make such arrangements and, where appropriate, request authorization for inclusive assessment arrangements from the IB Organization according to procedures stated in the handbook.

17.4 W przypadku, gdy kandydat wymaga inkluzywnych warunków oceniania, koordynator DP winien stworzyć takie warunki i w stosownych przypadkach wystąpić do Organizacji IB o zezwolenie na wprowadzenie inkluzywnych zasad oceniania zgodnie z procedurami określonymi w regulaminie.

17.5 If the inclusive assessment arrangements authorized by the IB Organization are considered inappropriate

for a candidate by a school, a candidate or the candidate’s legal guardian(s), the DP coordinator may request a re-evaluation of the candidate’s needs to decide whether the authorized arrangements are appropriate. A first re-evaluation of the arrangements will be undertaken by the IB Organization staff who authorized the arrangements. If the first re-evaluation does not then meet with agreement from the school, a second re-evaluation will be undertaken jointly by persons with appropriate qualifications,

one an IB Organization employee not involved in the original decision and one who is not an employee

of the IB Organization. No further re-evaluations are possible after the second re-evaluation. The IB Organization must receive any re-evaluation request from the DP coordinator within one month of the coordinator having received initial confirmation of the authorized inclusive assessment arrangements or the result of the first re-evaluation request, as appropriate.

17.5 W przypadku, gdy inkluzywne warunki oceniania zatwierdzone przez Organizację IB zostaną uznane przez szkołę lub opiekunów prawnych kandydata za nieodpowiednie dla kandydata, koordynator DP może zażądać ponownej oceny potrzeb kandydata w celu ustalenia, czy zatwierdzone zasady są odpowiednie. Pierwsza ponowna ocena przyjętych warunków zostanie dokonana przez personel Organizacji IB, który zatwierdził przyjęte warunki. W przypadku, gdy pierwsza ponowna ocena nie zostanie zaakceptowana przez szkołę, wówczas dokonana zostanie druga ponowna ocena potrzeb,  wspólnie z osobami stosownie wykwalifikowanymi, jednym pracownikiem Organizacji IB, który nie uczestniczył w podejmowaniu pierwotnej decyzji i jednym, który nie jest pracownikiem Organizacji IB. Po dokonaniu drugiej ponownej oceny żadna dalsza ocena potrzeb nie będzie możliwe.  Wniosek koordynatora o ponowną ocenę winien być złożony do Organizacji IB w terminie jednego miesiąca od chwili otrzymania przez koordynatora wstępnego potwierdzenia zatwierdzonych inkluzywnych warunków oceniania lub odpowiednio od daty wyniku pierwszego żądania ponownej oceny.

17.6 If a candidate is granted inclusive assessment arrangements (and these are properly implemented by

the school), candidates and/or their legal guardian(s) are not entitled to claim that they are affected by adverse circumstances in the event that assessment results following such arrangements are not at levels desired and/or anticipated by candidates. The authorization of inclusive assessment arrangements is the sole accommodation by the IB Organization for candidates with learning support requirements.

17.6 W przypadku, gdy kandydat uzyska zezwolenie na inkluzywne warunki oceniania (i będą one właściwie zorganizowane przez szkołę), on i jego opiekunowie prawni nie będą mieli prawa twierdzić, że zostali pokrzywdzeni przez niekorzystne okoliczności w przypadku, gdy uzyskane w ten sposób wyniki nie będą odpowiadać ich ambicjom lub oczekiwaniom. Zatwierdzenie inkluzywnych warunków oceniania to jedyne ustępstwo ze strony Organizacji IB dla kandydatów z wymogiem wsparcia pedagogicznego.

Article 18: Candidates affected by adverse circumstances

18.1 Adverse circumstances are defined as those beyond the control of the candidate that might be detrimental to his or her assessment performance, including severe stress, exceptionally difficult family circumstances, bereavement or events that may threaten the health or safety of candidates. The same circumstances may affect a group of candidates or all candidates within a school. Adverse circumstances do not include:

a. shortcomings on the part of the school at which the candidate is registered, including, but not limited to, errors, mistakes, or negligence of a school with respect to registration of candidates, timeliness of requests for inclusive assessment arrangements or consideration of adverse circumstances, implementation of authorized inclusive assessment arrangements, and requests for extensions under article 18.2

b. the failure of candidates to improve performance despite receiving authorized inclusive assessment arrangements.

Art. 18 Kandydaci pokrzywdzeni przez niekorzystne okoliczności

18.1 Przez niekorzystne okoliczności rozumie się okoliczności, na które kandydat nie ma żadnego wpływu, a które mogą się ujemnie odbić na jego wynikach, takie jak silny stres, szczególnie trudna sytuacja rodzinna, żałoba lub zdarzenia stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia kandydata. Te same okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na grupę kandydatów lub wszystkich kandydatów w obrębie szkoły. Niekorzystne okoliczności nie obejmują:

a. niedociągnięć ze strony szkoły, w której kandydat jest zarejestrowany, w tym również błędów, pomyłek lub zaniedbań ze strony szkoły w odniesieniu do rejestracji kandydatów, nieterminowości wniosków o ocenianie inkluzywne lub zbadanie niekorzystnych okoliczności, nieprzestrzeganie zatwierdzonych inkluzywnych warunków oceniania, oraz niewłaściwie wypełnione wnioski o przedłużenie terminu na podstawie art. 18.2

b. brak poprawy wyników przez kandydata pomimo uzyskania zgody na inkluzywne warunki oceniania.

18.2 Where a candidate or group of candidates is affected by adverse circumstances prior to the submission of early components (for example, the extended essay, theory of knowledge essay or internal assessment marks/sample work), an extension to the submission deadline may be authorized by the IB Organization upon receipt of the required documentation (available in the handbook) from the school. An extension must be formally authorized by the IB Organization and is the only possible accommodation that can be offered.

18.2 W przypadku, gdy kandydat lub grupa kandydatów została pokrzywdzona wskutek niekorzystnych okoliczności przed złożeniem pierwszych części przedmiotów/egzaminów (np. praca dyplomową, teoria wiedzy lub oceny wewnętrzne / praca próbna), Organizacja IB może - po otrzymaniu ze szkoły wymaganej dokumentacji (przewidzianej w regulaminie) - ustalić nowy termin składania prac. Przedłużenie terminu musi zostać formalnie zatwierdzone przez Organizację IB i stanowi jedyne możliwe ustępstwo ze strony Organizacji IB.

18.3 Any application for special consideration in cases of adverse circumstances must be submitted to the IB Organization by the school’s DP coordinator on behalf of the candidate(s). The application must be received within 10 calendar days of the completion of the final assessment component of the subject concerned and must be supported by a statement written by the DP coordinator as well as by appropriate evidence.

18.3 Każdy wniosek o szczególne potraktowanie przypadków niekorzystnych okoliczności należy złożyć do Organizacji IB za pośrednictwem szkolnego koordynatora DP w imieniu kandydata. Wniosek winien zostać złożony w ciągu 10 dni kalendarzowych od zakończenia ostatniej części egzaminu z danego przedmiotu wraz z pisemnym oświadczeniem koordynatora DP oraz odpowiednią dokumentacją.

18.4 If the IB Organization accepts that the performance of a candidate has been affected by adverse circumstances, the IB Organization may, at its discretion, give special consideration to the case, provided that this would not give an advantage in comparison with other candidates. If a candidate’s  circumstances are deemed “adverse” and qualify for special consideration, an adjustment will be made to the candidate’s total mark in the affected subject(s) and/or IB Diploma requirement(s). If the candidate is within one or two scaled marks of the next higher grade boundary, the candidate’s grade in the affected subject(s) (and only in such affected subjects) will be raised; in the case of theory of knowledge and the extended essay, one mark away from the next higher grade boundary is required for a grade adjustment to be made. This is the only possible accommodation for candidates in the event of adverse circumstances. If a candidate’s marks are not within the required range, then no adjustment will be made.

18.4 W przypadku, gdy Organizacja IB uzna, że na wynik kandydata miały wpływ niekorzystne okoliczności, Organizacja IB może we własnym zakresie uznać, iż sprawa wymaga szczególnego potraktowania pod warunkiem, że nie będzie to uprzywilejowywało kandydata względem innych kandydatów. W przypadku, gdy Organizacja IB uzna okoliczności kandydata za "niekorzystne" oraz kwalifikujące go do specjalnego traktowania, całkowita ocena kandydata z danych przedmiotów i egzaminów IB zostanie odpowiednio skorygowana. W przypadku, gdy kandydatwi brakuje jednego lub dwóch punktów do następnej wyższej oceny, ocena z tych przedmiotów (i tylko z nich) zostanie odpowiednio podwyższona; w przypadku teorii wiedzy i pracy dyplomowej skorygowanie oceny jest możliwe, o ile od wyższej oceny dzieli kandydata jeden punkt. Powyższe rozwiązanie stanowi jedyne możliwe ustępstwo przewidziane na rzecz kandydatów w przypadku niekorzystnych okoliczności. Jeśli wynik kandydata nie mieści się w wymaganym zakresie, wówczas żadna korekta nie będzie możliwa.

Article 19: Candidates with incomplete assessment

19.1 “Incomplete assessment” means that a candidate has not submitted one or more components of the assessment requirements in a subject.

Art. 19 Kandydaci z niekompletną oceną

19.1 "Niekompletna ocena" oznacza, iż kandydat nie zaliczył jednego lub więcej składników egzaminu/przedmiotu podlegających ocenie.

19.2 Any application for special consideration in cases of incomplete assessment must be submitted to the IB Organization by the school’s DP coordinator on behalf of the candidate. The application must be received within 10 calendar days of the completion of the final assessment component of the subject concerned and must be supported by a statement written by the DP coordinator as well as by appropriate evidence.

19.2 Każdy wniosek o szczególne potraktowanie przypadków niekompletnej oceny należy składać do Organizacji IB przez szkolnego koordynatora DP w imieniu kandydata. Wniosek winien zostać złożony w ciągu 10 dni kalendarzowych od zakończenia ostatniej części egzaminu z danego przedmiotu wraz z pisemnym oświadczeniem koordynatora DP oraz odpowiednią dokumentacją.

19.3 In cases of incomplete assessment in a subject, the IB Organization may, at its discretion, award a grade for the subject if both of the following circumstances are established:

a. an acceptable reason is provided by the school for the incomplete assessment being beyond the candidate’s control, such as illness or injury, the death or funeral of a close relative, unavoidable attendance at a hospital or court of law

b. the candidate has submitted sufficient work, leading to at least 50 per cent of the total marks available in that subject and including an externally assessed component.

19.3 W przypadku niekompletnej oceny z danego przedmiotu Organizacja IB może - wedle własnego uznania - wystawić ocenę z przedmiotu, o ile stwierdzi, iż zaszły dwie następujące okoliczności:

a. kandydat nie uzyskał kompletnej oceny wskutek choroby lub obrażeń ciała, śmierci lub pogrzebu osoby bliskiej, koniecznej obecności w szpitalu lub sądzie, a więc okoliczności stwierdzonych przez szkołę, na które nie miał on wpływu;

b. kandydat przedłożył wymaganą pracę, uzyskując co najmniej 50% sumy wyników możliwych do uzyskania z danego przedmiotu, w tym część ocenianą przez egzaminatora zewnętrznego.

19.4 If both of the foregoing conditions are fulfilled, marks for the missing component will be calculated using an established procedure and based on the candidate’s marks for completed components as well as on the distribution of marks of other candidates in the same subject. If more than one examination is missed, it will be at the discretion of the Final Award Committee whether grades are issued to the candidate in the subjects concerned. The determination of a mark for a missing component by statistical means and “consideration” (as described in article 18.4) will not be applied to the same subject/level being assessed.

19.4 Jeśli oba powyższe warunki zostały należycie spełnione wynik za brakującą część przedmiotu zostanie obliczony przy zastosowaniu ustalonej procedury i na podstawie wyników kandydata z części zrealizowanych, jak również na podstawie rozkładu wyników z tego samego przedmiotu uzyskanych przez innych kandydatów. W przypadku, gdy do zaliczenia pozostaje mu więcej aniżeli jeden egzamin, orzeczenie o wystawieniu ocen z danych przedmiotów wydaje komisja maturalna wedle własnego uznania. Ustalanie oceny z brakującej części przedmiotu/egzaminu za pomocą środków statystycznych i "względów" (zgodnie z art. 18.4) nie będzie miało zastosowania do tego samego przedmiotu/poziomu stanowiącego przedmiot oceny.

19.5 The grounds for incomplete assessment, such as forced school closure during the written examinations in May or November, may affect a group of candidates or all candidates in the school. In a case where more than one candidate is affected, the Final Award Committee will give the same consideration to all candidates.

19.5 Przyczyna niekompletnej oceny, taka jak przymusowe zamknięcie szkoły podczas egzaminów pisemnych w maju lub listopadzie, może dotknąć  grupę kandydatów lub wszystkich kandydatów w szkole. W przypadku, gdy więcej niż jeden kandydat zostali poszkodowani, komisja maturalna uwzględnia racje wszystkich kandydatów.

Article 20: Candidates suspected of academic misconduct

The IB Organization defines academic misconduct as behaviour (whether deliberate or inadvertent) that

results in, or may result in, the candidate or any other candidate gaining an unfair advantage in one or more components of assessment. Behaviour that may disadvantage another candidate is also regarded as academic misconduct. Academic misconduct is a breach of these regulations and includes, but is not

restricted to, the following:

a. plagiarism—this is defined as the representation, intentionally or unintentionally, of the ideas, words or work of another person without proper, clear and explicit acknowledgment

b. collusion—this is defined as supporting academic misconduct by another candidate, for example, allowing one’s work to be copied or submitted for assessment by another

c. duplication of work—this is defined as the presentation of the same work for different assessment components and/or DP core requirements

d. misconduct during an IB examination (for example, taking unauthorized material into an examination, behaviour that disrupts the examination or distracts other candidates, or communicating with another candidate)

e. any other behaviour that gains an unfair advantage for a candidate or that affects the results of another candidate (for example, falsifying a CAS record, disclosure of information to and receipt of information from candidates about the content of an examination paper within 24 hours after a written examination via any form of communication/media).

Art. 20 Kandydaci podejrzani o  nieuczciwe praktyki akademickie

Organizacja IB określa nieuczciwe praktyki akademickie jako zamierzone lub niezamierzone zachowanie skutkujące, lub mogące skutkować, uzyskaniem nienależnej korzyści przez kandydata lub innego kandydata z jednej lub wielu części egzaminu/przedmiotu. Zachowania, których celem jest postawienie w niekorzystnej sytuacji innego kandydata jest również traktowane jako nieuczciwe praktyki akademickie. Nieuczciwe praktyki akademickie stanowią naruszenie niniejszych przepisów i obejmuje m.in.

a. plagiat - zdefiniowany jako celowe lub niecelowe przedstawianie myśli, słów lub pracy innej osoby bez należnego i jednoznacznego wskazania ich autorstwa

b. zmowa – zdefiniowana również jako nieuczciwe praktyki akademickie stosowane przez innego kandydata, np. zezwolenie na odpisanie lub skopiowanie czyjejś pracy oraz  przedłożenie jej do oceny jako własnej

c. powielanie pracy – zdefiniowane jako przedłożenie tej samej pracy do oceny różnych części egzaminu i/lub wymogów obowiązkowych DP

d. naruszenia/wykroczenia podczas egzaminu IB (np. wnoszenie niedozwolonych materiałów na egzamin, zachowanie zakłócające przebieg egzaminu lub rozpraszające innych kandydatów lub komunikowanie się z innymi kandydatami)

e. wszelkie inne zachowanie, dające nienależną korzyść kandydatowi lub mające wpływ na wyniki innego kandydata (np. fałszowanie wyników CAS, przekazywanie informacji dotyczących treści pracy egzaminacyjnej w ciągu 24 godzin poprzedzających egzamin pisemny za pomocą jakiejkolwiek formy komunikacji/mediów).

Article 21: Investigating cases of suspected academic misconduct

21.1 If questions arise about the authenticity of a candidate’s work before submission for assessment, the situation must be resolved within the school. If possible academic misconduct (for example, plagiarism, collusion) is identified after a candidate’s work has been submitted to the IB Organization for assessment, the school’s DP coordinator must inform the IB Organization as soon as possible. For work that is internally assessed, “submission” refers to the deadline by which teachers’ marks must be submitted to the IB Organization. For work that is externally assessed, other than the scripts from the written examinations, “submission” refers to the candidate signing the declaration of authenticity for their work.

Art. 21 Dochodzenie w przypadkach podejrzenia o nieuczciwe praktyki akademickie

21.1 W przypadku, gdy przed skierowaniem pracy kandydata do oceny, okaże się, że jej autentyczność/samodzielność budzi wątpliwość, obowiązkiem szkoły jest wyjaśnienie tej sytuacji. W przypadku stwierdzenia nieuczciwych praktyk akademickich (np. plagiatu, zmowy) po przedłożeniu pracy kandydata Organizacji IB do oceny, szkolny koordynator DP zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Organizacji IB. W przypadku prac ocenianych przez egzaminatorów wewnęrznych, „przedłożenie” odnosi się do terminu przedłożenia ocen/ wyników Organizacji IB przez nauczycieli. W przypadku prac ocenianych przez egzaminatorów zewnęrznych (nie dotyczy arkuszy z egzaminów pisemnych), „przedłożenie” oznacza podpisanie przez kandydata deklaracji autentyczności pracy.

21.2 When a school, an examiner or the IB Organization establishes evidence to suspect academic misconduct by a candidate, the school will be required to conduct an investigation and provide the IB Organization with statements and other relevant documentation concerning the case. If a school fails to support the investigation into possible academic misconduct, no grade will be awarded to the candidate in the subject(s) concerned.

21.2 W przypadku, gdy szkoła, egzaminator lub Organizacja IB uzyska materiał uzasadniający podejrzenie o nieuczciwe praktyki akademickie, obowiązkiem szkoły jest przeprowadzenie dochodzenia i dostarczenia Organizacji IB oświadczeń i innej istotnej dokumentacji dotyczącej sprawy. W przypadku nie przeprowadzenia przez szkołę dochodzenia w sprawie nieuczciwych praktyk akademickich, kandydat nie otrzyma oceny z danego przedmiotu.

21.3 If the IB Organization notifies a school that a candidate is suspected of academic misconduct and that the IB Organization has the intention of initiating an investigation, at the discretion of the head of school it is permissible for the candidate to be withdrawn from the session or from the subject(s) in which academic misconduct may have occurred. However, at the discretion of the IB Organization the investigation into the suspected academic misconduct by the candidate may still proceed and a decision be reached on whether to uphold or dismiss academic misconduct. If a candidate is withdrawn from a subject no mark for that subject may contribute to the award of a grade in a future examination session.

21.3 W przypadku powiadomienia szkoły ptrzez Organizację IB o podejrzeniu, iż kandydat dopuścił się nieuczciwych praktyk akademickich oraz o zamiarze wszczęcia dochodzenia w tej sprawie, dyrektor szkoły może - wedle własnego uznania - nie dopuścić kandydata do sesji lub do zaliczania przedmiotu, w którym dopuścił się on takich praktyk. Zgodnie z uznaniem Organizacji IB dochodzenie w sprawie podejrzenia o nieuczciwe praktyki akademickie może się toczyć aż do chwili podtrzymania lub oddalenia zarzutów. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie dopuszczony do zaliczania  przedmiotu,  wynik uzyskany z tego przedmiotu nie będzie się liczył do oceny w przyszłej sesji egzaminacyjnej.

21.4 Candidates suspected of academic misconduct must be invited, through the school’s DP coordinator, to present a written statement that addresses the suspicion of academic misconduct. If a candidate declines to present a statement, the investigation and decision on whether the candidate is in breach of regulations will still proceed.

21.4 Kandydaci podejrzewani o nieuczciwe praktyki akademickie zostają wezwani przez szkolnego koordynatora DP  do złożenia pisemnych oświadczeń w sprawie podejrzenia o nieuczciwe praktyki akademickie. W przypadku odmowy kandydata, dochodzenie w sprawie naruszenia przepisów przez kandydata będzie kontynuowane do chwili wydania orzeczenia.

21.5 The majority of cases of suspected academic misconduct will be presented to a sub-committee of the Final Award Committee. The sub-committee will normally comprise IB Organization staff, school representatives, and chief/deputy chief examiners, but any group or combination of these persons may make decisions on cases subject to the approval of the Final Award Committee. The subcommittee will be chaired by the chair or vice-chair of the Final Award Committee, or a chief examiner nominated by the vice-chair.

21.5 Większość spraw dotyczących podejrzenia o nieuczciwe praktyki akademickie zostanie przedłożone podkomisji Komisji Maturalnej. Podkomisja z reguły składa się z personelu Organizacji IB, przedstawicieli szkół i przewodniczących komisji egzaminacyjnych i ich zastępców. Niemniej jednak  każdy skład lub zespół wymienonych osób może wydawać orzeczenia w sprawach wymagających zgody Komisji Maturalnej. Podkomisji przewodniczy przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komisji Maturalnej lub przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komisji.

21.6 Decisions of the sub-committee are made on behalf of and under the supervision of the Final Award Committee. After reviewing all statements and evidence collected during the investigation, the subcommittee will decide whether to dismiss the suspicion of academic misconduct, uphold it, or ask for further investigations to be made. If the sub-committee is unable to reach a decision then the case will be referred to the Final Award Committee.

21.6 Orzeczenia podkomisji podejmowane są w imieniu i pod nadzorem Komisji Maturalnej. Po zapoznaniu się ze wszystkimi oświadczeniami i materiałem dowodowym zgromadzonym w trakcie dochodzenia podkomisja orzeka o oddaleniu lub utrzymaniu w mocy podejrzenia o nieuczciwe praktyki akademickie, lub wnosi o dalsze prowadzenie dochodzenia. W przypadku, gdy podkomisja nie jest w stanie wydać orzeczenia, sprawa zostaje przekazana do Komisji Maturalnej.

21.7 If the sub-committee decides that a case of academic misconduct has been established, a penalty will be applied in the subject(s) concerned. The penalty will, in the judgment of the sub-committee, be commensurate with the severity of the misconduct. If a case of academic misconduct is considered by

the Final Award Committee to be very serious, the Final Award Committee may decide not to issue a grade for a candidate in the subject(s) concerned and additionally prohibit the candidate from being registered in any future examination sessions.

21.7 W przypadku stwierdzenia przez podkomisję, iż dopuszczono się nieuczciwych praktyk akademickich, wymierza się przewidziane kary z danych przedmiotów. Kara – w obiektywnej ocenie podkomisji - winna być współmierna do wagi wykroczenia. Jeżeli Komisja Maturalna uzna, iż ma do czynienia z bardzo poważnym przypadkiem nieuczciwych praktyk akademickich, wówczas może podjąć decyzję o wstrzymaniu oceny kandydatowi z danego przedmiotu. Nadto może zakazać rejestrowania kandydata na przyszłe sesje egzaminacyjne.

21.8 If no grade is issued for a subject that contributes to a candidate’s IB Diploma, no IB Diploma will be awarded to the candidate. DP Course Results will be awarded for other subjects in which no academic misconduct has occurred. Except in cases of serious or repeat misconduct, the candidate will be permitted to register for future examination sessions, which may include the session that follows six months later, if the relevant registration deadlines are met. In the case of an IB Diploma Candidate, if the session in which the academic misconduct has been established is the candidate’s third examination session towards achieving the award of the IB Diploma, no further IB examination sessions will be permitted.

21.8 W przypadku niewystawienia oceny z przedmiotu liczącego się do dyplomu IB,  kandydat nie może otrzymać dyplomu IB. Kandydat może uzyskać DP Course Results z tych przedmiotów, z których nie dopuścił się nieuczciwych praktyk akademickich. Z wyjątkiem przypadków poważnego lub powtórnego wykroczenia, kandydat będzie mógł zarejestrować się na przyszłe sesje egzaminacyjne, w tym również sesję, która odbędzie się sześć miesięcy później, o ile dokona tego w terminie. W przypadku, gdy sesja w której stwierdzono, iż kandydat do dyplomu IB dopuścił się nieuczciwych praktyk akademickich jest trzecią sesją egzaminacyjną do dyplomu IB, kandydat nie będzie dopuszczony do dalszych sesji egzaminacyjnych IB.

21.9 If the candidate has already been found in breach of regulations in any previous session, this will normally lead to disqualification from participation in any future examination session.

21.9 W przypadku stwierdzenia, iż kandydat naruszył przepisy w poprzedniej sesji następuje wykluczenie kandydata z udziału w jakichkolwiek przyszłych sesjach egzaminacyjnych.

21.10 If there is substantive evidence, the IB Organization is  entitled to conduct an investigation into academic misconduct after a candidate’s results have been issued. If academic misconduct is subsequently established by the Final Award Committee, or its sub-committee, the candidate’s grade for the subject(s) concerned may be withdrawn from the candidate. In the case of an IB Diploma Candidate, the withdrawal of a grade for a subject will also result in the withdrawal of their IB Diploma.

21.10 W przypadku zgromadzenia istotnych dowodów, Organizacji IB przysługuje prawo do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie nieuczciwych praktyk akademickich po ogłoszeniu wyników kandydata. W przypadku, gdy Komisja Maturalna lub jej podkomisja stwierdzi, iż kandydat dopuścił się nieuczciwych praktyk akademickich, ocena kandydata z danego przedmiotu zostanie anulowana. W przypadku kandydata do dyplomu IB anulowanie oceny z przedmiotu skutkuje odebraniem dyplomu IB.

V. Appeals

Article 22 Admissibility of an appeal

22.1 The IB Organization accepts appeals in relation to four areas of decision-making during an examination session. Appeals are possible against:

a. results—when a school has reason to believe that a candidate’s result(s) are inaccurate after all appropriate enquiry upon results procedures have been completed

b. a decision upholding academic misconduct, but not against the severity of a penalty

c. a decision in respect of special consideration—following a decision not to give special consideration to a candidate as a consequence of alleged adverse circumstances

d. an administrative decision not covered by one or more of the foregoing circumstances that affects the results of one or more candidates.

V. Odwołania

Art. 22 Dopuszczalność odwołania

22.1 Organizacja IB przyjmuje odwołania w czterech obszarach orzeczeń w trakcie sesji egzaminacyjnej. Kandydat może wnieść odwołanie na:

a. wyniki – w przypadku, gdy szkoła - po przeprowadzeniu procedur weryfikacji wyników - ma powody sądzić, że wyniki kandydata są nieodpowiednie;

b. orzeczenie stwierdzające dopuszczenie się nieuczciwych praktyk akademickich, z wyłączeniem wymiaru kary;

c. decyzję w zakresie szczególnego traktowania – po wydaniu orzeczenia o odmowie do szczególnego traktowania kandydata ze względu na zgłaszane niekorzystne okoliczności;

d. decyzję administracyjną nieuzwględniającą powyższych okoliczności, a mającą wpływ na wyniki jednego lub więcej kandydatów.

22.2 The appeals process is divided into two stages. Each stage requires the payment of a fee by the candidate or their legal guardian(s). The fee applicable to the relevant stage of appeal will be refunded in the event that the appeal at that stage is upheld.

22.2 Proces odwoławczy przebiega w dwóch etapach. Każdy etap wymaga uiszczenia opłaty przez kandydata lub jego opiekuna prawnego. Opłata płatna w zależności od etapu odwołania podlega zwrotowi w razie uwzględnienia odwołania.

22.3 A stage one appeal can only be requested by the head of school or by the DP coordinator from the school at which the candidate, known as the appellant during the appeals process, was registered for the examination session. A stage two appeal can be requested directly by a candidate or their legal guardian(s) in addition to the head of school and DP coordinator if the outcome of a stage one appeal is not satisfactory. A request for appeal at either stage must be submitted with a completed appeal request form that can be obtained from the IB Organization via the IB Answers service.

22.3 O odwołanie na pierwszym etapie może wnioskować jedynie dyrektor szkoły lub koordynator DP ze szkoły, w której kandydat, zwany stroną odwołującą się w procesie odwoławczym, został zarejestrowany na sesję egzaminacyjną. O odwołanie na drugim etapie może wnioskować - oprócz dyrektora szkoły i koordynator DP - sam kandydat lub jego opiekun prawny, o ile wynik odwołania na pierwszym etapie był niekorzystny. Na każdym etapie wniosek o odwołanie na każdym etapie należy składać na formularzu odwoławczym, który można pobrać od Organizacji IB za pomocą serwisu IB Answers.

22.4 No appeal request will be granted if the school concerned has failed to comply with deadlines and/or procedures stated in the handbook.

22.5 Żaden wniosek o odwołanie nie zostanie przyjęty, jeśli szkoła nie dotrzyma terminu i/lub nie przestrzega procedur określonych w regulaminie.

22.5 An appeal does not include a re-mark, re-moderation or any form of report on the assessment or moderation of candidates’ work. A request for appeal against a candidate’s grade will only be considered if the school presents new evidence demonstrating that standard procedures in deriving the grade may not have been correctly followed by the IB Organization.

22.5 Odwołanie nie obejmuje ponownego oceniania, ponownego moderowania ani jakiejkolwiek formy sprawozdania dotyczącego oceniania lub moderowania prac kandydatów. Wniosek o odwołanie od oceny wystawionej kandydatowi będzie rozpatrywany tylko wtedy, gdy szkoła przedstawi nowe dowody wskazujące na to, że standardowe procedury ustalania oceny nie były należycie przestrzegane przez Organizację IB.

22.6 No legal representation acting on behalf of either the candidate or IB Organization is permitted during a stage one or stage two appeal process.

22.6 Na pierwszym lub drugiem etapie procesu odwoławczego ani kandydat, ani Organizacja IB nie może być reprezentowana przez zastępcę procesowego.

Article 23: Stage one appeal

23.1 A stage one appeal is a reconsideration of the case by senior assessment officers of the IB Organization who were not directly involved in making the original decision. The reconsideration will take into account information given in the written submission from the school acting on behalf of the candidate. The reconsideration will determine whether procedures were correctly applied when arriving at the decision or result(s) awarded. After the reconsideration is complete, the head of school will be notified whether the stage one appeal has been denied (disallowed) or upheld (allowed), with summary reasons for the decision.

Art. 23 Odwołanie – etap pierwszy

23.1 Odwołanie na pierwszym etapie polega na ponownym rozpatrzeniu sprawy przez wyższych funkcjonariuszy Organizacji IB, którzy nie uczestniczyli bezpośrednio w podejmowaniu pierwotnej decyzji. W ponownym rozpatrzeniu bierze się pod uwagę informacje podane w oświadczeniu pisemnym otrzymanym ze szkoły działającej w imieniu kandydata. Ponowne rozpatrzenie pozwoli ustalić, czy przy podejmowaniu decyzji oraz przy ustalaniu oceny procedury były należycie stosowane. Po ponownym rozpatrzeniu dyrektor szkoły otrzyma pismo powiadamiające o oddaleniu (odrzuceniu) lub uznaniu (uwzględnieniu) odwołania wraz z krótkim uzasadnieniem.

23.2 In order to be considered for a stage one appeal, the request for appeal must:

a. have the support of the head of school

b. be submitted by the head of school (or the DP coordinator) on behalf of the candidate

c. be received by the IB Organization within two months from the issue of results or the date when the decision being appealed was made, whichever is the later

d. contain a full description of the grounds for appeal and any new facts invoked

e. include an account of how these regulations and/or the procedures defined in the handbook may not have been correctly applied by the IB Organization.

23.3 If the senior officers accept the stage one appeal, the head of school may be asked for any information or evidence that is deemed useful. Neither the candidate nor a representative of the candidate is permitted to be present during a stage one appeals process. The senior officers will render their decision, in principle, within one month from the date the IB Organization receives the request for appeal.

23.2 Rozpatrywanie wniosku na etapie pierwszym odwołania jest możliwe wtedy, gdy:

a. uzyskał on poparcie dyrektora szkoły

b. został złożony przez dyrektora szkoły (lub koordynatora DP) w imieniu kandydata

c. został złożony do Organizacji IB w ciągu dwóch miesięcy od wydania wyników lub od daty, w której wniesiono odwołanie od orzeczenia, którekolwiek nastąpiło później

d. zawiera  pełne uzasadnienie odwołania i przytacza nowe okoliczności

e. opisuje, w jaki sposób przepisy i/lub procedury określone w regulaminie zostały nieprawidłowo zastosowane przez Organizację IB.

23.3 Po uwględnieniu odwołania na pierwszym etapie wyżsi funkcjonariusze IB mogą zwrócić się do dyrektora szkoły z prośbą o dostraczenie wszelkich istotnych informacji lub dowodów.  Na pierwszym etapie procesu odwoławczego obecność kandydata lub jego przedstawiciela jest niedopuszczalna. Funkcjonariusze IB z reguły wydają orzeczenie w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku o odwołanie przez Organizację IB.

Article 24: A stage one appeal against a decision on academic misconduct

24.1 Permission to appeal will only be granted where the candidate was found in breach of regulations and new evidence has been brought to the attention of the IB Organization. Appeals are only granted in relation to the decision on academic misconduct; no appeals against the level of penalty applied are

permitted. New evidence must be outlined in detail in the appeal request form. The form is available from and must be returned to the IB Answers service.

Art. 24 Etap pierwszy - odwołanie od orzeczenia w sprawie nieuczciwych praktyk akademickich

24.1 Odwołanie jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy stwierdza się, że kandydat dopuścił się naruszenia przepisów oraz gdy Organizacji IB przedstawiono nowe dowody. Dopuszczalne jest wyłącznie odwołanie na orzeczenie w sprawie nieuczciwych praktyk akademickich. Niedopuszczalne jest odwołanie dotyczące wymiaru kary. Nowe dowody winny być szczegółowo przedstawione w formularzu wniosku odwoławczego. Formularz można pobrać w serwisie IB Answers  i tam należy go odesłać.

24.2 On receipt of the appeal, senior IB Organization officers and the chair (or vice-chair) of the Final Award Committee will determine, using only the information in the appeal request form and any accompanying documents, whether there are sufficient grounds for appeal. If a stage one appeal is not permitted, no further appeal is possible.

24.2 Po otrzymaniu odwołania wyżsi funkcjonariusze Organizacji IB i przewodniczący (lub wiceprzewodniczący) Komisji Maturalnej decydują na podstawie informacji w postaci wniosku o odwołanie i wszelkich załączonych dokumentów, czy istnieją wystarczające podstawy do odwołania. Jeśli odwołanie na etapie pierwszym jest niedopuszczalne, dalsza droga odwoławcza zostaje zamknięta.

24.3 If a stage one appeal is determined to be necessary, the case will be heard by members of the subcommittee of the Final Award Committee. No person determining whether there are sufficient grounds for a stage one appeal or members of the sub-committee will have been involved in making the original decision.

24.3 W przypadku, gdy odwołanie na pierwszym etapie uznane zostanie za zasadne, sprawa zostaje rozpatrzona przez członków podkomisji Komisji Maturalnej. Nikt, kto uczestniczył w podejmowaniu pierwotnej decyzji nie uczestniczy w ustalaniu, czy istnieją wystarczające podstawy do odwołania na pierwszym etapie.

24.4 Neither the candidate nor a representative of the candidate is permitted to be present during a stage one appeals process. The sub-committee will render its decision, in principle, within one month from the date the IB Organization receives the request for appeal.

24.4 W pierwszym etapie procesu odwoławczego uczestnictwo kandydata lub jego przedstawiciela jest niedopuszczalne. Zgodnie z przyjętą zasadą podkomisja wydaje orzeczenie w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania wniosku o odwołanie przez Organizację IB.

Article 25: Stage two appeal, including appeals against a decision on academic misconduct

25.1 A stage one appeal must precede a stage two appeal. The stage two procedure for appeals against a decision on academic misconduct is described in detail in a separate document available upon request from the IB Answers service.

Art. 25 Odwołanie - etap drugi, w tym odwołanie od orzeczeń w sprawie nieuczciwych praktyk akademickich

25.1 Odwołanie na etapie drugim jest poprzedzone bezskutecznym odwołaniem na etapie pierwszym. Procedura odwołań od orzeczeń w sprawie nieuczciwych praktyk akademickich na etapie drugim została szczegółowo opisana w odrębnym dokumencie udostępnionym w serwisie IB Answers.

25.2 If the head of school, a candidate and/or their legal guardian is dissatisfied with the outcome of the stage one appeal, a request can be made to the IB Organization to escalate the appeal to stage two. A stage two appeal does not need to have the support of the head of school. A fee is payable by the

candidate or their legal guardian(s) before a stage two appeal is heard; this is refunded if the appeal is upheld.

25.2 Jeżeli dyrektor szkoły, kandydat i/lub jego opiekun prawny jest niezadowolony z wyniku odwołania na pierwszym etapie, wówczas może złożyć wniosek do Organizacji IB o odwołanie na etapie drugim. Odwołanie na drugim etapie nie wymaga poparcia dyrektora szkoły. Kandydat lub opiekun prawny wnosi opłatę przed rozpatrzeniem odwołania na etapie drugim. Opłata podlega zwrotowi w razie uwzględnienia odwołania.

25.3 In order for the stage two appeal to be considered, the request for appeal must be received by the IB Organization within one month of the head of school being officially notified of the outcome of the stage one appeal.

25.3 Rozpatrywanie wniosku na etapie drugim odwołania jest możliwe po złożeniu wniosku odwoławczego do Organizacji IB w ciągu miesiąca od chwili oficjalnego powiadomienia dyrektora szkoły o wyniku odwołania na pierwszym etapie. 

25.4 The stage two process grants the candidate a formal hearing by a constituted panel. The attendance of the candidate and/or their representative is not required for the hearing to proceed, though they will be notified of the time and date and may attend if they wish.

25.4 Postępowanie na etapie drugim zezwala na formalne przesłuchanie kandydata przez powołany do tego celu panel. Obecność kandydata i/lub jego przedstawiciela w trakcie przesłuchania nie jest obowiązkowa, niemniej zostaną oni powiadomieni o godzinie i dacie przesłuchania oraz możliwości uczestnictwa.

25.5 The stage two appeals panel has three members:

• one member independent from the IB Organization

• the chair or vice-chair of the Examining Board

• a chief examiner who was not present at the Final Award Committee or its sub-committee for the relevant examination session and who did not render a decision at any previous level regarding the candidate for the relevant examination session. Prior knowledge by the chair or vice-chair of the Examining Board of the case under appeal will not exclude that person from the panel.

25.5 Panel odwoławczy na drugim etapie składa się z trzech członków:

• jednego członka niezależnego

• przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej

• głównego egzaminatora, który nie był członkiem komsji maturalnej lub podkomisji w poprzedniej sesji egzaminacyjnej oraz który nie wydawał orzeczenia na poprzednim etapie w sprawie kandydata zdającego w poprzedniej sesji egzaminacyjnej.  Uprzednia znajomość sprawy w przypadku zaskarżonego orzeczenia nie powoduje wyłączenia przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego panelu.

25.6 The independent member is appointed by the IB Organization and will not have been a DP coordinator, teacher or examiner, or an employee of the IB Organization at any time during the past five years. The independent member will serve as chair to the appeals panel for no longer than three years.

25.6 Organizacja IB powołuje niezależnego członka komisji i nie może nim być koordynator DP, nauczyciel, egzaminator lub pracownik Organizacji IB zatrudniony w Organizacji w dowolnym okresie w ostatnich pięciu latach. Członek niezależny pełni funkcję przewodniczącego panelu odwoławczego nie dłużej niż trzy lata.

25.7 The appeals panel makes its decisions based on a majority vote of the three members of the stage two appeals panel. The appeals panel has the power to uphold or dismiss the previous decision in the event that they believe that the procedures or regulations that led to the previous decision being appealed were not respected. The appeals panel does not hold the power to render any other form of decision.

25.7 Orzeczenia trzyosobowego panelu odwoławczego zapadają większością głosów. Panel odwoławczy ma prawo do utrzymania w mocy lub oddalenia wcześniejszego orzeczenia w razie uznania, iż procedury lub przepisy, które skutkowały zaskarżeniem poprzedniego orzeczenia, nie były należycie przestrzegane. Panel odwoławczy nie posiada umocowania do wydawania orzeczeń w jakiejkolwiek innej formie.

25.8 The decision of the stage two appeals panel will be officially communicated to the candidate and/ or their legal guardian(s) in writing in principle within 10 working days of the hearing. A copy of the decision will be communicated to the head of school.

25.8 Orzeczenie panelu odwoławczego na etapie drugim zostanie oficjalnie przekazane kandydatowi i/lub jego opiekunowi prawnemu w formie pisemnej w ciągu 10 dni roboczych od dnia przesłuchania. Odpis orzeczenia zostanie przekazany dyrektorowi szkoły.

25.9 All decisions rendered by the stage two appeals panel are final and no requests for further review or alternative resolution requests will be accepted by the IB Organization.

25.9 Wszelkie orzeczenia wydawane przez panel odwoławczy na etapie drugim są ostateczne, a jakiekolwiek wnioski o dalsze rozpatrywanie lub zmianę decyzji nie będą przyjmowane przez Organizację IB.

Article 26: Governing law

These general regulations and all other procedures relating to the assessment requirements of the IB Diploma shall be governed by and construed in accordance with the laws of Switzerland without reference to its conflict of laws or similar provisions that would mandate or permit application of the substantive law of any other jurisdiction.

Art. 26 Prawo właściwe

Niniejsze ogólne przepisy i wszelkie inne procedury odnoszące się do wymogów oceny dla dyplomów IB są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem szwajcarskim, bez odniesienia do kolizji praw lub podobnych przepisów, które zezwalałyby lub umożliwiały stosowanie prawa materialnego właściwego dla wszelkich innych obszarów.

Article 27: Arbitration

Any dispute, controversy or claim arising out of, or in relation to, these general regulations, including the interpretation, validity, breach or termination thereof, shall be finally settled by arbitration by the Geneva Chamber of Commerce in accordance with the Swiss Rules of International Arbitration of the Swiss

Chambers’ Arbitration Institution (“Rules”) in force on the date when the notice of arbitration is submitted in accordance with such Rules. The number of arbitrators shall be one, the seat of the arbitration shall be Geneva and the arbitral proceedings shall be conducted in English. The parties hereby agree to use information technology systems and electronic communications to the extent permitted in conducting any arbitral proceedings.

Art. 27 Arbitraż

Wszelkie spory, wątpliwości lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z niniejszą umową, w tym dotyczące interpretacji, ważności, nieważności, naruszenia bądź wygaśnięcia umowy, winny być rozstrzygane w postępowaniu arbitrażowym przez Izbę Gospodarczą w Genewie zgodnie ze Szwajcarskim Regulaminem Międzynarodowego Arbitrażu Instytutu Arbitrażowego Szwajcarskich Izb Gospodarczych („Regulamainem”) obowiązującym w dniu złożenia wezwania na arbitraż w sposób zgodny z tym Regulaminem. Liczba arbitrów będzie wynosić jeden, miejscem postępowania arbitrażowego będzie Genewa, a postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w  języku angielskim. Strony niniejszym zgadzają się na korzystanie z systemów informatycznych i komunikacji elektronicznej w zakresie dopuszczalnym w postępowaniu arbitrażowym.

Article 28: Entry into force and transitory rules

This version of the general regulations shall come into force on 1 September 2014 for May session Schools and applies to all candidates registered for the May 2015 session onwards, or 1 January 2015 for November session schools and applies to all candidates registered for the November 2015 session onwards. The IB Organization may amend these general regulations from time to time. Each amended version applies to candidates starting the DP after the date of entry into force of the amended version.

Art. 28 Wejście w życie i przepisy przejściowe

Obecna wersja przepisów ogólnych wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r. dla szkół sesji majowej i obowiązuje wszystkich kandydatów zapisanych na sesję majową 2015r. oraz w terminach późniejszych; lub z dniem 1 stycznia 2015r. dla szkół sesji listopadowej i obowiązuje wszystkich kandydatów zapisanych na sesję listopadową 2015r. Organizacja IB zastrzega sobie każdorazowo prawo do zmiany przepisów ogólnych. Każda zmieniona wersja obowiązuje kandydatów rozpoczynających DP po dacie wejścia w życie wersji zmienionej.

 [1]Organizacja Matury Międzynarodowej.

[2]    Program dyplomowy matury międzynarodowej realizowanej w szkołach średnich.

[3]Poprzednia nazwa candidates with special assessment needs - kandydatami ze specjalnymi potrzebami w zakresie oceniania.

[4]Poprzednia nazwa candidates with special educational needs – kandydaci ze specjalnymi potrzebami

[5]Tzn. takich, które przy ocenianiu uwzględniają potwierdzone przez poradnię specyficzne trudności ucznia w pisaniu, czytaniu, itd.